Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Odovzdávanie antigénových samotestov - ďalších 5 ks

Po druhý krát sme od ministerstva školstva dostali po 5 ks AG samotestov pre (ešte v auguste) 138 prihlásených žiakov a zák. zástupcov. Máme ich nabalíčkované a dospelí žiaci aj zákonní zástupcovia si ich môžu už od 27.09.2021 prísť prevziať na vrátnici školy v úradných hodinách od 7:00 do 15:00.
 

Karanténne opatrenia v IV. A a IV. B triede

Zaznamenali sme v IV. B triede, v sobotu 25.9.2021, pozitívny test na COVID-19. Podľa školského semaforu a nariadení hygienikov ide teda celá IV. B trieda, ktorá mala vo štvrtok a piatok úzke kontakty s pozitívnou osobou, do karantény - od 25.9.2021 do 4. októbra 2021 vrátane. Ďalej, pretože pozitívna osoba zo IV. B bola na voliteľných predmetoch SUI a SAI v kontakte s niektorými žiakmi IV. A, idú do rovnakej karantény aj títo (nie všetci) žiaci zo IV. A.

Pretože sme v oranžovej fáze školského semaforu a tiež z organizačných a personálnych dôvodov, ktoré nám aktuálne neumožňujú paralelné prezenčné a dištančné vzdelávanie naraz v jednej triede, budeme učiť dištančne  v obidvoch štvrtáckych triedach, IV. A a IV. B, od pondelka  27. septembra do pondelka 4. októbra vrátane.

Tak ako v predchádzajúcich prípadoch II. B a III. A platí, že pozitívne osoby majú byť v izolácii; úzke kontakty idú do karantény v domácom prostredí. Kontakty kontaktov nemajú uloženú karanténu, ani bezpríznakové úzke kontakty, ktoré môžu preukázať výnimku z karantény. Ďakujem za porozumenie, všetkým prajem veľa zdravia, chorým rýchle vyzdravenie a vydržte nejako tých zopár dní na dištančnom, než sa opäť vrátite do školy.  

 

Karanténne opatrenia pre III. A triedu

Pre výskyt ochorenia COVID-19 v triede III. A a po konzultácii s RUVZ je pre žiakov triedy III. A vyhlásené karanténne opatrenie od 23. septembra 2021 do 30. septembra 2021.

Pre triedu III. A v uvedenom období OA Prievidza poskytuje digitálne dištančné vzdelávanie. Odporúčame: riaďte sa pokynmi hygienikov, svojich lekárov, pravidlami školského poriadku, COVID automatu. Dovidenia v škole 1. októbra 2021. 

 

Karanténne opatrenia pre II. B triedu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhlásil z dôvodu výskytu ochorenia karanténne opatrenia podľa Vyhlášky 247 Vestníka vlády SR pre žiakov II. B triedy OA Prievidza, od 17. 9. do 27. 9. 2021. Škola zabezpečí pre žiakov II. B dištančné vyučovanie, počas ktorého sa riadime bežným rozvrhom, denným zastupovaním a školským poriadkom. Milí žiaci II. B, sledujte si svoj zdravotný stav, držte sa. Ak nemáte výnimku z karantény, ostaňte doma, nikam nechoďte, vyhýbajte sa kontaktom s inými ľuďmi, dovidenia v škole v utorok 28. septembra 2021.

Apelujeme na dospelých žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby nám posielali cez edupage oznámenia o vykonaní dobrovoľného AG samotestu, aby posielali aj dobrovoľné Vyhlásenia o výnimke z karantény, aby si prišli prevziať objednané AG samotesty do školy medzi 7:00 a 15:00. A po každom prerušení školskej dochádzky viac ako tri kalendárne dni treba posielať aj prehlásenia o bezpríznakovosti. Ria´dte sa odporúčaniami RORO (ruky, odstup, rúška, očkovanie) No a, samozrejme, dodržujte zákaz vstup do školy, ak máte nejaké príznaky choroby. Ďakujeme.

 

Preberanie balíčkov AG samotestov na domáce použitie

V stredu 8.9. sme priviezli z Trenčína do školy AG samotesty na domáce použitie. Každý žiak, ktorého rodič (alebo dospelý žiak sám za seba) prejavil v určenom termíne záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek tvrdých na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter) a návod na použitie.

Ministerstvo školstva odporúča využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov dvakrát týždenne, pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu a sprievodcu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR, resp. inštruktážneho videa pripraveného Ministerstvom zdravotníctva SR:

Odovzdávať balíčky s 5 ks samotestov začne naša škola, OA Prievidza, hneď zajtra, vo štvrtok 9.9.2021. Pri odovzdávaní je potrebné, aby rodič (resp. dospelý žiak) podpísal preberací protokol (určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu s pokynmi škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivujeme do konca školského roka.

Za použitie je zodpovedný rodič (resp. dospelý žiak sám). O vykonaní samotestu by mal školu a triedneho učiteľa informovať – prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo písomným potvrdením. V prípade, že bol pozitívny – zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní. Škola sa potom riadi podľa usmernení ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.

Vydávanie 137 balíčkov so samostestami prebieha v hlavnom vchode budovy – v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00

 

Príprava na náročné týždne

Epidemická situácia na Slovensku sa zhoršuje, od budúceho týždňa sme v oranžovom okrese a niektoré susedné okresy sú červené podľa COVID automatu. Nedá sa žiaľ vylúčiť, že by Regionálny úrad verejného zdravotníctva aj na našej škole nevyhlásil v niektorej triede karanténne opatrenie. V takom prípade by sme pre všetkých žiakov danej triedy poskytovali dištančné vzdelávanie. Zjednodušene povedané: žiaci niektorých tried sú doma, zamestnanci v práci, škola ide naďalej podľa platného rozvrhu a denného zastupovania, eviduje sa dochádzka, dodržiava sa školský poriadok.

 

Zber údajov do rezortného informačného systému

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a na základe § 77 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) poskytujú školy a školské zariadenia do RIS údaje na vedenie CR. Podľa § 7 ods. 4. zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) sú všetci zriaďovatelia škôl povinní poskytnúť do 30. septembra 2021 počty detí alebo žiakov v začínajúcom školskom roku 2021/2022 a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov na roky 2021 a 2022.

Údaje o našej škole sa ku dňu 15.9.2021 sústreďujú v databáze asc agendy na sekretariáte školy a poskytujú sa do centrálneho registra. Ide o náročný proces a je dôležité, aby všetci zadali presné a aktuálne údaje. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Privítanie na začiatku nového školského roka

Milí žiaci, vážení zamestnanci, rodičia a zákonní zástupcovia Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza.

Pozdravujeme vás a želáme vám všetko najlepšie na začiatku nového školského roka 2021/2022. Tešíme sa na náš nový školský život a verím, že ste dokázali načerpať veľa pozitívnej energie, pevného zdravia, dobrej vôle, chuti do ďalšieho štúdia a do práce. Príhovor riaditeľa.

Začíname vo štvrtok 2. septembra 2021. Nástup do školy chceme rozptýliť tak, aby o 8:00 boli všetci žiaci vo svojej kmeňovej triede, môžete prísť cca od 7:30.  Program dňa naplní štátna hymna, príhovor riaditeľa školy a triednické práce, dve triednické hodiny. Strava v školskej jedálni sa začína poskytovať od piatka 3.9. 2021. Sme zelený okres, avšak sme zaznamenali pozitivitu u jednej pani učiteľky, takže sme oranžová škola. Zamestnanci boli pretestovaní 31. augusta 2021 v našej MOMke Ag testami, bez ďalších pozitívnych výsledkov. Je preto dôležité, aby zákonní zástupcovia a dospelí žiaci podali elektronicky cez Edupage alebo na mieste v škole pred nástupom do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. prijímame aj dobrovoľné Vyhlásenia o bezpríznakovosti a Oznámenia o výnimke z karantény. Návštevníci školy  tiež vyplnia písomné Oznámenie o bezpríznakovosti. návštevníka. Postupujeme podľa podmienok Školského semaforu minedu.sk 

Domáce AG samotesty, podľa komunikovaného záujmu zákonných zástupcov a dospelých žiakov, sme dosiaľ z Okresného úradu v Trenčíne nedostali. Máme prosím počkať, kým prídeme na rad. Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie. 

 Od piatka 3 septembra 2021 začíname vyučovanie podľa riadneho rozvrhu, v prvom ročníku bude prebiehať kurz Svet školy na úvodné oboznámenie sa s podmienkami školy. 

 

Školský semafor 2021/2022

Milí žiaci a rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

pre nový školský rok ministerstvo školstva vydalo dokument Školský semafor, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl v školskom roku 2021/2022. Sú v ňom podmienky vstupu, okolnosti, za ktorých bude vyhlásená karanténa pre jednu alebo niekoľko tried, základné povinnosti školy, rodičov, žiakov i zamestnancov a návštevníkov školy. Zákonní zástupcovia našich žiakov alebo dospelí žiaci majú možnosť objednať si do 26. augusta 2021 balíček AG samotestov, takisto môžu predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény, majú predložiť škole pri prvom nástupe žiaka a po každom prerušení dochádzky viac ako tri po sebe idúce dni Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti... Môžete pritom s nami komunikovať cez konto edupage. Úpravu na podmienky OA Prievidza a výber niektorých najdôležitejších bodov z manuálu ministerstva školstva vydal riaditeľ školy v pokynoch zo dňa 24. augusta 2021.

Veríme, že  dodržiavaním opatrení pomôžeme vytvoriť a zachovať bezpečné prostredie a nerušený výchovnovzdelávací proces. Nech máme v tomto školskom roku čo najmenej 14 dňových karantén s dištančným vzdelávaním žiakov tých tried, v ktorých sa nebodaj vyskytne ochorenie COVID. Ďakujeme za pochopenie a prosíme vás o úzku komunikáciu s triednymi učiteľmi a s vedením školy, o dobrú vôľu a prajeme vám i vašim rodinám veľa zdravia, pokoja.

 

Sme Škola priateľská k deťom 2020/2021

Slovenská nadácia pre UNICEF nedávno vyhodnotila program ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2020/2021. Nesmierne nás teší, že aj napriek komplikovanej situácii spôsobenej pandémiou si naša škola našla priestor pre tento program a opäť sme získali prestížny titul Škola priateľská k deťom 2020/2021.
Veľmi si vážime možnosť vzdelávať žiakov v oblasti humanitárnych tém a samozrejme aj každé euro, ktoré sa podarilo v rámci programu vyzbierať. Finančné prostriedky budú pomáhať deťom, ktoré, žiaľ musia žiť v humanitárnych krízach.
 

Konferencia MAGNA VIA 2021

 

Aktuálne oznamy školskej výdajnej jedálne

Vážení a milí stravníci, ďakujeme za to, že využívate služby výdajnej školskej jedálne. Veríme, že vám strava chutí a budeme sa snažiť stále zlepšovať. Pomôže nám v tom aj spätná väzba od vás - napíšte nám pochvalu alebo podnet do Knihy, ktorá je pri okienku v jedálni vľavo.

Varíme do 29. júna 2021. Od dňa 30. júna 2021 bude už jedáleň zatvorená. Počas letných prázdnin školská výdajná jedáleň nie je v prevádzke. Preplatky za stravu na vašich účtoch vám vrátime do 15. júla 2021.

 

Nie je možné zriadiť triedu prvého ročníka pomaturitného štúdia

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám poslali prihlášku na pomaturitné štúdium 6292 N hospodárska informatika. Je nám ľúto a ospravedlňujeme sa, ale pre nízky počet prihlášok, podľa školského zákona nemôžeme v školskom roku 2021/2022 zriadiť triedu prvého ročníka tohto štúdia. Ďakujeme za porozumenie.
 

Letné prázdniny 2021

Magický dátum 30.06., posledný deň školského vyučovania v školskom roku 2020/2021...

Bol to rok mimoriadny, predovšetkým sme museli odolávať druhej vlne pandémie koronavírusu. Neustále sa menili podmienky, prechádzali sme náročnými etapami, obzvlášť ťažké boli prvé 4 mesiace roka 2021, kedy pandémia udrela naplno... Takmer každý týždeň sme museli vydávať a rešpektovať nové pravidlá a obmedzenia, väčšinu roka sme boli na dištančnom vzdelávaní.  Ďakujem vám za trpezlivosť, disciplínu a dobrú vôľu prekonávať prekážky, adaptovať sa a pritom zvládať aj početné PNky, zdravotné komplikácie a osobné, rodinné, školské ťažkosti.

Mnoho vecí sa nám spoločne podarilo. Zriadili sme školské mobilné odberné miesto, rozšírili spoluprácu so zamestnávateľmi v duáli, stali sme sa členmi SOPK, uspeli v detailnej finančnej kontrole z TSK, zvolili sme a ustanovili novú Radu školy, získali certifikáty CODiv, IT Fitness, INEKO, ECDL, KROS, PP, APE... Pracovali sme v projektoch UNESCO,  IT akadémia, EPAS, Euroscola, Magna via, PP, JASR, zapojili sa do  projektov Modernejšia školy, Enviroprojekt, edIT1  a iné....

Zlepšili sme podmienky vzdelávania, namaľovali strechy hlavnej budovy a telocvične, opravili výmenníkovú stanicu, odstránili stopy po vandalskom čine na fasáde, odčlenili pozemky mimo areálu školy pre mesto Prievidza, zaobstarali tulivaky, viac ako 25 počítačov, tabule, televízory a iné... Vynovili sme vestibul, osadili skrinky s pohármi za úspechy v súťažiach...

Dosiahli sme dve prvé miesta v SR, dve druhé a dve tretie v spracovaní informácii, tretie miesto v olynpiáde z nemčiny v celoštátnom kole. V SOČke sme mali dve prvé miesta v kraji a jedno druhé miesto v SR. Uspeli sme aj v Mladom účtovníkovi, Ekonomickej olympiáde, Mladom Európanovi... Jedna naša žiačka, Lenka Roháčová zo IV. B a traja pedagogickí zamestnanci získali ocenenie za svoju prácu od Trenčianskeho samosprávneho kraja. Blahoželám všetkým a ďakujem za reprezentáciu našej školy. Rozlúčili sme sa so všetkými štvrtákmi a prijali medzi seba prvákov.

Pre niekoľkých našich zamestnancov to bol prvý rok na našej škole (p. Čičmancová, p. Švec, p. Ivanišová), pre Mgr. Janku Jakubisovú, spoľahlivú a precíznu učiteľku cudzích jazykov, je posledný po mnohých spoločne zažitých a úspešných rokov na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Ďakujem, Janka, a prajem všetko najlepšie, zdravie a rodinnú pohodu.

Milí žiaci, zamestnanci OA Prievidza. Robili ste vynikajúcu prácu a dosiahli aj mimoriadne výsledky v školskom roku 2020/2021. Na letné prázdniny vám želám veľa pokoja, oddychu, posilnenie zdravia a svojich vzťahov. Užite si napríklad aj krásy Slovenska pri vode alebo na horách. Dovidenia v novom školskom roku 2021/2022. 

 

Dvakrát preložená, ale konečne realizovaná pocta drotárstvu

Dňa 9. júna 2021 sme sa zúčastnili malej školskej oslavy na počesť zápisu Drotárstva a jeho tradícii na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorý sa uskutočnil v roku 2019. Drotárstvo sme oslavovali formou tvorivej dielne pod vedením Tibora Bartoša z Nedožier – Brezian, ktorý sa drotárstvu venuje už 7 rokov. 

V úvode nám pán Bartoš v krátkosti predstavil históriu drotárstva a jeho tradície. My sme zatiaľ obdivovali jeho krásne výrobky, a popri tom sme si potrápili hlavy nad drôteným hlavolamom. Po krátkom úvode do histórie nám pán Bartoš predviedol ukážku ťahania drôtu. A my niektorí odvážnejší sme si to vyskúšali...

A potom to začalo! Skutočná tvorivá dielňa. Asi 12 sme sa nasúkali do nášho altánku a prešli sme k vlastnej tvorbe ozdôb z medeného drôtu. Mali sme na výber -  medený prsteň alebo prívesok v tvare srdiečka. Väčšina z nás si vybrala prstienok zdobený malou perličkou. Pri jeho tvorbe sme si precvičili jemnú motoriku prstov a zistili sme, že byť dobrým drotárom si vyžaduje veľa zručnosti aj trpezlivosti. Po takmer hodinovom zapletaní medených drôtikov sme boli s výsledkami svojho úsilia spokojní. Ruku každého z nás zdobil medený prstienok. A páčili sa nám aj dve srdiečka, ktoré si sama vytvorila naša spolužiačka. Bol to príjemne strávený čas. 

Sme radi, že sme aj my mohli takýmto spôsobom osláviť kultúrny odkaz našich predkov – drotárstvo a kroje nás veru uchvátili. Veríme, že sa podobnej aktivity zúčastníme aj nabudúce. 

Simona Hanusová, Petronela Janáčová

 


 

Valné zhromaždenie JA firmy Macek

Vo štvrtok 10. júna 2021 sa konalo likvidačné valné zhromaždenie našej študentskej firmy Macek.
 


Strana 1 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 8 hostí