Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Rozlúčka so žiakmi posledného ročníka štúdia

V piatok 17. mája sme sa rozlúčili s triedami IV. A, IV: B a II. P. Odchádzajú na akademický týždeň a po ňom budú skladať ústne maturitné skúšky. Blahoželáme vám ku ukončeniu a želáme veľa úspechov.
 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

Vážení zákonní zástupcovia, milí uchádzači - v piatok 17. mája na tomto mieste nájdete v pdf súbore zoznam prijatých a neprijatých. Prijatých uchádzačov prosíme, aby škole oznámili, či rozhodnutie o prijatí akceptujú a či naozaj na našu školu nastúpia. Zatiaľ máme potvrdených prijatí 26.  Naše rozhodnutia o prijatí ďalších tých, ktorí potvrdia nástup inej škole, totiž stratia platnosť. Neprijatým uchádzačom odporúčame, aby si podali odvolanie. Podľa našich analýz, mnohoročných skúseností a aktuálnej situácie stredného školstva v prievidzskom regióne očakávame, že naozaj v najbližších dňoch mnoho našich rozhodnutí o prijatí stratí platnosť a následne bude mnoho rozhodnutí o neprijatí vyriešených priamo školou - tzv. autoremedúrou, aby sme mohli uspokojiť všetkých, čo majú skutočný, prioritný záujem o štúdium na OA Prievidza.  

Prajeme vám veľa trpezlivosti a tešíme sa na komunikáciu s vami a v konečnom dôsledku na nových žiakov OA Prievidza.

ZOZNAM 17.05.2024

Publikujeme aj príslušné predpisy, ktoré aplikujeme - konkrétne § 68 školského zákona ukladá pre riaditeľa školy počas prijímacieho konania nasledovné povinnosti:

"Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov.

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania."

Poznámka: Ak sa vám zdá, že prijatých v zozname je viac ako môžeme prijať podľa schváleného plánu výkonov (65), je to aj  preto, že podľa platných kritérií prijímacieho konania u nás "čiaru posúvame" a prijatí zo zoznamu postupne vypadávali, potom čo poslali škole nenastúpenie na štúdium (čím sa uvoľnilo miesto na prijatie pre ďalších uchádzačov). 

(2) Riaditeľ strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne podľa odseku 1. Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname podľa odseku 1 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

(3) Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

(4) Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ďalej, ministerstvo školstva pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 vydalo usmernenie, že "Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Píšu o nás - exkurzia na Mestskom úrade v Prievidzi

Naši tretiaci s Ing. Tišťanovou navštívili dnes mestský úrad v Prievidzi - odborné vzdelávanie a príprava v praxi.  Žiaci pokladajú túto návštevu za prínosnú a praktickú do života - pozri priložený dokument. 

Na svojej stránke o tom Mesto Prievidza píše pochvalne:

"Netradičné vyučovanie dnes na pôde mestského úradu zažili študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi. Spolu s viceprimátorom Norbertom Turanovičom a prednostom Alojzom Vlčkom mali možnosť nahliadnuť viac do fungovania našej samosprávy a samotného mestského úradu, dozvedeli sa o poslancoch, jednotlivých oddeleniach úradu, rôznych daniach a poplatkoch, ale aj o vybavovaní rodných listov, či sobášov a v závere mali možnosť nahliadnuť aj do matričných kníh. Ďakujeme za návštevu."

Ďakujeme zamestnancom a predstaviteľom nášho mesta za prijatie a ústretovosť. 

 

Prijímacie konanie 2024

Vážení zákonní zástupcovia, rodičia, deviataci, školská komunita. Prijímacie konanie v prvom kole vrcholí. Spracúvame prihlášky 168 uchádzačov, prijať by sme chceli podľa plánu výkonov 65 do troch tried prvého ročníka. Deviataci, naši budúci prváci, už urobili, čo mali. Teší nás, že všetci, čo boli na testoch, ich úspešne zložili. Najbližšie dni bude na zákonných zástupcoch, aby buď potvrdili nami vydané rozhodnutie o prijatí alebo (ak sa tak už definitívne v rodine dohodli) nám komunikovali svoje oznámenie, že nastupujú na inú školu. Podľa schválených kritérií na prijímanie my čiaru v zozname prijatých posúvame, preto vám rozhodnutie o prijatí môže prísť už aj niektorý najbližší deň. 

Zlom v prijímaní nastane 17. mája, kedy zverejníme konečný zoznam a vydáme už aj rozhodnutia o neprijatí. Potom je pre uchádzačov, ktorí boli neprijatí, dôležité, aby boli pripravení a v krátkom čase si podali odvolanie. Na odvolanie voči neprijatiu môže prísť zmena na prijatie zo strany školy (tzv. autoremedúra) alebo sa môžu odvolania posunúť na druhostupňový orgán, na TSK. Ak škola nebude stále mať 65 potvrdených žiakov do prvého ročníka, budeme robiť aj druhé kolo pre tých, čo nikde neboli prijatí. 

Želáme vám pokoj, trpezlivosť a rozvahu, môžete sa spoľahnúť na našu školu, ktorá celkom nedávno bola ocenená Národnou cenou za kvalitu. Hlavne nech sú potom deti spokojné s výberom svojej školy na najbližšie 4 roky. Z našej strany zabezpečíme rovný a profesionálny prístup, rýchlu reakciu na žiadosti a ústretovú komunikáciu. Ponúkame vysokú kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, veľmi dobré podmienky a proces vyučovania, dôkladnú starostlivosť a bezpečnosť,  Ďakujeme za spoluprácu a súčinnosť v prijímacom konaní 2024. So všetkými prijatými žiakmi a ich zákonnými zástupcami sa stretneme na rodičovskom združení v polovici júna v Dome kultúry v Prievidzi. Pošleme vám pozvánky a ešte predtým vás požiadame o niektoré údaje potrebné pre tvorbu rozvrhu a zaradenie do tried. Ďakujeme  

 

 

Prevzatie ceny Národná cena kvality v OVP 2024

Obchodná akadémia, F. Madvu 2,  Prievidza sa stala víťazom prestížnej Národnej ceny kvality v OVP 2024. Toto výnimočné ocenenie  odovzdal našej škole v mene všetkých organizátorov celoslovenskej súťaže Ing. Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Odovzdávanie troch prvých cien v troch kategóriách pre stredné odborné školy a v jednej pre osobnosť v OVP bolo vyvrcholením medzinárodnej konferencie Zabezpečovanie kvality ako súčasť života školy v Trnave v utorok 30. apríla 2024. Premietali sa video medailóny o školách - naše video: prievidza OVP 4K (youtube.com). Príbeh našej školy, ktorý spolu s online prezentáciou natoľko oslovil súťažnú komisiu, že nám spomedzi všetkých stredných škôl na Slovensku udelil prvé miesto v kategórii Rozvoj občianskych zručností, nájdete v tomto súbore.

Konferencia bola veľmi inšpiratívna a záverečný networking sme využili na nadviazanie kontaktov so slovenskými a chorvátskymi školami, ako aj s niektorými osobnosťami, ktoré sa tak ako aj my, venujú zlepovaniu kvality OVP na Slovensku.

Blahoželáme OA Prievidza, že takéto pekné národné ocenenie získala práve v 75. roku svojej existencie, ďakujem zriaďovateľovi: TSK, všetkým našim zamestnancom, manažmentu, školskej poradkyni, učiteľom OVP, nášmu Euro-tímu, školskému parlamentu a všetkým žiakom, zákonným zástupcom, priaznivcom. 

 

Školská slávnosť Deň Európy 2024

 

Súťaž Mladý podnikateľ 2024

Miesto: Klubovňa, 3. – 7. hodina, 4. A, marketing
Finalisti:
1. Natália Pavkeje, Activeblend cafe, kaviareň
2. Adriana Vašková, HEIWA, kaviareň
3. Samuel Suchánek, Disccage, bar – disco
4. Laura Ludrovská, Artftuit
5. Nataly Pipíšková, GLINT, kaviareň
6. Hana Janeková, BRANDFORGE, marketingová agentúra
7. Kristína Vaculíková, Bílí andel, Tradičné pánske holičstvo

Študentská porota: Jakub Vlk, Sára Ziaťková
Odborná porota: Ing. Karaková Dagmar, Ing. Úradníčková Renata
V rámci súťaže Mladý podnikateľ 2024 študenti odprezentovali svoje fiktívne plány, v ktorých aplikovali svoje teoretické poznatky a snažili sa presvedčiť porotu o reálnosti svojich nápadov a myšlienok. Práce boli na slušnej úrovni a porota sa rozhodla, že titul Mladý podnikateľ 2024 získa Adriana Vašková, ktorá má už v branži aj bohaté skúsenosti a komunikačné zdatnosti.
Poradie 3 najúspešnejších fiktívnych podnikateľov za študentskú porotu:
1. Hana Janeková
2. Adriana Vašková
3. Kristína Vaculíková
Poradie 3 najúspešnejších podnikateľov za odbornú porotu:
1. Adriana Vašková
2. Hana Janeková
3. Kristína Vaculíková
Atmosféru dotvárali i študenti nižších ročníkov, ktorí kládli i otázky, na ktoré súťažiaci konštruktívne reagovali. Priaznivá atmosféra konkurenčného prostredia motivovala súťažiacich, aby čo najlepšie obstáli v konkurenčnom boji.
 

Výsledky celoslovenského kola SOČ

Blahoželáme našim účastníkom celoslovenského kola SOČ ku samotnému postupu a tiež ku umiestneniu - M. Vlašek šiesty, A. Bendík štvrtý a M. Kocúrová šiesta! Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a chválime vynikajúcu práci vedúcich súťažných prác - J. Hraňovú a R. Úradníčkovú. Nech sa páči, umiestňovať sa na celoslovenských súťažiach. Nám sa to páči!
 

Deň narcisov 2024 - poďakovanie

Milí priatelia, priaznivci našej školy, radi by sme sa Vám poďakovali za podporu našich žiakov, ktorí sa vo štvrtok 18. 4. 2024 vybrali do ulíc nášho mesta a ponúkali okoloidúcim malý žltý narcis ako symbol podpory pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Len vďaka Vám sme po otvorení pokladničiek narátali sumu 1000 €. Celú vyzbieranú sumu sme už previedli na účet organizátora zbierky Ligy proti rakovine.

Naše poďakovanie patrí aj našim dobrovoľníkom z tried II. A, III. B a IV. A. Napriek zime sa do školy vrátili bez jedného narcisu, plní pozitívnych dojmov z porozumenia verejnosti.

 

NEWSLETTER Novinky z ministerstva školstva

Každý týždeň publikuje ministerstvo školstva novinky a zaujímavosti, trendy v rezorte, dostupné na NEWSLETTER Novinky zo školstva | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (minedu.sk)
 

Deň narcisov 2024

Milí rodičia a priatelia našej školy,

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

Viac o možnostiach prispenia ako i konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ktoré realizuje Liga proti rakovine nájdete na www.dennarcisov.sk

Na Slovensku ich totiž ročne pribúda približne 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.

Liga proti rakovine Vás srdečne pozýva na bezplatné preventívno-edukačné aktivity, kde môžete získať užitočné a praktické informácie k prevencii onkologických ochorení.

Prevencia je krok ku zdraviu, nájdite si i Vy chvíľku času a navštívte preventívny stánok 18. apríla na Deň narcisov v čase od 12:00 do 18:00 v mestách

Bratislava  - OC Nivy,Eurovea, Avion, Vivo

Košice – OC Aupark,

Martin – OC Galéria

Banská Bystrica – OC Európa

 Ďakujeme, za vašu spolupatričnosť a podporu.

 

Ocenenie pre OA Prievidza: Euroscola 2024

Program Euroscola je pre študentov výnimočnou príležitosťou zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Funguje od roku 1990 a naša škola už v tomto programe niekoľkokrát uspela.  

Kancelária EP na Slovensku vyhodnotila všetky prihlásené projekty do súťaže Euroscola za školský rok 2023/2024, každej škole pridelila body na základe kritérií v Hodnotiacej tabuľke. Podľa celkového bodového hodnotenia sa zostavilo poradie škôl a výsledky boli vyhlásené v pondelok 15. apríla v Bratislave. Naša škola získala piate miesto a bude sa môcť zúčastniť jedného pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente koncom roka 2024 alebo začiatkom budúceho roka. Blahoželáme! 

 

#Deň Zeme OA Prievidza

Naša planéta má svoj sviatok, každoročne ho slávime 22. apríla - práve dnes. Milióny ľudí na celom svete sa spájajú s cieľom poukázať na environmentálne problémy, znečistenie a klimatickú krízu, ktoré ohrozujú ľudstvo aj našu planétu. Mottom tohtoročného Dňa Zeme 2024 je Zem verzus plasty.

Pri tejto príležitosti vyhlasujeme pre Vás výzvu #Deň Zeme OA Prievidza. Zapojiť sa môžete natočením krátkeho videa, ktoré zachytáva vašu aktivitu pri vyčistení okolia od odpadkov. Možno budete prekvapení, koľko ich bude. Vaše krátke videá pošlite svojim učiteľom biológie do 01.05.2024. 
Jedného z vás odmeníme počas Dňa Európy
 

"EPAS together" in Grazer Congress-Center

Európsky parlament organizuje pre najaktívnejších študentov EPAS trojdňové kultúrno-vzdelávacie podujatie v rakúskom meste Graz v dňoch 18.-20.apríla 2024. Prišlo približne 300 študentov z 6 krajín (Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, ČR), medzi štyrmi školami zo Slovenska je aj OA Prievidza - p. Kadlečíková, p. Olejárová a 8 žiakov. 

 

Ideaton 2024

Aliancia pre Mladých v spolupráci so svojimi partnermi organizuje už 3. ročník Ideatonu - Myšlienkového maratónu. Viac na IDEATON-„Odliv mozgov - ako vie zamestnávateľ prispieť k tomu, aby som zostal na Slovensku?“  | Event | GROWNi.sk
 

Maturitné skúšky z praktickej časti odbornej zložky

Začiatkom apríla 2024 sa konali na našej škole maturitné skúšky z praktickej časti odbornej zložky. Väčšina žiakov maturovala formou riešenia komplexnej úlohy, niektorí obhajovali vlastný projekt alebo úspešnú súťažnú prácu. Všetkým držíme palce, aby maturitné komisie posúdili ich výkony tak, aby z tohto predmetu zmaturovali a aby mali dobré pocity a zážitky zo skúšok. 
Oproti minulým rokom sme zaznamenali, že prvýkrát maturovala naša žiačka z Ukrajiny a po prvýkrát sme mali maturantov, ktorí svoje praktické vyučovanie absolvovali u duálneho zamestnávateľa.  Všetkým maturantom želáme, aby sa im výborne darilo aj v ostatných častiach a formách maturitnej skúšky. 
  
 


Strana 1 z 66

Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 18 hostí