Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie o polročnej klasifikácii, o maturitách a prijímacích skúškach, rozhodol takto:

 • zrušuje sa EČ MS 
 • riadny termín klasifikácie za prvý polrok 2020/2021 sa môže posunúť do 31. marca 2021 
 • prijímacie skúšky sa môžu konať 3., 4. mája a 10., 11. mája 2021 
 • PFIČ SJL, CJ sa bude konať od 12. apríla 2021
 • PČOZ, UFIČ sa bude konať v riadnom skúšobnom období 2021, termíny školský úrad v Trenčíne a OA
 

Pokračujeme dištančne aj v roku 2021

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Viac na stránkach ministerstva: Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) 
 

Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO

Na stránke Portál základných a stredných škôl (ineko.sk) sú aktuálne údaje hodnotenia slovenských škôl a na ich základe sú aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Aj napriek tomu, že počas roku 2020 bolo obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania – Testovanie 9 či písomné maturity, podarilo sa INEKO zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov, o údaje za Testovanie 5, nezamestnanosti absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov, výsledky školskej inšpekcie či aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov.

Za šk. rok 2019/20 každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak od INEKO získala nové hodnotenie. Kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aj aktuálne výsledky žiakov v Testovaní 9 a v písomnej časti externej formy maturít, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri najnovšie dostupné roky, a preto Testovanie 9 aj maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené, a to prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2016/17 až 2018/19.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza získala za rok 2019/2020 veľmi dobré hodnotenie, celkové bodovanie 6,7. Lepšie sme v celej histórii hodnotenia INEKO ešte nemali. Podľa INEKO sme najlepšou strednou odbornou školou v regióne hornej Nitry (Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou).

Najnovšie hodnotenia INEKO (23.12.2020) nás tešia a zaväzujú, podporujú hrdosť na svoju školu, zodpovednosť a pracovitosť všetkých našich žiakov a zamestnancov. Ďakujeme.

 

Certifikát pre online dištančnú výučbu

 

V súčasných podmienkach, pri dlhotrvajúcich zákazoch a obmedzeniach prezenčného vzdelávania  je prvoradé, aby dištančné vzdelávanie pre žiakov každej školy bolo poskytované v čo najvyššej kvalite. Okrem priebežného sebahodnotenia zo strany vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov, je vhodné úroveň vyučovacieho procesu dať  zmerať aj nejakou externou autoritou.

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza nedávno prešla procesom certifikácie a úspešne splnila podmienky na vydanie certifikátu CODiV. Tiež učitelia školy splnili všetky úlohy a získali svoj personalizovaný certifikát. Spoločnosť KOMENSKY, s.r.o na portáli www.zborovna.sk na základe množstva splnených úloh potvrdila schopnosť našej školy na poskytovanie kvalitnej online dištančnej výučby.

Pozitívne motivovaní certifikáciou učiteľov a školy a ako reakciu na požiadavky rodičov, učiteľov a niektorých žiakov, tiež vzhľadom na blížiace sa maturity, aj na návrat do školy pre otestovaných žiakov najmä končiacich ročníkov, od januára 2021 odporúčame učiteľom OA Prievidza viesť online videokonferencie so žiakmi na vyučovacích hodinách tretieho a končiacich ročníkov počas celej vyučovacej hodiny. Ďakujeme.

 

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny boli kvôli COVID-19 ministerstvom školstva predĺžené. Budú trvať tri celé týždne, od pondelka 21. decembra 2020 do piatka 8. januára 2021 vrátane. Našu školskú slávnosť, Deň športu, ktorá bola plánovaná na 22. decembra, prekladáme - v piatok 18. decembra 2020 sa neučilo, pripravili sme zaujímavý a sviatočný program so vzájomnými online stretnutiami, vyhlásením výsledkov súťaží, s charitatívnym, športovým a vianočným posolstvom. 
O 10.00 h začali slávnostné triednické online hodiny s programom venovaným Dňu športu a charitatívnym aktivitám. S olympijským víťazom a majstrom sveta Milošom Mečířom sme nahrali videorozhovor: milos_mecir.mp4. Veľmi milé  videopozdravy nám poslali športovci, osobnosti, priatelia našej školy. Ďakujeme a želáme vám tiež všetko dobré a veľa zdravia.


Program triednickej hodiny:
1. Úvod - koleda
2. Stretnutia s úspešnými športovcami (videozáznam, zvukový súbor), upozornenie na večerný program televízie Markíza, kde bude ocenený náš žiak Alex Lajtman - paralympionik, reprezentant SR
3. Charitatívne akcie (prezentácia)
4. Výsledky súťaží
5. Zaželajme si pekné Vianoce
6. Daj Boh šťastia tejto zemi... 

Spoločne si zaželajme na nasledujúce tri týždne šťastné a veselé sviatky, nech máme v rodinách len veľa zdravia, šťastia a pokoja. 

 

Vláda schválila COVID automat a ministerstvo manuál Návrat do škôl

Vážení zákonní zástupcovia, zamestnanci OA, milí žiaci. Podľa pokynu ministra školstva pre bezpečný návrat detí do školy sme urobili dotazníkový prieskum záujmu o otestovanie sa a návrat do prezenčného vyučovania, ďakujeme vám za spoluprácu. Percento záujmu o testovanie spomedzi všetkých našich žiakov, v prípade nedospelých s jedným zákonným zástupcom, dosahuje okolo 38 percent. Väčší, takmer polovičný záujem nám hlásia nižšie ročníky (86 zo 175), medzi dospelými žiakmi končiacich tried sme zaznamenali ani nie štvrtinový podiel (14 zo 61) žiakov, ktorí sa  chcú otestovať a vrátiť do školy. O výsledkoch prieskumu sme už informovali aj zriaďovateľa a Radu školy. Prieskumy budeme opakovať (podľa fáz semaforu a výsledkov prieskumu môže škola prepínať medzi dištančným, prezenčným, kombinovaným vyučovaním či vyučovaním všetkých alebo len posledných ročníkov...).

Vládou schválený COVID automat má 7 stupňov, v prvých troch môžu stredné školy vyučovať prezenčne bez obmedzení. V štvrtom prezenčne len posledné ročníky, v piatom a šiestom posledné ročníky a len s testom a v siedmom, čiernom stupni 7 celá škola len dištančne. 17. decembra bol okres Prievidza v šiestom stupni, ak by neboli prázdniny a chceli by sme vyučovať posledné ročníky prezenčne, musela by sa veľká časť IV. A, IV. B, II. P a učiteľov otestovať s negatívnym výsledkom, pretože  žiakom a učiteľom vyučujúcim inak ako dištančne je Vyhláškou 39 zverejnenej  v čiastke 23/2020 Vestníku vlády SR nariadená povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov školy preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 14 dní, okrem výnimiek uvedených vo vyhláške.

COVID automat plné znenie   Koronavírus v číslach - národný a regionálny covid automat

Súčasná zlá situácia pandémie na Slovensku a špeciálne v Trenčianskom kraji a v okrese Prievidza (nachádzame sa v čiernej zóne semaforu), ani aktuálne údaje prieskumu OA Prievidza nás neoprávňujú uvoľňovať opatrenia, návrat do školy.  Ak sa situácia výrazne nezlepší, budeme aj v januári pokračovať v dištančnom vzdelávaní a v home office učiteľov. Zriadenie mobilného odberného miesta na škole alebo používanie existujúcich odberných miest na testovanie, ktorého negatívny výsledok by bol základným  predpokladom pre bezpečný Návrat do školy, budeme organizovať v spolupráci so zriaďovateľom a s mestom Prievidza začiatkom januára 2021 aj podľa stupňa regionálneho COVID automatu v našom okrese. Prípadné zmeny ohlásime najmenej týždeň vopred. Medzi prázdninovými aktivitami monitorujte teda priebežne aj náš web, edupage, maily a iné informačné kanály.

Želáme všetkým žiakom, zamestnancom, rodinám najmä pevné zdravie, pokojný priebeh a slávnostné prežitie trojtýždňových vianočných prázdnin.

 

Prieskum pre nástup na prezenčné vyučovanie

Ministerstvo školstva 17. 12.2020 dopoludnia vydalo nový manuál Návrat do škôl, podľa ktorého by sa mohlo od januára vyučovať na stredných školách prezenčne, po splnení niektorej z určitých podmienok. Napríklad by musel byť náš okres oranžový. Alebo by sa učilo prezenčne, žiaci a učitelia s negatívnym testom. 

Pre prípad, že by škola mala začať s nejakou formou prezenčného vyučovania, je potrebné aby si škola na dni 7. a 9. január 2021 objednala testovanie pre zamestnancov, dospelých žiakov a žiakov s jedným zákonným zástupcom (spolu max. 500 testov, podľa dobrovoľného záujmu). Musíme však vedieť počty záujemcov.

Preto vás súrne žiadame, najneskôr do piatka 18.12.2020 11:00, vyplniť Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie v edupage.
 

Vyhodnotenie súťaže Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

14. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v disciplíne Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súperilo 6 druhákov a v druhej kategórii sa svoje vedomosti porovnalo 6 študentov z 3. a 4. ročníka.

Vyhodnotenie oboch kategórii:

Druhý ročník:

 1. Rebeka Želiezková, II. A
 2. Marek Kurinec, II. A
 3. Nikola Kmeťová, II. A

Rebeka Želiezková a Marek Kurinec dosiahli rovnaký počet bodov, keďže Rebeka Želiezková vypracovala zadanie v kratšom čase, umiestnila sa na prvom mieste.

Tretí a štvrtý ročník:

 1. Patrik Belan, IV. A
 2. Lenka Roháčová, IV.B
 3. Roland Čiscoň, IV. A

 Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 10. februára 2021 v OA Prievidza, postupujú študenti Patrik Belan zo IV. A Lenka Roháčová zo IV. B, Roland Čiscoň zo IV. A, Viktória Tkáčiková z III. A, Denisa Richterová z III. B, Rebeka Želiezková z II. A, Marek Kurinec z II. A, Nikola Kmeťová z II. A, Simona Špeťková z II. B a Patrícia Adámiková z II. B. Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.pkop.webnode.sk/sutaze/informatika/ 

 

Vyhodnotenie ďalších kategórií SIP

15. 12. 2020 sa konalo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v kategórii odpis textu. V tejto kategórii súťažili žiaci druhého až štvrtého ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 21 študentov na šej školy. Žiaci odpisovali 10 minút text v programe ZAV. Vyhodnotených bolo 6 prác a 15 bolo vyradených pre nesplnenie limitu.

Stupne víťazov:

 1. Lukáš Blaho, III. A
 2. Emma Slošiarová II. A
 3. Adam Bošiak, III. A

Do krajského kola, ktoré sa koná 10. februára 2021 na Obchodnej akadémii Prievidza, postupujú a našu školu budú reprezentovať Lukáš Blaho z III. A, Emma Slošiarová z II. A, Adam Bošiak z III. A.

V ten istý deň 15. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v disciplíne úprava textu na počítači. Svoje zručnosti predviedlo 12 žiakov z druhého až štvrtého ročníka. Študenti upravovali text pomocou korektorských značiek. Vyhodnotených bolo 7 prác, ktoré splnili hodnotiace kritéria a 5 práce boli vyradených pre nesplnenie počtu korektúr.

Výsledky súťaže:

 1. Sabína Chvojková, III. A 
 2. Lenka Roháčová, IV. B
 3. Dušan Ondro, III. A

Do krajského kola, ktoré sa koná 10. februára 2021 na Obchodnej akadémii Prievidza, postupujú a našu školu budú reprezentovať Sabina Chvojková z II. A, z III. B Lenka Roháčová zo IV. B, Dušan Ondro z III. A, Samuel Rybiansky zo IV. B, Lukáš Blaho z III. A a Martina Satinová z II. A Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.pkop.webnode.sk/sutaze/adk/ Víťazom gratulujeme.

 

Vyučovanie na našej škole od 7. decembra 2020

V piatok 4. decembra 2020 vyšla vo Vestníku vlády SR v čiastke č. 20/2020 pod číslom 32 Vyhláška ÚVZ SR, ktorá upravuje podmienky k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie pred vstupom do priestorov škôl.  

Žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov stredných škôl inak ako dištančne, s účinnosťou od 7. decembra 2020 nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyhláška v odseku 2 prvého paragrafu upravuje aj výnimky z tejto povinnosti (napr. prekonané ochorenie COVID-19, vyučovanie v malých skupinách, osoby s určitou diagnózou...).

Minister školstva vydal a v nedeľu 6. decembra 2020 aktualizoval manuál s prílohami, ako majú stredné školy postupovať v tejto novej situácii. Od 7. decembra 2020 ak tak rozhodne zriaďovateľ a ak to prevádzkové podmienky umožňujú, po splnení podmienok uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/20202 V. v. SR. V školách, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

Záujem nastúpiť do prezenčného vyučovania do konca decembra 2020, s negatívnym testom na COVID-19 prejavilo len niečo viac ako 10 percent našich žiakov a nedospelých žiakov s jedným zákonným zástupcom. Napriek celospoločenskej potrebe a želaniam časti školskej komunity, žiaľ nemôžeme zatiaľ obnoviť školské vyučovania a tak naša škola pokračuje aj v decembri 2020 v zabezpečovaní dištančného vzdelávania ako dosiaľ.

Oznam o povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a o výnimkách podľa vyhlášky 32/2020 bude umiestnený na všetkých vstupoch do školy. Škola môže požadovať predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); vyhlášky 32/2020, do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť. Ďakujeme za porozumenie.

 

Školské kolo olympiády v ANJ 2020

Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V tomto školskom roku súťaž prebehla dištančnou formou. Súťažiaci najskôr vypracovali gramatický test zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností, a potom prebehla ústna forma, v ktorej študenti opisovali  obrázky, resp. vytvorili príbeh na daný obrázok. Na realizáciu súťaže sme využili komunikačnú platformu ZOOM a aplikáciu Edupage. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - kategória 2A (1. a 2. ročník) a 2B (3. a 4.ročnik).

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

2A:
1. miesto: Petra Krkošková – II.A
2. miesto: Hana Janeková – I.A
3. miesto: Adriana Vašková  - I.A

2B:
1. miesto: Klaudia Mekýšová- IV.B
2. miesto: Lucia Boboková – IV.B
3. miesto: Dario Golubovič – IV.B

Všetkým študentom ďakujeme za účasť, víťazom v obidvoch kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole v januári 2021, kde budú reprezentovať našu školu.

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

V piatok 20. novembra 2020 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu prebehla dištančne, žiaci sa pripojili cez webex, testové úlohy im boli zaslané na edupage. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 9 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií podľa ročníkov.
V kategórii 1. a.2. ročník bolo umiestnenie nasledovné:
1. miesto: Marek Kurinec – II.A
2. miesto: Nicol Mištinová – II.A
3. miesto: Patrícia Bugyiová - I.B

V kategórii 3.a 4.ročník boli úspešní títo žiaci:
1. miesto: Veronika Gajdošová- IV.A
2. miesto: Diana Švecová – III.B
3. miesto: Vašek Leporis – III.A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, prajeme veľa síl a energie do ďalšieho štúdia a víťazom blahoželáme
 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Dňa 10. decembra 2020 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku študentov 1.a 2. ročníka, kategória 2A.
Študenti si precvičili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti francúzskej gramatiky, lexiky a konverzácie.

Porota udelila 3 miesta, ktoré získali:
1. miesto: Nikola Kmeťová II. A
2. miesto: Ema Mokrášová II. A
3. miesto: Rebeka Želiezková II. A

Le 10 décembre 2020 l'Academie de commerce à Prievidza a organisé l'Olympiade en langue française des étudiants de la 1ème et de la 2ème classe.
Le jury a eu un devoir très difficile, parce que les connaissances et les résultats des participants avaient été presqu'égaux.
Les étudiants ont démontré leurs connaissances dans le domaine de la grammaire, lexique et de la conversation française.

Les vainceurs sont:
1. place : Nikola Kmeťová II. A
2. place : Ema Mokrášová II. A
3. place : Rebeka Želiezková II. A

On espère de se revoir aussi á la prochaine année.
 

Upisovanie akcií študentskej firmy MACEK

Dovoľte, aby sme Vám predstavili študentskú firmu MACEK, ktorá sídli v budove Obchodnej akadémie Prievidza. Firma je zložená z 15-tich študentov III.A a III.B triedy. 

Za riaditeľa študentskej firmy MACEK bol zvolený Ludvík Pajdlhauser z III.B triedy a na základe výsledkov pracovného pohovoru boli za viceprezidentov zvolení títo študenti: viceprezidentka ľudských zdrojov Vanesa Pálešová, viceprezident marketingu Emil Čičmanec, viceprezidentka výroby Gréta Miháliková, viceprezidentka financií Denisa Richterová.

 Študentská firma si vypracovala svoje Stanovy a Podnikateľský plán, podľa ktorého by sa chcela venovať výrobe a predaju tričiek s potlačou, eko-tašiek, batikovaných ponožiek a triednych fotografií. Na začiatku svojej činnosti musí získať spoločnosť vstupný kapitál. Firma MACEK získala 30 € z daru od členov vlastného združenia a zvyšných 100 € plánuje získať z predaja 50 akcií v menovitej hodnote 2 €. Členovia združenia si zakúpia 16 ks akcií a zvyšných 34 akcií ponúkne firma na predaj verejnosti.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na upisovanie akcií študentskej firmy MACEK, ktoré sa uskutoční

utorok 8. decembra 2020 od 9.35 do 11.35 h. študentská firma MACEK uskutoční predaj 34 akcií pre verejnosť v menovitej hodnote 2 €/1 akcia. V zmysle Stanov študentskej firmy MACEK si môže každý zakúpiť len 1 akciu. Upisovanie sa uskutoční prostredníctvom zaslania e-mailu na e-mailovú adresu študentskej firmy MACEK Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Záujemca o kúpu akcií uvedie v e-maili svoje meno, priezvisko, titul a adresu. Do predmetu správy napíše: Kúpa akcie študentskej firmy MACEK.

Vzhľadom na to, že počet akcií je limitovaný, akciu si bude môcť zakúpiť iba prvých 34 prihlásených záujemcov.

Týmto akcionárom zašleme obratom e-mail, v ktorom im potvrdíme rezerváciu akcie s prideleným číslom akcie a s bližšími informáciami (číslo účtu, termín splatnosti).

Tešíme sa na Vašu spoluprácu s firmou MACEK. Veríme, že nás v tejto neľahkej dobe podporíte a prejavíte nám dôveru.

Ďakujeme

Vanesa Pálešová

viceprezidentka ľudských zdrojov

 

Vyhodnotenie iBobor 2020/2021

V dňoch 10. 11. 2020 a 12. 11. 2020 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Aj vďaka tomu, že súťaž každoročne prebieha online, mohla sa uskutočniť aj v tejto mimoriadnej situácii. Žiaci súťažili v domácom prostredí v dvoch kategóriách: Junior (25 žiakov) a Senior (19 žiakov).

V kategórii Junior najlepšie výsledky dosiahli Ema Mokrášová, Petra Anna Krkošková (II. A) a Sarah Fábiková (II. B). V kategórii Senior sa najlepšie darilo žiačkam z III. B Alexandre Kucejovej, Dominike DaňovejSabíne Chvojkovej.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.
 

Bubnovačka

Tato akcia upozorňuje na dôležitosť témy ochrany deti pred násilím.
Radi by sme vyzvali žiakov aj vyučujúcich aby sa nahrali na mobil ako bubnujú na čokoľvek, a zverejnili to na facebooku RKC Prievidza. https://www.facebook.com/events/3817087311656609
Zaberie to iba kúsok z hodiny (19. 11. 2020 medzi 10-11 hod.)
 


Strana 5 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 13 hostí