Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Deň učiteľov 28. marca 2020

Deň učiteľov oslavujeme na Slovensku tradične 28. marca - v deň narodenia Jána Amosa Komenského. Prajeme všetko najlepšie učiteľom ako aj nepedagogickým zamestnancom, i bývalým zamestnancom.

Komenského známy citát - "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia" je dnes znenazdania mimoriadne aktuálny.

Obchodná akadémia v Prievidzi ďakuje svojim  žiakom, rodičom, verejnosti za milé odkazy, ktoré nám posielate. Ako veľmi by sme chceli opäť chodiť do školy a stretávať sa s vami na vyučovacích hodinách!... Využime naplno  možnosti vzdelávania, ktoré sú v tejto situácii, náročnej pre žiakov aj pre učiteľov, dostupné len mimoriadnou formou elektronickej komunikácie. Vydržať! Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a pokoja.

 

Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 až do odvolania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 školského zákona rozhodol:

 • vyučovanie v školách bude naďalej prerušené, aj od 30. marca, až do odvolania
 • ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2019/2020
 • ostatné časti maturít sa vykonajú do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr do 30.06.
 • prihlášky na stredné školy sa podávajú do 15. mája 2020, bez potvrdenia lekárom
 • prijímanie na vysoké školy rieši rektorská konferencia
 • na školách sa rozvíja a pokračuje rôznymi pestrými formami dištančné vzdelávanie, interaktívna komunikácia
 • rozširuje sa televízne vysielanie pre školy, 100 minút denne na dvojke
 • vzniká portál ucimenadialku.sk, kde odborníci i verejnosť v oblasti školstva nájdu na jednom mieste všetky materiály
 • minister podporuje a oceňuje doterajšie aktivity učiteľov a škôl, chce pozitívne, variabilné školstvo, spoluprácu
 • otázky na známky, vydávanie vysvedčení 30.06.2020, bližšie detaily o prijímačkách sa ešte nedajú zodpovedať

Zdroj: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ 

 

 

Potvrdenie o návšteve školy

Sprístupnili sme v edupage elektronické Potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa. Rodičia si môžu toto potvrdenie vytlačiť podľa návodu na stránke edupage
 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL

V školskom roku 2019/2020 sa aj OA Prievidza zapája do projektu PARTICIPATÍVNY  ROZPOČET ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL.

V participatívnom rozpočte študenti stredných škôl sami rozhodujú, ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu – 1 000 eur. Študenti ponúkajú riešenia spracované do konkrétnych projektov, hlasujú o ich poradí a najlepšie projekty zrealizujú. Učia sa rozmýšľať nad svojim okolím a konkrétnymi krokmi napomáhajú rozvoju školy (prípadne mestskej časti, mesta).

 

CIELE PROJEKTU:

 • podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí,
 • participácia ako nová téma vzdelávania na stredných školách,
 • vytvorenie metodiky zameranej na zvyšovanie povedomia o dôležitosti participácie (teoretická časť a praktická časť / vedomosti – zručnosti - postoje).

Projekt sa realizuje vo viacerých fázach. Študentov teraz čakajú dve najdôležitejšie:

 • v mesiacoch marec - apríl 2020: študenti prichádzajú s nápadmi na zlepšenie školského prostredia alebo školskej klímy, spolupracujú pri rozvoji nápadov do podoby projektov, diskutujú o projektoch svojich spolužiakov, vedú vlastné kampane a svojimi hlasmi rozhodujú o víťazných projektoch.
 • v mesiacoch máj - jún 2020  dôjde k realizácií víťazných projektov, ktoré sa na základe finálneho poradia projektov v hlasovaní zmestia do sumy vyčleneného participatívneho rozpočtu – 1 000 eur z rozpočtu TSK. Na každej strednej škole sa predpokladá realizácia 1 - 4 projektov.

Veríme, že aj naši študenti využijú možnosť tvorby tzv. PARTI PROJEKTU a obohatia svoju školu novými nápadmi a projektami, ktoré budú odrážať ich záujem o školskú komunitu a klímu.

 

Široké možnosti dištančného vzdelávania

Každý žiak OA Prievidza je počas dištančného vzdelávania povinný pravidelne sa prihlasovať do svojho edupage konta, riešiť zadania, komunikovať a spolupracovať s triednym učiteľom, s vyučujúcimiMinisterstvo školstva na svojej stránke informuje, že prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Niektoré z možností sú odteraz verejne dostupné pre samoštúdium našich žiakov alebo aj pre dištančné vyučovanie. Chce to len dobrú vôľu pracovať a v spolupráci s našimi pedagogickými zamestnancami - odborníkmi a intelektuálmi sa starať o rozvoj svojho vedomostného a osobnostného profilu:

Tento zoznam nie je samozrejme kompletný, každý z našich učiteľov má určite veľké množstvo vlastných skúsenosti dobrej praxe. 

 

OA Prievidza žiakom zabezpečí dištančné vzdelávanie

Na Slovensku je mimoriadna situácia a núdzový stav. Ústredný krízový štáb prijíma kvôli koronavírusu obmedzujúce preventívne opatrenia, ktoré radikálne ovplyvňujú všetky oblasti života nášho štátu. Zavedenie hraničných kontrol, zatvorenie medzinárodných letísk, školských, sociálnych a kultúrnych zariadení, úradov, športovísk, živností, obchodov, povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia a iné...

Najmenej na štrnásť dní od pondelka 16. marca do 27. marca 2020 sú zatvorené všetky školy, univerzity, predškolské zariadenia. Samozrejme aj naša Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza. Maturity a iné školské podujatia sa preto zatiaľ posúvajú na neskôr. Prijmime to, že z globálneho hľadiska sú teraz dôležitejšie iné veci - osobná hygiena a disciplína, súdržnosť v rodine, solidarita so zdravotníkmi a inými čo musia pracovať, empatia s chorými a viac ohrozenými obyvateľmi našej republiky, Európskej únie a sveta.

Škola zabezpečuje všetky nevyhnutné veci pre chod organizácie. Naši učitelia budú žiakom posielať rôzne úlohy, testy, učebné materiály, pokyny, odporúčania čo a ako sa môžu naučiť aj z domu. Využívajme pestré dostupné technické možnosti a informačné zručnosti, ktoré náhle získali ešte väčší význam pre svetovou epidémiou vynútený bezkontaktný spoločenský život.

Pravidelne sledujme dostupné informácie na internete, sociálnych sieťach, v televízii, rozhlase. Vyhodnocujme ich vlastným zdravým rozumom, nešírme hoaxy a nepravdy. Neriskujme ochorenie, neohrozujme prípadnou infekciu druhých, nosme rúška.

Ďakujem a oceňujem, že budete disciplinovane dodržiavať všetky nariadené preventívne opatrenia. Prajem vám pevné zdravie, pokoj, priaznivé podmienky na štúdium a život 24 hodín a 7 dní v týždni len doma. Teším sa na spoločné stretnutia po dlhom odlúčení.

Mgr. Ivan Kadlečík, riaditeľ školy
 

Školy sú zatvorené kvôli vírusu - čo vy na to?

UNESCO vyzýva k vyjadreniu solidarity školám, ktoré musia byť zavreté kvôli Covid-19  a 290 miliónom žiakom, ktorí zostali doma po celom svete. Svoje pocity a myšlienky zo zavretia školy môžete vyjadriť na našom padlete. Pridajte poznámku, obrázok, fotku, video... 
 

Prerušenie vyučovacieho procesu

 

Na základe príkazu predsedu TSK sa od 10. marca do 13. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza.

 

Podrobnosti:

 1. Priestory školy sa nesmú využívať na vyučovanie ani iné aktivity
 2. Zamestnancom organizácie a tiež žiakom školy sa odporúča obmedziť stretávanie sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.). 
 3. Dôrazne sa odporúča zamestnancom a tiež žiakom OA Prievidza zváženie účasti na verejných a hromadných podujatiach (návštevy kín, divadiel, športových podujatí a pod.) a zváženie akýchkoľvek súkromných ciest. 
 4. Odporúča sa 14-dňová izolácia od pracoviska zamestnancov v prípade ich návratu zo zahraničia a z domácich oblastí infikovaných koronavírusom v posledných 14-tich dňoch pred vydaním príkazu a v priebehu trvania príkazu. Zamestnanec oznámi riaditeľovi školy svoj návrat zo zahraničia a spolu dohodnú podmienky izolácie
 5. Zakazujú sa návštevy na pracovisku, s výnimkou návštev nevyhnutných pre chod organizácie. Zakazujú sa služobné cesty.
 6. Zamestnancom Obchodnej akadémie v Prievidzi sa nariaďuje neúčasť na pracovisku ako prekážka na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, s výnimkou nariadenia práce nevyhnutnej pre chod organizácie, prípadne prácu na doma.
 7. Odporúča sa oboznámiť sa s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pravidelne sledovať webové sídlo  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ a priebežne sa oboznamovať s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom. 

 

 

Informácia o koronavíruse 2019-nCov

Na Slovensku máme  v súčasnosti (08.03.2020) zaznamenaných 5 infikovaných osôb a niekoľkí Slováci sú v karanténe v Rakúsku. Pre zabránenie šírenia vírusu prijímajú organizácie, inštitúcie, obce, mestá, samospráva a štátna správa na celom Slovensku rôzne potrebné a účinné opatrenia. Ďakujeme za pochopenie a za spoluprácu vo všeobecnom záujme znižovania rizika nákazy koronavírusom. 

Aj naša škola postupuje v súlade s odporúčaniami Hlavného hygienika SR, ministerstva zdravotníctvaministerstva zahraničných vecíministerstva školstva, Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je potrebné neustále situáciu monitorovať a zisťovať cestovateľskú anamnézu žiakov i zamestnancov a pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze a ochorení kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí, oznámte to triednej učiteľke alebo priamemu  nadriadenému. Všeobecne dbajte na dôkladnú osobnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu. Kontrolujte si svoj zdravotný stav a pri prípadných príznakoch ochorenia počas 14 dní po návrate z pobytu v rizikovej oblasti telefonicky kontaktujte lekára alebo záchranku.

Apelujeme na zákonných zástupcov, aby nikdy neposielali choré deti do školy. V prípadoch potvrdenej cestovateľskej anamnézy (po pobyte v zasiahnutých oblastiach) a súčasnej prítomnosti niektorých príznakov vírusového ochorenia (horúčka, bolesti hlavy, kašeľ, kýchanie a podobne) nechoďte do školy ani k lekárovi. Volajte svojmu lekárovi alebo pohotovostnú službu, taktiež regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bojniciach, v takom prípade sa môže nariadiť karanténa a ďalšie opatrenia. Dobrovoľnú karanténu žiaka a vylúčenie z vyučovania môže iniciovať len zákonný zástupca po dohode s riaditeľom školy. 

 

 

 

Krajské kolo spracovanie informácií na počítači

Dňa 13. 02. 2020 sa v našej škole Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza konal 54. ročník krajského kola Súťaže spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • písanie na počítači,
 • úprava textu na počítači - UTX,
 • profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Samuel Rybiansky III. B, Roland Čiscoň III. A, Adam Bošiak II. A a Lukáš Blaho II. A. Lukáš Blaho sa umiestnil na 1. mieste a Roland Čiscoň sa umiestnil na treťom mieste.

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás  zastupovali Lenka Roháčová III. B, Samuel Rybiansky III. B, Dušan Ondro II. A, Lukáš Blaho II. A, Sabína Chvojková II. B. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky a tretie miesto obsadil Dušan Ondro.

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Natália Lajtmanová IV. B, Veronika Domanická IV. A, Roland Čiscoň III. A, Patrik Belan III. A, Lenka Roháčová III. B, Mihaliková Gréta II. B, Denisa Richterová II. B, Dominika Vaňová II. B a Viktória Tkáčiková II. A. Žiaci našej školy obsadili prvých deväť miest. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová III. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň III. A, na treťom mieste sa umiestnila Veronika Domanická IV. A.

Na celoslovenské kolo postupujú deviati žiaci našej školy. Uskutoční sa na SOŠ dopravnej Martin-Priekopa. Reprezentovať nás budú: Lukáš Blaho II. A, kategória písanie na počítači, Samuel Rybiansky III. B a Dušan Ondro II. A v kategórii úprava textu na počítači – UTX, Lenka Roháčová III. B, Roland Čiscoň III. A, Veronika Domanická IV. A, Viktória Tkáčiková II. A, Denisa Richterová II. B a Natália Lajtmanová IV. B. Držíme im palce.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Školské kolo SOČ 2020

V školskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v utorok 3. marca 2020 sme mali dve práce - Sára Weindlingová so školiteľkou Ing. K. Pekárovou spracovali Sokoliarstvo a Michaela Šovčíková s Mgr. I. Kadlečíkom Kryptomeny. Ďakujeme vám za všetku vynaloženú námahu, blahoželáme ku výborným témam a ich spracovaniu. Držíme vám palce v ďalších kolách celoslovenskej súťaže, kde budete reprezentovať kvalitu výchovy a vzdelávania na našej škole a zastupovať všetkých talentovaných a iniciatívnych žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi.
 

Návšteva riaditeľa kancelárie EP na našej škole

Vo štvrtok 20. februára navštívil Obchodnú akadémiu, F. Madvu 2, Prievidza vedúci kancelárie Európskeho parlamentu, Dionýz Hochel. Zúčastnil sa na školskej konferencii EÚ a MY, diskutoval a vysoko ocenil prácu žiakov a zamestnancov OA Prievidza ako ambasádorskej školy EP a Euroškoly.

 

 

Tretia na majstrovstvách Slovenska

Žiačka Obchodnej akadémie v Prievidza, Vanda Vaňová zo IV. B triedy, získala na akademických majstrovstvách Slovenska vynikajúce tretie miesto medzi seniorkami v karate kata. Blahoželáme, Vanda!

 

Stravovanie 10.03 a 13.03.2020

Oznamujeme, že v utorok 10.03. a v piatok 13.03. sa z organizačných dôvodov na strane dodávateľa vo výdajnej školskej jedálni na OA Prievidza neplánujú vydávať dve jedlá v menu, iba jedno. 
 

Slávnostné odovzdanie stavby Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza

V pondelok 24. februára 2020 o 9.00 hod sa na našej škole uskutočnilo podujatie svojím významom presahujúce aktuálny školský rok a interný, regionálny, azda aj krajský rozmer. Slávnostné odovzdanie stavby, ktorej výsledkami sú vynovená fasáda hlavnej budovy, jedálne a telocvične, nové zvody a bleskozvody, vymenené plastové dvere a okná, vonkajšie a vnútorné parapety, radiátory a i. Zásluhou stavby, zhotovenej v rokoch 2019 a 2020, financovanej z OP Kvalita životného prostredia, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja, v objeme viac ako 600 tisíc eur, sa výrazne znížila energetická náročnosť budov a zlepšili sa  podmienky vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi. 

https://www.teraz.sk/regiony/obchodnu-akademiu-v-prievidzi-zrekons/448169-clanok.html 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/prievidzska-obchodna-akademia-presla-rekonstrukciou-za-viac-ako-pol-miliona-eur.html?page_id=699636

http://rtvprievidza.sk/home/prievidza/6854-rekonstrukcia-vratane-vtacich-hniezd  

  

 

Okuliare z Prievidze do Afriky

V stredu 19. februára 2020 sme odovzdali v Bratislave dobrovoľníckej organizácii Lions Club Bona Fide školskú zbierku pre nás už nepotrebných okuliarov, ktoré po vyčistení a vytriedení môžu pomôcť riešiť problémy slabozrakých ľudí v rozvojových krajinách, najmä v Afrike.

Lions Club International je najväčšou svetovou dobrovoľníckou organizáciou, kluby Lions sú zamerané na pomoc nevidiacim, deťom v detských domovoch, mimoriadne talentovaným deťom, na boj proti drogám a iné. Zmocnenkyňa pre zber okuliarov v Lions Clube Bona Fide Bratislava, pani Jaroslava Thomasová s manželom od nás prevzali výťažok zbierky - okuliare, ktoré vyzbierali žiaci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza a sčasti prispeli aj žiaci SOŠ OaS v Prievidzi. Na odovzdaní okuliarí v Bratislave sa zúčastnil Mgr. Stanislav Malega ako hlavný iniciátor a organizátor zbierky, dvaja žiaci - Lenka Roháčová a Tomáš Šmidák, spolu s riaditeľom školy. Približne hodinové stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére, bolo plné porozumenia a kreativity, inovatívnych nápadov na rozvoj spolupráce. O podujatí informuje aj TSK na svojej hlavnej stránke s titulkom Okuliare z Prievidze poputujú až do Afriky.

Účasť našej školy v celosvetovom charitatívnom projekte zberu nepotrebných okuliarov je pozoruhodnou iniciatívou pre svoj hlboký etický, globálny a environmentálny rozmer. Takýmito aktivitami sa snažíme vysielať pozitívne odkazy lokálnej i celoslovenskej komunite, prezentujeme sa ako škola UNESCO, škola podporujúca európsku demokratickú kultúru, komunikatívna škola a škola reflektujúca súčasné problémy klímy a životného prostredia. Ďakujeme všetkým darcom a organizátorom.

  

 


Strana 1 z 43

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 6 hostí