Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Naša milá, skvelá, dobrá Janka Hraňová umrela...

Hlboký zármutok ostáva za tým, kto nás navždy opustil. V ťažkej chvíli bolestnej rozlúčky dovoľte vysloviť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, príbuzným, priateľom, kolegom, žiakom. 

 

V nedeľu 7. júla 2024 skonala v nemocnici v Bojniciach Mgr. Jana Hraňová. Dlhoročná učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, triedna učiteľka, výchovná a kariérová poradkyňa, školská poradkyňa, projektová manažérka, vedúca žiackych odborných prác, koordinátorka Školského parlamentu, pilier OA Prievidza. Ale najmä veľká Osobnosť, Človek, Priateľka, Učiteľka, Mama, Manželka, strata ktorej je nanahraditeľná a bolestivá. 

Česť jej pamiatke. Nech odpočíva v pokoji. 

 

Záverečné školské dni III. A v Múzeum „Vtedy“

Dňa 25. júna 2024 sa po splnení všetkých školských povinností vybrali tretiaci z III. A do Múzea „Vtedy“ v Galérii Jabloň Prievidza. Mali možnosť preniesť sa do doby česko-slovenského socializmu, nahliadnuť do príbytkov, školských tried a obchodov tohto obdobia. Viac v článku Ing. Tišťanovej

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ školy

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2024. Viac v tomto súbore.
 
 

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy v pondelok 24.06.2024

Na základe výzvy na voľby členov do Rady školy pri Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza boli dňa 24. júna 2024 zvolení:

 • Ing. Marcela Čiscoňová - za pedagogických zamestnancov
 • Mgr. Alena Leštianska - za pedagogických zamestnancov
 • Ing. Amália Antolová - za nepedagogických zamestnancov
 • Matej Vlašek - za žiakov
 • RNDr.  Soňa Kulichová - za rodičov
 • Ing. Michaela Sadloňová - za rodičov
 • Ing. Silvia Bartolenová - za rodičov

Trenčiansky samosprávny kraj v Rade školy zastupujú poslanci:

 • PaedDr. Eleonóra Porubcová
 • MUDr. Peter Oulehle
 • Ing. Ján Daňo
 • Mgr. Michal Ďureje, PhD 

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady školy v pondelok 24. júna 2024 bola zvolená za predsedníčku Rady školy Ing. Marcela Čiscoňová 

 

Výpadok niektorých funkcií školskej stránky

Ospravedlňujeme sa za výpadok niektorých funkcií našej školskej stránky www.oaprievidza.sk. Technické problémy spôsobili, že stránka nefungovala niekoľko dní a dnes sa nám ju aspoň čiastočne podarilo obnoviť. Na vyriešení pracujeme. Ďakujeme za porozumenie.  
 

Otvárame pomaturitné štúdium v atraktívnom odbore hospodárska informatika

Prijímame, bez prijímacích testov a skúšok, do pomaturitného dvojročného denného kvalifikačného študijného odboru 6292N hospodárska informatika. Toto štúdium je vhodné pre všetkých absolventov všeobecných alebo odborných stredných škôl s maturitou. 

V novom školskom roku prichádzame s inováciou a modernizáciou vzdelávacieho programu: umožňuje sa duálne vzdelávanie. 

Kritériá

Prihláška na štúdium 

Plagát 

 

Voľné pracovné miesta

11. júl 2024: učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry

28. máj 2024: školský psychológ

17. apríl 2024: školník 

28. november 2023: upratovačka na stiahnutie súbor https://oaprievidza.sk/data/upratov_2023.pdf

30. júl 2023: školský psychológ: https://www.oaprievidza.sk/data/30072023.pdf  

23. november 2022: učiteľ anglického jazyka

19. júl 2021: učiteľ odborných ekonomických predmetov 

22. november 2021: učiteľ účtovníctva a iných odborných ekonomických predmetov 

 

Druhé kolo prijímačiek

Druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest sa na našej škole v školskom roku 2023/2024 nekoná. 
 

Exkurzia Paríž

V dňoch 07.05.2024 – 11.05.2024 sa študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi zúčastnili jazykovo-geografickej exkurzie do hlavného mesta Francúzska - Paríža. Navštívili sme najznámejšie i menej známe pamätihodnosti a monumenty Paríža, ako sú Latinská štvrť so slávnou univerzitou Sorbonne, Luxemburské záhrady, chrám Notre Dame de Paris, ktorý kvôli rekonštrukcii po ničivom požiari nebolo možné vidieť zvnútra.

Od Veľkého triumfálneho oblúku (Arc de Triomphe de lʹÉtoile) sme kráčali po slávnej avenue des Champs-Elysées, na Námestie svornosti (Place de la Concorde), cez Tuilerijské záhrady až k slávnemu múzeu Louvre s jeho najznámejším dielom Mona Lisa. Ďalší deň sme vystúpili na Eiffelovu vežu, odkiaľ sme mali krásny výhľad na celý Paríž, najmä na Invalidovňu, kde je pochovaný Napoleon Bonaparte, Trocadero, Marsove polia...

Prehliadku sme v predposledný deň ukončili plavbou po rieke Seine so zaujímavým výkladom vo viacerých jazykoch a výstupom k slávnemu chrámu Sacré Coeur. Posledný deň našej exkurzie sme zavítali do Versailles s jeho krásnym zámkom a záhradami.

V súčasnosti Paríž dýcha nielen históriou, ale aj prípravami na Letné Olympijské hry, ktoré sa budú v tomto meste konať v dňoch 26. 7. 2024 – 11. 8. 2024. Počas exkurzie si študenti našej školy rozšírili vedomosti z oblasti histórie, cudzích jazykov, gastronómie...

 

 

Krízový intervenčný plán školy

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza v súlade s pracovným poriadkom a školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá postupu pri prevencii, vzniku a riešení krízovej situácie v škole – krízový intervenčný plán školy.  Smernica je interný predpis, ktorého zmyslom je bližšie a podrobnejšie charakterizovať uvedenú problematiku v nadväznosti na príslušné ustanovenia školského poriadku týkajúce sa bezpečnosti a ochrany fyzického i duševného zdravia v školskom prostredí, a to v kontexte krízového manažmentu školy, vymedzenia prístupov a metód, opatrení a postupov v rámci krízovej intervencie. 
 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

Vážení zákonní zástupcovia, milí uchádzači - v piatok 17. mája na tomto mieste nájdete v pdf súbore zoznam prijatých a neprijatých. Prijatých uchádzačov prosíme, aby škole oznámili, či rozhodnutie o prijatí akceptujú a či naozaj na našu školu nastúpia. Zatiaľ máme potvrdených prijatí 26.  Naše rozhodnutia o prijatí ďalších tých, ktorí potvrdia nástup inej škole, totiž stratia platnosť. Neprijatým uchádzačom odporúčame, aby si podali odvolanie. Podľa našich analýz, mnohoročných skúseností a aktuálnej situácie stredného školstva v prievidzskom regióne očakávame, že naozaj v najbližších dňoch mnoho našich rozhodnutí o prijatí stratí platnosť a následne bude mnoho rozhodnutí o neprijatí vyriešených priamo školou - tzv. autoremedúrou, aby sme mohli uspokojiť všetkých, čo majú skutočný, prioritný záujem o štúdium na OA Prievidza.  

Prajeme vám veľa trpezlivosti a tešíme sa na komunikáciu s vami a v konečnom dôsledku na nových žiakov OA Prievidza.

ZOZNAM 17.05.2024

Publikujeme aj príslušné predpisy, ktoré aplikujeme - konkrétne § 68 školského zákona ukladá pre riaditeľa školy počas prijímacieho konania nasledovné povinnosti:

"Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov.

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania."

Poznámka: Ak sa vám zdá, že prijatých v zozname je viac ako môžeme prijať podľa schváleného plánu výkonov (65), je to aj  preto, že podľa platných kritérií prijímacieho konania u nás "čiaru posúvame" a prijatí zo zoznamu postupne vypadávali, potom čo poslali škole nenastúpenie na štúdium (čím sa uvoľnilo miesto na prijatie pre ďalších uchádzačov). 

(2) Riaditeľ strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne podľa odseku 1. Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname podľa odseku 1 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

(3) Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

(4) Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ďalej, ministerstvo školstva pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 vydalo usmernenie, že "Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Článok o našej škole v mesačníku SOPK

 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza má podľa vecnej pôsobnosti určenú na  spoluprácu vo vzdelávaní Republikovú úniu zamestnávateľov. Spolupracujúcou  stavovskou alebo profesijnou organizáciou je aj Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

SOPK vydáva mesačník s názvom Obchod, priemysel, hospodárstvo. V čísle 6/2024, ktoré vyšlo 3. júna 2024, je príloha Trenčianska regionálna komora SOPK. Aj naša OA Prievidza je členom Trenčianskej RK SOPK.

Na strane 4 tejto prílohy SOPK publikuje príspevok o našej škole, pod názvom Najúspešnejšia škola Trenčianskeho kraja.

V článku je aj naše logo, dve fotografie, niekoľko odstavcov textu o úspechoch Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza. Ďakujeme za propagáciu, priblíženie našej školy širokému publiku zamestnávateľov, firiem a organizácií v Trenčianskom kraji i na celom Slovensku.

 

Náročný a zaujímavý týždeň 27. - 31. máj 2024

Čaká nás náročný a zaujímavý, pestrý týždeň. 

Predovšetkým, štvrtáci maturujú. Na ústne maturitné skúšky potrebujú pokoj, aby sa mohli sústrediť a vydať zo seba to najlepšie. Želáme im šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok, pripravili sme pre nich tie najlepšie podmienky.

Tretiaci absolvujú druhý týždeň svojej odbornej praxe u konkrétnych zamestnávateľov regiónu, čo môže pre nich znamenať výbornú pracovnú skúsenosť, kontakt so svetom práce a môže ich to motivovať do ďalšej odbornej prípravy, k najepším výkonom. 

Druháci majú kurz pohybových aktivít, z celospoločenského záujmu prevencie, ochrany zdravia a životov mladých ľudí, ide najmä  o plavecký výcvik. Plávanie je jednou z najzdravších fyzických aktivít, ktoré posilňujú celé telo, zlepšujú kardiovaskulárnu kondíciu. Okrem toho je  plávanie základnou zručnosťou, ktorá môže byť život zachraňujúca. Namiesto plávania budú mať žiaci ďalšiu aktivitu, ktorou je posilňovanie v neďalekom športovom centre RM Sport resort. 

Prváci majú mimoriadny rozvrh, učia sa v náhradných učebniach, niektorí nám aj pomáhajú praktickými úlohami v prospech organizácie maturít a takto sa oboznamujú s rytmom stredoškolského štúdia, ktoré budú o pár rokov oni sami ukončovať.

Držíme palce všetkým maturantom, prajeme úspešnú odbornú prax tretiakom, druháci nech zažijú skvelý kurz a naučia sa bezpečne vstupovať a pohybovať sa vo vode, prváci nech sa dobre učia a jednoducho nech sa tento náročný, neobyčajný  týždeň stane prínosom pre všetkých. Ďakujeme za podporu rodičov, maturitným komisiám, zamestnávateľom, dodávateľov služieb a samotným žiakom za pozitívny a aktívny prístup.

 

Rozlúčka so žiakmi posledného ročníka štúdia

V piatok 17. mája sme sa rozlúčili s triedami IV. A, IV: B a II. P. Odchádzajú na akademický týždeň a po ňom budú skladať ústne maturitné skúšky. Blahoželáme vám ku ukončeniu a želáme veľa úspechov.
 

Píšu o nás - exkurzia na Mestskom úrade v Prievidzi

Naši tretiaci s Ing. Tišťanovou navštívili dnes mestský úrad v Prievidzi - odborné vzdelávanie a príprava v praxi.  Žiaci pokladajú túto návštevu za prínosnú a praktickú do života - pozri priložený dokument. 

Na svojej stránke o tom Mesto Prievidza píše pochvalne:

"Netradičné vyučovanie dnes na pôde mestského úradu zažili študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi. Spolu s viceprimátorom Norbertom Turanovičom a prednostom Alojzom Vlčkom mali možnosť nahliadnuť viac do fungovania našej samosprávy a samotného mestského úradu, dozvedeli sa o poslancoch, jednotlivých oddeleniach úradu, rôznych daniach a poplatkoch, ale aj o vybavovaní rodných listov, či sobášov a v závere mali možnosť nahliadnuť aj do matričných kníh. Ďakujeme za návštevu."

Ďakujeme zamestnancom a predstaviteľom nášho mesta za prijatie a ústretovosť. 

 


Strana 1 z 67
basketbalistky2005.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 13 hostí