Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po dohode budú skúšky prebiehať na našej škole v druhom polroku školského roka 2012/2013 v termíne apríl 2013 pod osobným dohľadom členov skúšobnej komisie. 

Štátne skúšky sa skladajú z týchto častí:

 • 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu a
 • vypracovania obchodnej písomnosti a tabuľky podľa dispozície.

Podmienky pre úspešné vykonanie štátnej skúšky:

 • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s penalizáciou 10 trestných bodov za jeden chybný úder,
 • vyhotoviť obchodný list a tabuľku - v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite 60 minút.

Štátnu skúšku môžu vykonať študenti našej školy tretieho a štvrtého ročníka. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 15,00 € za osobu. V tomto školskom roku je záujem o vykonanie štátnej skúšky z radov študentov tretieho a štvrtého ročníka. Prihlásených je 32 študentov. Úspešní absolventi štátnej skúšky dostávajú vysvedčenie o štátnej skúške podpísané dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.Študenti sa môžu prihlásiť u p. prof. Ing. Lazarovej, resp. u vyučujúcej ADK.  

 

Literatúra na cestách

Boli sme pri tom  - Hornonitrianska knižnica Prievidza 28. september 2012 - pozrite si ...
 

Ponuka krúžkov na rok 2012/2013

Vďaka vzdelávacím poukazom, ktorými štát podporuje mimoškolskú záujmovú činnosť, sme mohli počas minulých školských rokov ponúknuť našim šikovným žiakom mnohé zaujímavé vzdelávacie aktivity - v oblasti športu, kultúry, podnikania, zvyšovania odbornosti... Obchodná akadémia v Prievidizi dosiahla v celoslovenských súťažiach záujmovej činnosti viaceré významné úspechy.
Aj tento školský rok plánujeme otvoriť niekoľko desiatok krúžkov - ponuka v súbore PDF. Žiaci sa môžu prihlásiť svojmnu triednemu alebo vedúcemu príslušého krúžku. Odovzdať  vzdelávací poukaz je možné do piatka 21.9.2012, vo výnimočnom prípade ešte v pondelok ráno.
 

Esejistická súťaž "Quo vadis, Europa?"

Letná škola Nadácie F. A. Hayeka a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyhlasujú esejistickú súťaž. Témy:

 • Kde bude Európa v roku 2020?
 • List eurokomisárovi - "Vážený pán Šefčovič, ..."

Rozsah: 2 - 3 normostrany. Deadline: polnoc 15. septembra 2012, dokedy má byť esej vo formáte .doc odoslaná na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. s predmetom "Quo vadis, Európa?"

 

Poznaj iných, spoznáš sám seba

21. 09. 2012 sa na Námestí slobody v Prievidzi stretnú už po štvrtý raz zástupcovia študentov všetkých stredných škôl na podujatí Poznaj iných, spoznáš sám seba. Každá škola má možnosť zapojiť sa do programu a propagovať svoju školu aj vytvorením informačného stánku. Verím, že sa opäť nájdu ochotní žiaci, ktorí chcú podporiť prezentáciu našej školy a zároveň predstaviť svoj talent. Stretnutie záujemcov o podujatie sa uskutoční v pondelok 09. 2012 po 2. VH o 9:25 hod v miestnosti VP.  Mgr. Hraňová, Petra Zambojová za ŽSR
 

Koniec školského roka a letné prázdniny

V piatok 29. júna 2012 sa školské vyučovanie v druhom polroku končí vydaním výročného vysvedčenia pre žiakov, ktorí úspešne ukončili prvý, druhý alebo tretí ročník štúdia na našej škole. V júli organizujeme doklasifikáciu a niekoľko komisionálnych skúšok, koncom augusta opravné komisionálne skúšky. Pripravujeme nový školský rok, pre ktorý už ministerstvo školstva vydalo pedagogicko-organizačné pokyny.

Počas letných prázdnin budú úradné hodiny pre žiakov a verejnosť v čase od 8,00 do 11,00 h.

Obedy v školskej výdajni stravy – pozor: nastala zmena účtu. Úhrada stravy od septembra 2012 na nové číslo účtu - 4014859818/7500, ČSOB Prievidza. Platbu môžete realizovať poštovým šekom, ktorý si môžete vyzdvihnúť počas prázdnin na sekretariáte škole a posledný augustový týždeň v čase od 8,00 do 10,00 h v kancelárii pokladníčky školskej výdajne, alebo bankovým prevodom, mesačne 38,80 € (20 dní x 1,94 €), VS 844, do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Úhradu na september 2012 je potrebné zrealizovať do 20. 8. 2012.

Všetkým prajeme príjemné letné prázdniny. Školské vyučovanie sa začína v pondelok 3. septembra 2012 o 7.50 h.

 

Finále Ekonomicko-manažérskej olympiády v Zlíne

Víťazkou predkola Ekonomicko-manažérskej olympiády, ktorú organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, sa na našej škole stala žiačka 3.C triedy Patricia Iliašová s počtom bodov 97 a postúpila do finále. Finále prebiehalo v sobotu 16. júna 2012 v Zlíne na pôde Univerzity Tomáša Baťu. Finálový test bol zameraný na logiku, analytiku, všeobecný prehľad, schopnosť aplikovať teoretické znalosti na konkrétne príklady z podnikovej praxe a na porozumenie anglickému textu. Patrícia sa umiestnila vo finále na 20. mieste a je úspešnou riešiteľkou olympiády a má teda možnosť byť prijatá na Fakultu managementu a ekonomiky pre akademický rok 2013/2014 bez prijímacích skúšok na ľubovoľný študijný odbor a zároveň má aj záruku na získanie vysokoškolského internátu po celú dobu štúdia. Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov!
 

Najlepšia škola na Slovensku je tá naša

Podľa Ing. Vlasty Púchovskej, predsedníčky ústrednej komisie SOČ, "práca s talentami je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Najväčším stretnutím mladých talentov z oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov je Stredoškolská odborná činnosť, ktorá má tradíciu 34. ročníkov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a metodický, odborný a organizačný garant Štátny inštitút odborného vzdelávania podporujú túto významnú aktivitu, ktorá cielene rozvíja zážitkové tvorivé myslenie, talent, nadanie a zručnosti žiakov. Celoslovenské podujatie sa uskutočnilo v termíne 25.- 27. apríla na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch, kde sa predstavíilo 272 žiakov, víťazov z 8 krajov. Neopakovateľná a výnimočná je atmosféra, prezentácia a ústna obhajoba v kolektíve súťažiach z celého Slovenska pred hodnotiacou komisiou. Program súťaže vytvára modelové prostredie pre akt úspešného zavŕšenia stredoškolského štúdia maturitou. Za úspešnými výsledkami súťažiacich od školských, regionálnych a krajských kôl až po celoštátne je systematická práca pedagógov. Celoštátne sa do súťaže zapojilo v tomto školskom roku 6 463 žiakov s 5 028 prácami zo 475 stredných škôl SR."

Prvenstvo našich žiakov (Huba, Jankov...) sme už niekoľkokrát na celoslovenskej súťaži zaznamenali - vďaka pedagógom ako sú Ing. Pekárová, Ing. Úradníčková, Mgr. Malega a ďalší. Ale tento rok v Piešťanoch zvíťazili naši výnimoční žiaci celoslovenské finále v jednom ročníku hneď vo dvoch kategóriách:

 • 08 - Hoteliérstvo a cestovný ruch: Miroslav Čavojský, Martin Gatial, Dávid Trnik a Rastislav Púpava s prácou "Cesty k oblakom" alebo s nami do 10 344 m n. m.  
 • 15 - Ekonomika a riadenie: Rastislav Herchel, Ladislav Ujhelyi s prácou EcoProd, s.r.o. - podnikateľský plán

Blahoželáme chlapcom aj ich konzultantom a pedagógom, všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu Obchodnej akadémie v Prievidzi. 

 

Darujme 2 % zaplatenej dane pre Rodičovské združenie pri OA

Aj v roku 2024, tento rok je možné nášmu rodičovskému združeniu darovať dve (až tri) percentá už zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 niektorému prijímateľovi, pre verejný prospech, rozvoj školstva, zdravotníctvo, šport, ochranu životného prostredia... Priaznivci našej školy väčšinou venujú príslušnú sumu občianskemu združeniu SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

Veľmi pekne ďakujeme našim zamestnancom, rodičom a priaznivcom za darovanie podielu svojej zaplatenej dane, v záujme  podpory výchovno-vzdelávacieho procesu na našej milej Obchodnej akadémii v Prievidzi.

 

 

Vitajte

Obchodná akadémia v PrievidziObchodná akadémia v Prievidzi je stredná odborná škola s vyše šesťdesiatročnou tradíciou - organizáciou kde sa vzdelávajú absolventi základných škôl v odbore 6317 6 obchodná akadémia a absolventi stredných škôl v odbore 6292 6 hospodárska informatika. Vyhľadávame príležitosti ponúknuť v rámci celoživotného vzdelávania školenia aj pre iných občanov regiónu. Sme rozpočtovou organizáciou,  zriadenou vyšším územným celkom - Trenčianskym samosprávnym krajom.  Škola spolupracuje so združením Klub vzdelávania Ekonóm, je vybranou školou v projekte infovek, aktívnou Microsoft IT akadémiou. Vo vzdelávaní učiteľov spolupracujeme aj s Metodicko-pedagogickým centrom v Trenčíne. V roku 2006 a 2007 s podporou štrukturálnych fondov sú na škole realizované dva projekty: projekt SOP ĽZ 3.1 a projekt SOP ĽZ 3.2 , zamerané na reformu regionálneho školstva, rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov školy. Pozývame Vás na návštevu našej školy! Nájdete nás v Prievidzi na tzv. starom sídlisku, oproti Domu kultúry - MAPA

Názov školy: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Sídlo školy: F. Madvu 2, 971 29  Prievidza
Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín
Riaditeľ školy/štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomír Vida
Maily:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
IČO: 00162094
telefón: 046/5438118
fax: 046/5430691

 

Pre záujemcov o našu školu

Obchodná akadémia pripravuje aj podľa nového školského vzdelávacieho programu absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodnopodnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu ako aj v štátnej i verejnej správe. Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Absolventi našej školy disponujú širokým všeobecnovzdelávacím základom vo všetkých vzdelávacích oblastiach predpísaných štátnym vzdelávacím programom, čo dáva dobré predpoklady pre celoživotné vzdelávanie, aj štúdium na vysokých školách. Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické zručnosti a praktické zručnosti. V dvoch vzdelávacích oblastiach – Teoretické vzdelávanie a Praktická príprava žiaci získavajú schopnosti samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácii v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, informatiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, z teoretickej časti odbornej zložky a z praktickej časti odbornej zložky. Dobrovoľne môžu žiaci maturovať z matematiky, druhého cudzieho jazyka, ďalších predmetov.

 Každý žiak deviateho ročníka, ktorý sa rozhoduje pre štúdium na OA v Prievidzi by mal mať predovšetkým záujem o ekonomické činnosti a dobrú znalosť slovenčiny, matematiky a minimálne jedného cudzieho jazyka.

  Na Obchodnej akadémii v Prievidzi môžu úspešne študovať aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, vrátane telesného postihnutia. Škola je sčasti bezbariérová, systematicky zlepšuje podmienky, poskytuje pedagogickú starostlivosť, komunikáciu s odbornými poradcami. Škola sa aktívne podieľa na reforme slovenského regionálneho školstva. Aj vďaka výbornej spolupráci s rodičovským združením je škola v súčasnosti vybavená ôsmimi odbornými učebňami s modernou počítačovou technikou, notebookmi a dataprojektormi.

 

História stránok OA Prievidza

Internetové stránky Obchodnej akadémie v Prievidzi vznikli niekedy v roku 1998. Boli spočiatku umiestnené na bezplatnom serveri webpark.sk, neskôr - od roku 2000, spolu so zapojením školy do projektu infovek, boli umiestnené na www.oaprievidza.sk, www.oaprievidza.edu.sk, v júli 2009 aj na www.oaprievidza.eu . Pre zaujímavosť a pobavenie, pozrite si ako vyzerali stránky Obchodnej akadémie v Prievidzi (tie staršie už nie sú udržiavané, nemusia byť stopercentne funkčné...):

Myslím že pekne vidno, ako sa rokmi vyvíjali technológie, médiá, zručnosti...

 


Strana 66 z 66

Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 12 hostí