Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Biela pastelka 2023

V piatok 22. 9. sa 9 našich dievčat II. A, II. B a III. A oblieklo do bielych tričiek s logom Bielej pastelky, do rúk zobrali pokladničky a malé biele pastelky. Spolu vykročili do ulíc Prievidze a oslovovali okoloidúcich, aby prispeli na zbierku Únie nevidiacich a slabozrakých. Ich úsilie, ochota a schopnosť empatie sa stretli s úspechom. Po otvorení pokladničiek zostali milo prekvapené. Podarilo sa im vyzbierať 416 €, ktoré koordinátorka zbierky previedla na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Všetkým darcom a dobrovoľníkom patrí naše obrovské ĎAKUJEME.  

 

 

Župná kalokagatia 2023 - získali sme 2. miesto zo 17 družstiev!

Spojiť krásu tela i ducha.

Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

To sú vznešené ciele orientačného, branno - športového preteku päťčlenných zmiešaných družstiev žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja.

Tento rok súťažilo 17 družstiev a naši, dve dievčatá a traja chlapci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza sa, vedení Dr. Vrtielovou, umiestnili na vynikajúcom, druhom mieste.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

Viac informácií nájdete na stránkach Krajského centra voľného času v Trenčíne 

 

Paríž 2024

 
 

Účelové cvičenie 26.09.2023

 
 

Odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej

Dňa 21. 09. 2023 sa uskutočnila odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej v rámci predmetu hospodárska geografia a tovaroznalectvo. Cieľom exkurzie bolo, aby sa žiaci našej školy oboznámili s výrobou skla, ukážkami ručnej práce so žeravým sklom, s pozoruhodnou expozíciou ľudovej tvorby v Múzeu plátna, tkáčstva a výšivky, ako aj s prírodnými krásami tejto malebnej obce. 

Školskej akcie sa zúčastnili študenti I. B a II. A triedy pod pedagogickým dozorom
Ing. Aleny Klingovej, Ing. Simony Jaculjakovej, PhD. a Ing. Renáty Úradníčkovej. Exkurzia malebnej obce Valaskej Belej obklopenej Zliechovskou hornatinou, Nitrickými vrchmi a malou Magurou bola spojená s návštevou remeselnej sklárskej dielne s odbornou prednáškou. Starodávna remeselná dielnička majstra sklára Petra Dolinaja ponúkla priamo pri výrobe umeleckých kúskov zo skla aj prehliadku drevených foriem a náradia, starých kovových nástrojov, pomôcok používaných pri tvarovaní a zdobení skla. Študenti videli v dielničke zachované rôzne výrobky z konca 18. storočia, z 19.  a prvej štvrtiny 20. storočia a dozvedeli sa všetko o tom, ako vzniká sklo. Mali možnosť vyskúšať si postláčať žeravú hmotu pod vedením samotného majstra.

Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Múzea plátna, tkáčstva a výšivky, ktorá predstavuje pozoruhodnú expozíciu ľudovej tvorby ako súčasť národného kultúrneho dedičstva. Táto expozícia spolu s odbornou prednáškou priblížila študentom prácu šikovných tkáčskych remeselníkov a činnosti, akými sú tkanie kobercov či výroba plátna a výšivky, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Múzeum ponúka tiež ukážku unikátnych belianskych krojov, pre ktoré je táto bohato zdobená výšivka typická. Vystavené exponáty odevov sú staré 70 až 80 rokov. 

  

 

V duáli spolupracujeme s viac ako 15 firmami

V duálnom systéme poskytujeme praktické vzdelávanie a prípravu a spoločne vzdelávame žiakov so 16 právnickými osobami. Ide o pestrú vzorku z rôznych sektorov národného hospodárstva: obce, účtovnícke firmy, priemyselné podniky, finančné poradenstvo, logistiku, predaj tovarov a služieb...

Viete o niekom, kto sa chce pridať? Ak áno, kontaktujte nás. Žiaci 1. ročníka môžu vstúpiť do duálu do konca školského roka. Kliknite a pozrite si padlet s linkami na našich partnerov.

 

 

Októbrové oslavy programu Erasmus+

Do you want to study or train abroad? The #ErasmusDays give you three dedicated days to learn about the Erasmus+ Programme and talk with the programme’s alumni who will be happy to share their experiences with you!

Zaznačte si do kalendárov 09. – 14. októbra 2023, bude sa konať 7. ročník #ErasmusDays.

Aj naša škola je súčasťou Erasmus+ komunity! Chceme sa podeliť so svojimi skúsenosťami a zážitkami z projektov Erasmus+ a naša akcia 12. októbra 2023 je už registrovaná na stránkach www.erasmusdays.eu 

 

Mobilita s Obchodnou akadémiou v Prievidzi

Pozývame vás, milí študenti a zamestnanci našej školy, zapojiť sa do aktivity, ktorú sme pripravili počas Európskeho týždňa mobility.
Ak prídete do školy pešo, na bicykli či využijete hromadné formy dopravy  - príďte sa zaregistrovať a tak zapojiť do súťaže o žolíka na ústne skúšanie, zabaviť a občerstviť do altánka na školskom dvore.
Čakáme Vás vo štvrtok 21. septembra 2023 v čase od 7:15 do 7:50. Prispejme spolu k ochrane nášho životného prostredia! Viac info o ETM 2023 nájdete tu 
https://eurotm2023.eurotm.sk/

 

Skrátené vyučovanie 14.09.2023

Oznamujeme, že z organizačných a technických príčin budeme  mať vo štvrtok 14. septembra 2023 skrátené vyučovanie (hodiny trvajú 30 minút). Nevarí sa, školská výdajná jedáleň obedy na 14.09.2023 odhlási.
 

Príhovor na začiatok školského roka

Milí žiaci a zamestnanci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, milí rodičia, spolupracovníci a priatelia, pozdravujem vás a vítam novom školskom roku 2023/2024.

Verím, že ste si všetci dobre oddýchli, nabrali veľa nových síl, dobrej vôle, pozitívnej energie, možno ste sa už trochu aj tešili. Najmä na spolužiakov, učiteľov, na príjemné stretnutia, zážitky. V našej strednej odbornej škole sa dá zažiť úspech, získať uznanie, priateľstvá, lásky, dosiahnuť mimoriadne výsledky, uplatniť silné stránky svojej osobnosti, či určitú časť svojho nadania a úsilia. Môžete sa tu akademicky a profesijne, i ľudsky a spoločensky pripraviť na budúcu prácu, vzdelávanie, povolanie a zamestnanie. Tam ako aj u nás isto tiež bude potrebné dodržiavať dohodnuté a určené podmienky.

Triedne učiteľky a učitelia vás za chvíľu budú na triednických hodinách informovať o novinkách, aktualitách školy a poučia o pravidlách BOZP, PO, GDPR, o inklúzii, o školskom vzdelávacom programe, o predmetoch, klasifikácii, o školskom poriadku a rozvrhu, o tom kto vás učí, o prázdninách, o školskej jedálni, kurzoch, exkurziách atď... Pokojne sa pýtajte, diskutujte, rozprávajte, určite máte množstvo zážitkov a príbehov z letného obdobia, kedy ste neboli takto spolu.

Žiadam vám všetkých, aby ste si snáď už od dnes spolu sadli. Určite chcete a budete dobrovoľne a empaticky dodržiavať dohodnuté pravidlá a povinnosti, dochádzku, slušné správanie, všetky ustanovenia školského poriadku. Je zásadné, aby ste ctili a ochraňovali svoje práva ako aj práva druhých v zmysle najlepších tradícií našej školy. Aká je naša škola, a aká bude – to záleží na nás všetkých. Určite však všetci chceme chodiť do školy s radosťou a s pozitívnymi očakávaniami, s láskou na ňu v budúcnosti spomínať a preto povzbudzujme svoju hrdosť na OA Prievidza a spolupracujme na jej kvalite, všeobecnom poriadku, a imidži.

Ivan Kadlečík, riaditeľ OA Prievidza 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, rodičia a celá školská komunita OA Prievidza, želám vám veľa zdravia, šťastia, pokoja, porozumenia. Šťastný nový školský rok 2023/2024!

 

Prajeme vám príjemné leto

Vážení a milí, ďakujeme vám za priazeň v školskom roku 2022/2023 a prajeme vám príjemné leto a zaslúžený oddych! 

 

Zverejnenie zoznamu uchádzačov 2. kola prijímacieho konania

Naša škola uskutočnila druhé kolo prijímacích skúšok do štúdia v študijnom odbore  6317 M obchodná akadémia od školského roka 2023/2024, spracovala 9 prihlášok a v stanovenom termíne 23. júna 2023 zverejňuje zoznam uchádzačov s výsledkami
 

Inovácie aktuálneho školského roka

Naša škola má za sebou už 75 školských rokov a každý bolo treba naplánovať, uskutočniť, vyhodnotiť a skontrolovať i korigovť. Tak urobíme aj tento, aktuálny školský rok 2023/2024. Budeme žiakov vyučovať, vzdelávať, vychovávať. Ako pôjde čas, postupne, uskutočníme osvedčené aktivity, plány práce, súčasti školského vzdelávacieho programu.

A keďže sme aktívna, inovatívna, iniciatívna, prestížna a moderná škola, budeme mať aj nejaké inovácie, novinky, čo sa ešte na škole nikdy nerobili. Napríklad vlani sme takto urobili H3KNISA, Edutajner, COVP, AI, školský podporný tím, žiadosť o zaradenie bilingválneho štúdia... Vymenujme niekoľko z nových aktivít, inovácií OA Prievidza v aktuálnom školskom roku 2023/2024:

 • Zavedieme vyučovanie španielskeho jazyka
 • Zamestnáme školského psychológa
 • Zorganizujeme celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)
 • Zavedieme v škole program finančného vzdelávania FinQ a urobíme tri workshopy fin. gramotnosti pre učiteľov
 • Zapojíme sa do projektu Sadovo - školský ovocný sad
 • Vypracujeme žiadosť o finančný príspevok pre školu z Fondu spravodlivej transformácie hornej Nitry
 • Podáme žiadosť o akreditáciu OVP na Erasmus
 • Budeme maturovať v duálnom systéme
Je ešte veľa aj iných dôvodov, prečo môžeme byť na našu školu hrdí a prečo sa môžeme na nový školský rok tešiť. Tak teda, s chuťou do práce, do štúdia, do rozvoja osobností. Ďakujeme za podporu všetkým, čo sa pričinili alebo ešte  pričinia o úspešnú realizáciu našich inovácií. 

 

 

Nový školský rok 2023/2024

Náš nový školský rok sa začína 1. septembra 2023 a skončí 31. augusta 2024. Pritom školské vyučovanie sa začína v pondelok 4. septembra 2023 a končí sa 28. júna 2024.

Sme radi, že v pondelok 4. septembra 2023 sa všetci konečne opäť stretneme. Príchod do školy ako obyčajne - minimálne desať minút pred prvým zvonením - tak, aby ste boli o 7.50 už na svojich miestach. O ôsmej hodine zaznie v školskom rozhlase slovenská štátna hymna, príhovor riaditeľa. A potom cca do 9:30 rôzne triednické povinnosti, oznamy a informácie.

 • Ak ste nezabudli poslať peniaze na účet školskej výdajnej jedálne, automaticky budete prihlásení na obed č. 1 od utorka 05.09.
 • Od utorka začína vyučovanie podľa rozvrhu, zastupovania a podľa plánu rôznych pestrých školských aktivít.
 • Prváci majú 5. a 6. septembra kurz Svet školy, kde sa dozvedia ako to na našej škole chodí. 
Prajeme vám šťastný nový školský rok 2023/2024! 
 

Náš eTwinning projekt je vo finále

Students´ ideas about their wellbeing at school – je názov eTwinningového projektu, ktorý vytvorili učitelia našej školy Obchodná akadémia, F. Madvu 2 v Prievidzi. Projekt sa zameriaval na pochopenie potrieb študentov v oblasti ich pohody doma a v škole, ako aj na spestrenie výučby anglického jazyka na škole. Na eTwinningovej platforme European School Education Platform sme si našli partnera z Belgicka, ktorým je stredná odborná škola, v meste Tongeren. Našimi hlavnými cieľmi bolo zlepšenie komunikačných schopností študentov v angličtine, uvedomenie si rôznych kultúr ako aj o zvyšovanie vedomostí a zručností študentov a učiteľov o nástrojoch Web 2.0.  Tieto ciele sme dosahovali rôznymi aktivitami - videami o škole, kvízom Kahoot, spoločnou prezentáciou Attributes of our countries, výrobou disko gule z recyklovaného materiálu. Na tému Moja ideálna škole si žiaci na základe vlastného výberu a nadania pripravili a odprezentovali svoje básne, maľby alebo powerpointové prezentácie. Veríme, že si študenti oboch krajín na online stretnutiach a prípravných aktivitách nielen rozvíjali svoje znalosti a zručnosti, ale že sa pri ich vykonávaní aj zabavili. Veď vzdelávanie má človeku prinášať nielen vedomosti, ale aj potešenie.

Link na brožúru výsledkov projektu https://rb.gy/elvsh

 

Francúzsky film v filmovom klube

Milí študenti, pozývam Vás na francúzsky film KRVAVÉ POMARANČE vo štvrtok 22.06.2023 o 18.00 hod. DOM KULTÚRY PRIEVIDZA. Vstupné 5 €. Marianna Oravcová 
 


Strana 1 z 62

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 21 hostí