Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Hodnotenie škôl podľa INEKO

Aj v roku 2017 sme sa opäť podľa hodnotenia inštitútu INEKO umiestnili veľmi pekne. V Trenčianskom kraji sú až štyri medzi desiatimi z najlepších stredných odborných škôl Slovenska, Obchodná akadémi v Prievidzi je tradične medzi najlepšími v okrese Prievidza a na hornej Nitre. Ukazuje sa, že netreba deti posielať za kvalitným vzdelaním do iných krajov a okresov. Výchovní poradcovia, rodičia a deviataci - zohľadnite pri úvahách, kam na strednú školu - sme kvalitná stredná odborná škola s dobrou perspektívou, so sedemdesiatročnou tradíciou a vynikajúcimi výsledkami. 
 

Olympiáda o Európskej únii

Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, Olympiáda o Európskej únii, je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca sa prihlasujú do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý je na webovom sídle fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Dňa 18. 10. 2017 sa uskutoční regionálne kolo, z ktorého do finálového kola postupuje jeden tím z každého kraja. Súťažný tím Obchodnej akadémie v Prievidzi, vedený JUDr. Dagmar Majdanovou, sa usilovne pripravuje na súťaž a my im budeme držať palce, aby našu školu úspešne reprezentovali.

 

Budujeme Zelenú učebňu

Program Nadačného fondu Slovenských elektrární pod názvom "Ukážte sa v dobrom svetle" podporil v roku 2017 spolu 23 iniciatív rôznych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv. Podmienkou bolo, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu. Našim skvelým ambasádorom je Jaroslav Gendiar, s ktorým sme sa mohli stretnúť na konci minulého šk. roka počas aktivity Naše mesto, kedy prebehla príprava interiéru a exteriéru školy a revitalizácia zelene. Ďakujeme Vám, pán Gendiar. Vrelé poďakovanie patrí aj Mgr. Jane Hraňovej za vytvorenie a realizáciu projektu, takisto predsedníčke nášho rodičovského združenia Bc. Vande Takácsovej.

Cieľom projektu rodičovského združenia SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza je rozšíriť možnosti netradičného vyučovania na Obchodnej akadémii v Prievidzi vybudovaním ZELENEJ UČEBNE – altánku. Altánok bude taký veľký, aby sa v ňom mohlo učiť min. 17 žiakov, napr. cudzie jazyky, literatúru, etiku, biológiu, odborné predmety. Cieľ je rozvíjať environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia, vzťah k práci, keďže na úprave okolia sa ako dobrovoľníci budú podieľať aj žiaci. ZELENÁ UČEBŇA sa bude využívať aj ako oddychová zóna žiakov a učiteľov, aj ako miesto neformálnych stretnutí.

 

Získali sme ocenenie Ambasádorská škola EP

Sme hrdí, že Obchodná akadémia v Prievidzi patrí medzi prvých 15 stredných škôl na Slovensku, ktoré získali titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - ocenenie sme si prevzali v piatok 29. septembra 2017 v Bratislave. Naše ďalšie aktivity môžete sledovať aj na facebooku.

 

 

Beseda o Povstaní

Záverečná beseda o SNP v rámci spolupráce OA, F. Madvu 2 a ZŠ S. Chalupku v Prievidzi so základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa uskutočnila na pôde ZŠ S. Chalupku, 28. septembra 2017 od 9:00 hod

     

 

Filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM zavítal už po druhýkrát do Prievidze

Žiaci nasej školy sa v pondelok 25. septembra 2017 zúčastnili zaujímavého filmového festivalu, ktorý bol v našom meste druhý krát. Okrem zaujímavých filmov boli na prezentácii lektorky Barbory Rumpli, ktorá prezentovala zámery svojej spoločnosti v oblasti energetiky. 

 

Opravné maturitné skúšky 2017

V utorok 5. septembra 2017 sa koná opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu 6. septembra 2017 sa koná EČ a PFIČ z cudzích jazykov. V pondelok 11. septembra 2017 organizujeme opravnú skúšku z praktickej časti odbornej zložky. Milí maturanti, prajeme vám, aby ste uspeli a dostali maturitné vysvedčenie.
 

Štipendium v školskom roku 2017/2018

Viete, že naši žiaci môžu poberať štipendium cca 40 eur mesačne? Štipendium podľa školského zákona možno poskytnúť žiakovi denného štúdia našej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a)         ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

b)         u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku , v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Viac o stredoškolských štipendiách sa dozviete v priloženom súbore.

 

Gesto pre mesto - potrebujeme podporu

Milí žiaci, rodičia, kolegovia, prosíme Vás o podporu projektu Týždeň športu a volejbalový turnaj SŠ, ktorý nájdete na stránke Raiffeisen banka. Pre podporu športových aktivít by sme mohli získať sumu 1000€. Hlasovať sa dá do konca septembra elektronicky. Pretože môžu hlasovať len plnoleté osoby, milí neplnoletí, požiadajte svojich rodičov, aby za Vás dali svoj hlas projektu, ktorý vznikol aj na požiadanie Žiackej školskej rady pri OA Prievidza. Ďakujeme :) 

Hlasujte tu: Raiffeisen banka Prievidza - Gesto pre mesto 

 

Základné informácie o školskom informačnom systéme v šk. roku 2017/2018

Softvér, webové a mobilné aplikácie od firmy asc používa viac ako 3300 slovenských škôl, je rozšírený  vo viac ako stovke krajín celého sveta. Má niekoľko modulov.  V školskom roku 2017/2018 budeme na Obchodnej akadémii v Prievidzi  používať kompletnú elektronickú agendu ascAgenda Komplet 2018 s mnohými novými funkciami a modulmi. Bežne sa v našej škole, v každodennej komunikácii používajú pojmy a skratky napr. ETK, IŽK, Edupage, ascagenda... O čo ide?

aSc Agenda je základom informačného systémy školy, je nainštalovaná na určitom počítači v škole. Tento program používame už takmer pätnásť rokov. Umožňuje najmä evidenciu žiakov, tried, zamestnancov, majetku, ďalej napríklad tlač vysvedčení, zoznamov, vzdelávacích poukazov, rozhodnutí, katalógových listov, spracovanie prijímačiek a maturít, synchronizáciu údajov s rezortným informačným systémom...

aSc Edupage je internetová školská stránka, používame ju od roku 2006, je prepojená s aSc Agendou, rozvrhmi, zastupovaním, internetovou žiackou knižkou aj elektronickou triednou knihou. OA Prievidza má od roku 1996 svoju vlastnú internetovú stránku www.oaprievidza.sk resp. www.oaprievidza.eu, ale aj Edupage ponúka zaujímavý dizajn, pridávanie článkov, vlastné stránky učiteľov, predmetov, tiež publikovanie dokumentov, zabezpečenie webstránky proti útokom a i.

aSc Internetová žiacka knižka (IŽK) na našej škole postupne od roku 2014 nahradila klasické klasifikačné hárky. Žiaci, učitelia, rodičia sa do IŽK prihlasujú menom a heslom, umožňuje evidenciu  známok online internetom alebo mobilom. Výsledné polročné a koncoročné známky sú prepojené priamo s tlačou vysvedčení v aSc Agende.

aSc Elektronická triedna kniha (ETK) bola v OA Prievidza po prvý krát aplikovaná v školskom roku 2015/2016 vo dvoch triedach prvého ročníka. Od roku 2016/2017 nahradila vo všetkých triedach papierové triedne knihy a zaznamenáva na internete dochádzku žiakov, odučené učivo s prepojením na elektronické tematické plány, rôzne školské a triedne udalosti... V mobilnej verzii sa používa na tabletoch alebo smartfónoch.

aSc Rozvrhy je softvér, umožňujúci tvorbu rozvrhov na úrovni tried, skupín a dokonca aj jednotlivých žiakov, spracovanie rozvrhov pre všetkách učiteľov, učebne, predmety... aSc Zastupovanie zabezpečuje denné suplovanie. Od roku 1996 sme na našej škole používali pre tvorbu rozvrhov a zastupovanie softvér RNDr. Červeného, kvôli lepším funkciám a kvôli prepojeniu s aSc Agendou, IŽK a ETK sme však od roku 2016 prešli na aSc Rozvrhy a aSc Zastupovanie

Veľkou výhodou aSc programov je podpora a konzultácie s firmou asc. Ide o telefonické a mailové konzultácie, rôzne návody, videá, školenia alebo elearningové možnosti, mobilná aplikácia ETK a IŽK, cloud zálohovanie a úložný priestor.

Tak - milí žiaci, rodičia, zamestnanci – prajeme vám príjemné a efektívne využívanie IŽK, ETK, Agendou, Edupage, rozvrhov a zastupovania či elearningom, nech sa nám všetkým v novom školskom roku dobre darí!

 

ZELENÁ UČEBŇA - výsledky

Milí priatelia našej školy, touto cestou sa vám chceme poďakovať za vaše hlasy, ktorými ste podporili projekt Rodičovského združenia pri OA Prievidza ZELENÁ UČEBŇA. Aj vaše hlasy rozhodli, že sme finančný grant získali, a preto areál školy obohatí altánok. Finančný zamestnanecký grant je súčasťou Nadačného programu Slovenských elektrární Ukážte sa v lepšom svetle v Nadácii Pontis, vďaka ktorému sa už 5. rok zapájame do podujatia Naše mesto - Deň dobrovoľníctva. Ďakujeme všetkým za každý odovzdaný hlas.  Smile

 

Olympiáda Mladý účtovník 2017

22. júna 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

II. ročník:   1. miesto  Martina Čiscoňová a 2. miesto Adriána Mokrá, obe z II. A,

III. ročník: 1. miesto  Štefan Ščipák, 2. miesto Dominik Mikuláš (obaja z III. C) a 3. miesto Filip Štavina z III. B.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

Exkurzia Poľsko 2017

Prvou exkurziou školského roka 2017/2018 bola geografická exkurzia POĽSKO 2017. Cieľom exkurzie bolo spoznať kráľovský Krakow, soľnú baňu vo Wieliczke a koncentračný tábor  Oswiecim. Všetky tri miesta sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

    

 

Cykloautobus 2017

Odvezte sa každý letný víkend cykloautobusom pod @Považský Inovec, na @Hrad Beckov alebo si vyšliapte až na @Tematin castle. Okrem cyklistického zážitku máte za jednu fotografiu istú aj odmenu od TSK (@Trenčiansky samosprávny kraj)! Viac informácií nájdete na tejto adrese.

    

 

Euroscola 2017

Pozrite si krátke video z exkurzií našich študentov projektu Euroscola 2017.
 

ZELENÁ UČEBŇA - žiadosť o podporu

Vážená verejnosť, milí kolegovia a žiaci, radi by sme Vás požiadali o podporu projektu SRRZ – RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza ZELENÁ UČEBŇA, ktorý sa uchádza o Vašu podporu v rámci Zamestnaneckého grantového projektu Ukážte sa v lepšom svetle Slovenských elektrární. Radi by sme pomocou Vášho hlasu získali možnosť vybudovania altánku v areáli školy, ktorý bude určite obohatením možností netradičného vyučovania v našej škole. Hlasovať sa dá do nedele 25. júna 2017.  Za každý hlas Vám vopred ďakujeme. https://www.seas.sk/ukazte-sa-v-lepsom-svetle

 


Strana 10 z 36

Tentoraz idem voliť

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Podľa školského zákona je vzdelávanie v školách organizované podľa dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Štátny vzdelávací program je pre školu záväzný a určuje základný rámec vzdelávania, definuje požiadavky štátu. V školskom vzdelávacom programe sú špecifikované jednotlivé vzdelávacie oblasti, predmety - obsahy, metódy, formy, prostriedky vzdelávania.

V školskom roku 2017/2018 naša škola vzdeláva žiakov vo dvoch študijných odboroch, podľa samostatných vzdelávacích programov, ktoré sú pravidelne upravované podľa najnovších predpisov, najnovších vedeckých poznatkov a tiež podľa odporúčaní školskej inšpekcie:

 


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 10 hostí