Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Týždeň písomných maturít

V utorok 13. marca 2018 sa pre viac ako 40 tisíc maturantov na celom Slovensku koná externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Dopoludnia je pre našich 92 maturantov EČ SJL, z toho na našej škole, ktorá je certifikačnou školou NUCEM, pre 45 maturantov elektronickou formou E-Maturita 2018. Maturanti majú byť v určených učebniach najneskôr o 9:15. Popoludní, po obedňajšej prestávke je PFIČ, v učebniach budú maturanti od 12:15. Ostatní žiaci našej školy sa zúčastňujú filmového festivalu Jeden svet, ktorý organizuje obč. združenie Berkat, zraz je o 10:20 pred Domom kultúry.

V stredu 14. marca 2018 naši štvrtáci konajú EČ a PFIČ z anglického jazyka. Prihlásení tretiaci majú testy kariérnych predpokladov, ostatní žiaci našej školy sa opäť zúčastnia filmového predstavenia a besedy v Dome kultúry, začínajú o 10:20. Milí tretiaci, testy sa konajú v stredu 14.3. v školskej jedálni, vstup cez školský dvor. Predpokladaný začiatok testovania je 7:50, preto treba prísť načas! Žiadame vás, aby ste nevstupovali do hlavnej budovy školy a po skončení testovania areál školy potichu opustili.  

Vo štvrtok 15. marca 2018 je už na Obchodnej akadémii v Prievidzi školské vyučovanie podľa rozvrhu, iba niekoľkí štvrtáci budú riešiť úlohy z matematiky na dobrovoľnej EČ maturitnej skúšky.

Srdečne vám prajeme, milí maturanti, aby ste úspešne absolvovali tieto prvé časti maturitnej skúšky.

 

Štefánik v Nitre

V piatok 2. marca 2018 sme navštívili zaujímavé divadelné predstavenie Divadla Andreja Bagara v Nitre ŠTEFÁNIK – SLNKO V ZATMENÍ. Strhujúci príbeh Milana Rastislava Štefánika  - človeka a štátnika s horúcou hlavou, veľkými plánmi a planúcim srdcom. Nezabudnuteľný herecký koncert v réžii známej scenáristky, režisérky a spisovateľky Evy Borušovičovej, ktorá špeciálne pre DAB napísala príbeh o životnej ceste osobnosti, ktorou sa zaoberala takmer 20 rokov. "Štefánikov život bol jedno veľké dobrodružstvo," zhodnotila účastníčka zájazdu Simona, "celé predstavenie nás veľmi zaujalo."  Krúžok Tvorivá informatika pre Vás pripraví prezentáciu o tomto významnom Slovákovi, ktorý stál pri zrode Československej republiky pred 100 rokmi - v roku 1918. Pozrite si reportáž z premiéry predstavenia

  

 

Elektronická evidencia dochádzky zamestnancov a žiakov OA Prievidza

Od prvého dňa účinnosti novely školského zákona, ktorá umožnila odstrániť prebytočné papierovanie a zrušiť tradičné triedne knihy, sme sprístupnili na našej škole  elektronickú triednu knihu (ETK). ETK umožňuje počítačové zapisovanie učiva na hodinách a krúžkoch podľa tematických plánov, evidenciu neprítomných žiakov, záznam školských udalostí, elearning, domáce úlohy, nástenky, odkazy a mnoho ďalších inovatívnych prvkov v pedagogickej dokumentácii školy. Ako jedna z mála škôl máme funkčné aj osobné rozvrhy žiakov (nie len tried), takže každý rodič a žiak vždy vie, kedy a kde má hodinu, s ktorým učiteľom, kto supluje, či je žiak na hodine prítomný...

Od prvého marca 2018 Obchodná akadémia v Prievidzi zavádza aj pilotný projekt - elektronickú formu evidencie dochádzky zamestnancov. Táto funkcionalita je dostupná po prihlásení sa zamestnanca na edupage, v menu Vyučovanie-Dochádzka učiteľov a zaznamenáva všetky údaje o odpracovaných hodinách v prepojení s rozvrhmi a zastupovaním. Na konci mesiaca systém spočíta hodiny na náhradné voľno a preplatené nadčasové hodiny, vytvorí podklady pre personálne oddelenie. V blízkej budúcnosti plánujeme systém rozšíriť o automatické čipové snímanie príchodu a odchodu zamestnancov a žiakov do školy. 

 

Výsledky generálnej skúšky EČ SJL a EČ MAT

Aj keď vrcholila chrípková  epidémia, v dňoch 6. a 7. februára 2018, sa na našej škole, ktorá je certifikovaná pre  elektronické testovanie NUCEM, konala Generálna skúška E-MATURITY 2018 zo slovenského jazyka (GS EČ SJL) a z matematiky (GS EČ MAT). V dobrovoľnej skúške GS EČ MAT žiaden žiak nedosiahol požadovaný limit pre úspešné vykonanie skúšky.

Zato v skúške GS EČ SJL všetci 45 naši žiaci dosiahli požadované kritériá na úspech v testovaní. Nadpriemerné výsledky dosiahli Dáša Hanzalíková, Marko Zaťko, Milan Čatloš, Branko Beneš, Dominka Švarcová, Martin Novák, Kristína Mikušková, Štefan Ščipák, Kristína Majtényiová a Radka Vajdová.  Blahoželáme a želáme maturantom úspech už čoskoro aj na "ostrej" maturitnej skúške v marci 2018. 

 

Deň otvorených dverí 2018

Ďakujeme všetkým návštevníkom nášho Dňa otvorených dverí v stredu 28. februára 2018. Veríme, že ich naše prezentácie dosiahnutých výsledkov a veľmi dobrých podmienok vzdelávania a výchovy na našej školy presvedčili o pozitívach a konkurenčných výhodách našej školy.
Sme presvedčení, že zveriť nám svoje dieťa je skutočne správnym rozhodnutím desiatok a stoviek rodičov žiakov mnohých   hornonitrianskych základných škôl. Dopyt po našich absolventoch v meste a v okrese Prievidza je tak ako počas všetkých 70 rokov pôsobenia Obchodnej akadémie vysoký. A narastá zvlášť v situácii, keď celú hornú Nitru očakávajú v najbližších rokoch veľké rozvojové zmeny. Naši vzdelaní, komunikačne vyspelí a všeobecne rozhľadení absolventi budú veľmi žiadaní v oblasti bankovníctva, obchodu a služieb, marketingu a manažmentu, účtovníctva, ekonomiky, cestovného ruchu, spracovania informácií, podnikania a podobne.
Za dôkladnú prípravu a úspešný priebeh DOD ďakujeme všetkým našim zamestnancom a žiakom, ktorí svoje úlohy na Dni otvorených dverí 2018 plnili kreatívne, inovatívne a s nadšením.
 
 
 

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 2018

26. februára 2018 sa konalo školské kolo súťaže v Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnilo 6 žiakov s piatimi prácami v piatich odboroch. Hodnotitelia konštatovali, že všetky práce sú kvalitné, postupujú do ďalšieho kola súťaže, kde im budeme držať palce. Víťazmi školského kola SOČ v jednotlivých kategóriách sú:

Michaela Šovčíková, I. B: ŠKOLA NAMIESTO ULICE, odbor 01 Problematika voľného času, vedúci práce Stanislav Malega.

Aneta Černáková, III. B: PRIEVIDZA BEZ BARIÉR, odbor 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia. Vedúca práce Dagmar Majdanová.

Dominika Erneková, Natália Šovčíková II. A: Historické zoznamy obyvateľov obce Cigeľ, odbor 13 História, filozofia, právne vedy. Vedúci práce Ivan Kadlečík.

Jaroslav Hasák, III. A: E-SHOP AKO? ÁNO ALEBO NIE?, odbor 15 Ekonomika a riadenie, vedúca práce Katarína Pekárová.

Natália Lajtmanová, II. B: JE SKVELÉ BYŤ V EURÓPSKEJ ÚNII, odbor 13 História, filozofia, právne vedy. Vedúca práce Dagmar Majdanová.

 

Krajské kolo spracovanie informácií na počítači 2018

 Dňa 15. 02. 2018 sa v našej škole Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

  • odpis textu,
  • korektúra textu,
  • wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Jozef Urgela, Nikola Poliačeková, Katarína Vavrová, Anežka Boteková. Jozef Urgela z III. A obsadil pekné druhé miesto.

V kategórii korektúra textu nás  zastupovali Lenka Roháčová, Roland Čiscoň a Sofia Kmeťová. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová z I. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň z I. A a tretie miesto obsadila Sofia Kmeťová z II. A.

Lenka Roháčová z I. B postúpila na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 21. 03. 2018 až 22. 03. 2018 na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

Držíme palce. 

V kategórii wordprocessing súťažili Andrea Valnerová, Natália Lajtmanová, Matilda Záňová, Patrícia Litwiaková, Lucia Slivoňová a Veronika DomanickáNaše žiačky obsadili prvých šesť miest v poradí: Andrea Valnerová III. A, Veronika Domanická II. A, Patrícia Litwiaková III. B, Natália Lajtmanová II. B, Matilda Záňová IV. A a šiesta sa umiestnila Lucia Slivoňová II. B.

Víťazom gratulujeme a súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Naši chlapci opať víťazne

Aj napriek chrípkovej epidémii, naši basketbalisti dokázali obhájiť prvenstvo v regionálnom kole a postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

 

Chrípkové prázdniny

Z dôvodu zvýšeného výskytu  akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení je, rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi, naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza od 14. februára 2018 do 16. februára 2018 uzatvorená
 

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 8. februára 2018 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo jubilejného XX. ročníka Olympiády ľudských práv Trenčianskeho kraja. Cieľom Olympiády je podporovať záujem mladých ľudí o rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti, upozorniť na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu a umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na usporiadanie spoločnosti. Súťaže sa zúčastnili žiačky a žiaci z 20 škôl. Osem najúspešnejších študentov postupuje do celoštátneho kola OĽP, ktoré sa bude konať v apríli v Omšení.

Okrem toho udelil Slovenský inštitút mládeže- IUVENTA pri príležitosti XX. ročníka špeciálne ceny pre úspešné riešiteľky a úspešných riešiteľov, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste, a to návštevu sídla OSN v Ženeve.

  

 

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období - február 2018

V utorok 6. februára od 13:00 sa na našej škole konajú opravné maturitné skúšky, v klubovni a v knižnici Obchodnej akadémie v Prievidzi.
 

Víťazi hádzanári

Naši chalani dnes, 18. 1. 2018, vyhrali okres a postúpili do regionálneho kola. Blahoželáme!  

 

 

 

Krajské kolo SIP

Vo štvrtok 15. februára 2018 naša škola organizuje krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači (SIP) Trenčianskeho kraja.
 

Generálna skúška externej časti maturít zo SJL a z MAT

V utorok 6. februára si môže 45 našich maturantov vyskúšať, ako sa bude po novom, na počítačoch, maturovať z externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu 7. februára bude generálna skúška EČ MS z matematiky. Cieľom je pomôcť žiakom pri príprave na maturity, aj overiť ako funguje organizačné, technologické a personálne zabezpečenie školy na EČ MS. E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.  E-MATURITU môžu absolvovať žiaci tých stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test. Naša škola vďaka zapojeniu sa do celoslovenského projektu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) má takých licencií práve 45. NÚCEM zabezpečuje štátnu časť maturity, aj testovanie piatakov či deviatakov ZŠ.

Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom. Budú mať k dispozícii aj vytlačené formy testov. Neoficiálne výsledky testov sa dozvedia ešte v deň skúšky.

Viac o E-MATURITE na http://www.etest.sk/e-maturita-2018/  

 

Prvá B na lyžiarskom v Jezersku

 
 
 

Príchod na lyžiarsky

 
 
 


Strana 9 z 38

Tentoraz idem voliť

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Prosíme zástupcov jednotlivých tried, aby sa zúčastnili stretnutia študentského parlamentu, ktoré sa uskutoční 25. 11. 2011 v knižnici OA Prievidza (nová budova, prízemie) o 10:30 hod. - po skončení 3. VH.  Program: organizácia Vianočnej burzy, charitatívne akcie v mesiaci december. Účasť zástupcov všetkých tried je nutná. Mgr. Hraňová

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 17 hostí