Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Školský volejbalový turnaj na konci roka 2022

Posledný vyučovací deň v roku 2022 sme so Študentským parlamentom podnikli výročný školský volejbalový turnaj medzi triedami našej školy. Finišovali štyri družstvá a vyhrali tí najlepší hráči, čo mali herné zručnosti aj potrebné športové šťastie. Volejbal je kolektívny šport, ktorý podporuje ducha súťaživosti, ale aj poskytuje príležitosti na úspech, ocenenie od publika, radosť z dobrej výmeny... Blahoželáme

Potešili sme sa športovými hrami, rozlúčili so starým rokom krásnymi podaniami, nahrávkami, povzbudeniami, podporou... Odpútali sme snáď pozornosť našich študentov, ktorí sú už viacerí finančne zapojení (napr. ako DM closeri) do digitálneho podnikania na sociálnych sieťach, na internete. Veď, naozaj nemusíte väčšinu svojho času žiť na sociálnych sieťach a vo svete premyslených online reklám, draho platených konzultácií a rôznych scamerov, i pyramídových hier, kde na vás neskúsených a dôverčivých striehnu okrem iného aj riziká digitálneho marketingu a online kurzov ako Andrew Tete, skool.com, kajabi, LLC, hustler university, dropout... Ďakujeme za volejbalový turnaj  a blahoželáme vám všetko dobré, ste naše milé a šikovné deti. Dovidenia v novom roku!

 

Dni Vianoc v Inchebe v Bratislave v rámci predmetu TOVAROZNALECTVO

Dňa 12. 12. 2022 (pondelok) sa uskutočnila odborná exkurzia s názvom Dni Vianoc v Inchebe Bratislava v rámci predmetu tovaroznalectvo. Akcie sa zúčastnilo 25 žiakov I.A triedy pod pedagogickým dozorom Ing. Aleny Klingovej a triednej učiteľky Ing. Simony Jaculjakovej, PhD. Cieľom spomínanej školskej akcie bolo, aby sa žiaci oboznámili so širokou ponukou produktov na predajnej výstave Dni Vianoc v Inchebe, ako aj na vianočných trhoch v Bratislave; prepojenie teórie s praxou... Viac si prečítate v prílohe

 

O programe FinQ na vlnách RTVS

Naša škola je zapojená v projekte FinQ, naši učitelia v tomto projekte študujú inovačné vzdelávanie, žiaci budú vypĺňať dotazníky a riešiť úlohy o financiách.

Viac o projekte FinQ a o finančnej gramotnosti sa dozviete z rozhovoru Nory Gubkovej s Darinou de Jaegher v slovenskom rozhlase.

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Kresba: Naše mesto Prievidza, Privica, Priwitz, Privigye, Prividia v roku 1826.
V tom na obrázku vľavo, najväčšom z troch kostolov, v jedinečnom barokovom, piaristickom chráme sme dnes boli s kolegami, pedagogickými zamestnancami v rámci aktualizačného vzdelávania na prehliadke. Ďakujeme a tešíme na Vianoce.
 
 

Predvianočný čas – čas lásky, obdarúvania a dobrovoľníctva

5. december – Medzinárodný deň dobrovoľníkov sme na našej škole oslávili naozaj tak,  ako sa patrí. Odovzdávali sme krabičky lásky i krabičky radosti, ktoré sme spoločným úsilím celej školy zbierali dva týždne.

Už tradičnú zbierku krabíc lásky vyhlásil na škole náš Školský parlament pri OA Prievidza. Po vyhlásení výzvy Krabice radosti pre Ukrajinu sa ŠP rozhodol, že sa pripojí aj k tejto zbierke. Niektorí zo žiakov a vyučujúcich priniesli už naplnené krabičky. Iné vytvárali naši mladí dobrovoľníci v škole z drobných príspevkov nás všetkých. A tak sa v pracovni školského poradcu lepilo, písali sa pozdravy, a to dokonca aj v ukrajinskom jazyku, o ktoré sa postarala žiačka III. B triedy Kseniia Nechai.

Po dvoch týždňoch sme mohli odovzdať 35 krabíc lásky určených seniorom, ktoré žiaci zaniesli do Galérie Jabloň. Ďalšie krabičky a škatule plné oblečenia pre malé deti sme zaniesli na iné zberné miesto, do predajne ISSO, odkiaľ poputujú priamo na Ukrajinu.

Touto cestou sa chceme poďakovať vám, milí žiaci, rodičia a kolegovia, že ste otvorili svoje srdce a veru aj peňaženky. Len vďaka vám naši dobrovoľníci hlavne z I. A, II. A mohli v pondelok 5. 12. 2022 odchádzať domov s dobrým pocitom, že niekoho v čase Vianoc potešíme a bude s nami aspoň prostredníctvom malej krásnej krabičky.  ĎAKUJEME VÁM.  

 

 

Olympiáda ľudských práv

Dňa 7. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Deväť študentov prvého až tretieho ročníka súťažilo v dvoch častiach: písomnom vedomostnom teste a ústnej prezentácii vedomostí  a postojov  na vylosovanú tému. Zo všetkých skvelých súťažiacich sme vybrali troch najlepších:

 1.             miesto: Monika Mrvišová, III.B
 2.        miesto: Nikolas Michal Zajac, I.A
 3.           miesto: Andrea Nechalová, I.A

Všetkým oceneným, ale aj zúčastneným blahoželáme a víťazke Monike prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v krajskom kole OĽP. Školské kolo pripravili Mgr. Zuzana Olejárová a Mgr. Alena Leštianska

 

Odmietame a odsudzujeme akékoľvek prejavy násilia na školách

V prvých decembrových dňoch sme zaznamenali prípady vandalizmu na majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe našou školou. Zdokumentované máme aj prípady nerešpektovania či porušovania práv osobnej integrity a ľudskej dôstojnosti žiakov či zamestnancov školy. Pri riešení podnetov a našich  zistení postupujeme tímovo, podľa školského poriadku a podľa smernice o šikanovaní. Upozorňujeme týmto konkrétnych poškodzovateľov školského majetku, násilníkov, šikanistov, že ich správanie, konanie bude prešetrené a môže mať závažné dôsledky. 

Pedagogická rada OA Prievidza rokovala na štvrťročnej klasifikačnej porade vo štvrtok 3. novembra 2022. Odsudzuje a odmieta akékoľvek formy a prejavy násilia v školách, v súvislosti s nedávnymi agresívnymi fyzickými útokmi žiakov na iných žiakov na niektorých slovenských školách, aj v susednom meste 03.11.2022. Apelujeme na neustálu tvorbu a dodržiavanie pokojného, podnetného a partnerského prostredia v školskej komunite. Prípadné náhle či vleklé vzťahové problémy treba riešiť vo všetkej úcte a s rešpektom, vzájomnou nekonfliktnou komunikáciou, v súlade so školským poriadkom, legislatívou a v rámci dohodnutých pravidiel. Vyjadrujeme zásadný nesúhlas každému prejavu netolerancie, agresie, ilúziám o vlastnej nadradenosti, zosmiešňovaniu a urážaniu druhých. Odporúčame vždy otvorene komunikovať, radiť sa s triednymi učiteľmi, s vedením, so školským podporným tímom, s výchovnou poradkyňou, so svojimi učiteľmi - profesionálmi, pedagógmi. 

V záujme zvýšenia disciplíny, poriadku a bezpečnosti na škole je potrebné, na základe zlepšenia vnútornej i vonkajšej motivácie a kontroly, zvýšiť celkové povedomie a snahu našich žiakov o dodržiavanie pravidiel. Nemôžme tolerovať a prehliadať ani zdanlivo drobné porušovanie. Nevyhotovujte a nepublikujte nelegálne vytvorené snímky a videá zo školy na sociálnych sieťach. Evidujeme a zdokumentované prípady sankcionujeme -  ako aj neskoré príchody na vyučovanie, nezaevidovanie vstupu a výstupu z budovy, meškanie na hodiny, fajčenie, poškodzovanie a presúvanie majetku, používanie mobilov pod školskou lavicou pre svoju zábavu, sledovanie nepovolených internetových stránok a i. 

 

Darujme krabičky plné radosti

 

V adventnom období môžeme darovať niekoľko drobností a urobiť radosť osamelým seniorom. Inšpiruje nás aj dobročinná aktivita niektorých našich rodičov, ktorí nakúpili nové pekné mikiny pre 15 ukrajinských chlapcov. Ďakujeme a pomáhame. Aj cez https://prievidzapomaha.sk/  

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 22. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.  Celkovo sa súťaže zúčastnilo 11 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií podľa ročníkov.

V kategórii 2A- 1. a.2. ročník bolo umiestnenie nasledovné: 

 • 1. miesto: Nina Ščipáková – II.A
 • 2.  miesto: Branislav Gatial – II.B
 • 3.  miesto: Nikolas Michal Zajac  - I.A

 V kategórii 2B- 3.a 4.ročník boli úspešní títo žiaci: 

 • 1.      miesto: Marek Kurinec- IV.A
 • 2.      miesto: Nicol Mištinová – IV.A
 • 3.      miesto: Monika Kocúrová a Petronela Janáčová – III.A

 Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prvým dvom víťazom v každej kategórii budeme držať palce v okresnom kole olympiády.

PhDr. Anna Dobrotková a Mgr. Zuzana Olejárová, organizátorky školského kola

 

Uznali nás za autorizovanú inštitúciu pre overovanie kvalifikácií

Štátny inštitút odborného vzdelávania nás dnes informoval, že bola schválená naša žiadosť o udelenie autorizácie OA Prievidza v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republikepotom, ako sme splnili všetky dané podmienky a kritériá. Je to ďalší z úspechov a uznaní kvality našej školy, zvýšenie jej atraktivity, pokrok v zapájaní sa do systému celoživotného vzdelávania a prínos pre spravodlivú transformáciu na klimaticky neutrálne hospodárstvo v regióne hornej Nitry
 

OA Prievidza je Centrom odborného vzdelávania a prípravy

Republiková únia zamestnávateľov nám na základe našej žiadosti a podľa výsledkov hodnotiacej odbornej komisie udelila oprávnenie používať označenie COVP. Oprávnenie COVP je výrazom uznania vysokej kvality OA Prievidza, je značkou kvality a ocenením práce všetkých našich  zamestnancov. Sme hrdí na našu školu a sme presvedčení, že toto významné ocenenie prispeje ku jej ďalšiemu rozvoju.
 

Študentská kvapka krvi 24.10.2022

Slogan tohtoročnej výzvy Slovenského Červeného kríža, zameranej najmä na prvodarcov a mladých ľudí je "Pripoj sa".

Aj naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa pripája ku darcovstvu krvi, tentokrát v pondelok 24. októbra 2022 pod vedením novej koordinátorky, Ing. Katky Pekárovej. 

  

 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2022

V dňoch 7. a 11. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 21 študentov zo všetkých ročníkov. V kategórii 2A pre 1. – 2. ročník zvíťazila Tamara Halenkovičová z II. B triedy, kategóriu 2B (3. – 4. roč.) ovládla Simona Ergangová zo IV. B. Víťazi budú reprezentovať našu školu na okresnom kole olympiády. Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným študentom gratulujeme. Výsledky:

Kategória 2A (1. – 2. roč.)

1. miesto: Tamara Halenkovičová II. B
2. miesto: Vanessa Humajová I. A
3. miesto: Matej Tupý II. A

Kategória 2B (3. – 4. roč.)

1. miesto: Simona Ergangová IV. B
2. miesto: Denis Kresťanko IV. B
3. miesto:  Hana  Janeková III. A, Petra Anna Krkošková IV. A

Školské kolo olympiády organizovali  J. Rumpli, A. Dobrotková

 

Náš výlet do Viedne

Skoro ráno 4.11 2022 sme sa my žiaci prvého až tretieho ročníka stretli s našimi vyučujúcimi na autobusovej stanici v Prievidzi, a to s jasným zámerom navštíviť hlavné mesto Rakúska Viedeň. Spoločne sme nastúpili do autobusu, pohodlne sa usadili a počúvali šoférove pokyny. Potom už bolo všetko pripravené na odchod. Cesta ubehla veľmi rýchlo a po 9. hodine sme dorazili do bývalého sídla Habsburgovcov. Počasie nám veľmi neprialo, keďže poriadne pršalo, ale ani to nás neodradilo od našej púte po Viedni.

Ako prvé sme navštívili Prírodovedné múzeum.   Celí mokrí sme sa po skupinkách pustili  preskúmať  múzeum. Všetkých asi najviac zaujal dinosaurus, ktorý sa dokázal nakláňať a vydávať živé zvuky, ktoré vyvolávali dokonca strach. Naozaj bolo čo obdivovať – faunu, flóru, nerasty,  náramky, šperky zo zlata či obrazy na stenách. Plní nových poznatkov a vedomostí o prírode  sme sa presunuli do historického srdca Viedne k Dómu sv. Štefana. Po krátkej prestávke na občerstvenie či drobné nákupy nás čakala ďalšia etapa nášho výletu, a to na návštevu Múzea  moderného umenia MUMOK. Už z názvu nám bolo jasné, že pôjde o niečo veľmi zaujímavé. A tak sa aj stalo! Veľmi pekné a prevzdušnené priestory dodávali múzeu príjemnú atmosféru. Samotné obrazy a časti filmov boli síce niekedy úsmevné, ale i tak v nás zanechali aj umelecký zážitok.

Unavení z počasia a chodenia sme nakoniec opustili toto krásne veľkomesto. Ako sa hovorí - všade dobre, doma najlepšie... A tak neostáva nič iné, len dúfať, že návštevu Viedne si ešte zopakujeme - len bez dažďa, prosím...

  Nikolas Michal Zajac I. A

 

Organizácia vyučovania na prelome októbra a novembra 2022

Máme za sebou už takmer dva mesiace školského vyučovania podľa školského vzdelávacieho programu a plánu práce na školský rok 2022/2023. Už sa blížia jesenné prázdniny, aj sviatky na prelome októbra a novembra 2022. Do obvyklého školského vyučovania nám zasiahnu niektoré prevádzkové, hygienické a organizačné prekážky - najmä celodenné odstávky elektriny na OA Prievidza a na SOŠ OaS, ktorá nám zabezpečuje stravu. Preto aj touto cestou sumárne informujeme žiakov, rodičov, zamestnancov školy o najdôležitejších úpravách organizácie školy v niektorých najbližších dňoch:

 • 24.10. Pondelok Kvapka krvi (KNI a KLU), skrátené vyučovanie, jedáleň nevarí, (odstávka elektriny SOŠ OaS)
 • 25.10. Utorok    div. predstavenie pre 3. a 4. ročník, od 4. vyuč. hod. sa učia, obedy štandardne
 • 27.10. Štvrtok   jedáleň vydáva suchú stravu v čase 11:00 – 11:45, po 5. hodine koniec vyučovania
 • 28.10. – 31.10. jesenné prázdniny, v pondelok 31.10. bude celá škola zatvorená
 • 01.11. Utorok    Sviatok všetkých svätých, deň pracovného pokoja
 • 02.11. Streda    vyučovanie podľa rozvrhu
 • 03.11. Štvrtok   skrátené vyučovanie, klasifikačná porada od 12:30
 • 04.11. Piatok     riaditeľské voľno, domáce práce, akt. vzdelávanie, Viedeň, odstávka elektriny OA
 • 08.11. Utorok    skrátené  dištančné vyučovanie, odstávka tepla, jedáleň nevarí (odstávka elektriny SOŠ OaS)
 • 16.11. Streda    školská slávnosť, imatrikulácia 1. a 3. ročník, Unesco deň demokracie 2. ročník
 • 17.11. Štvrtok   Deň boja za slobodu a demokraciu, deň pracovného pokoja
 • 11.11. 18.11     stužkové slávnosti IV. A a IV. B
 • 18.11. Piatok    jedáleň nevarí, dištančné vzdelávanie
Ďakujeme za spoluprácu a prajeme nerušené prežitie jesenných prázdnin.
 

H3KNISA 20.10.2022 na OA Prievidza

H3KNISA je celoslovenská iniciatíva na podporu zdravého životného štýlu, na prevenciu závislostí a nesprávnych konaní a návykov ako fajčenie a pod., jednodňové stretnutie školskej komunity s celebritami, influencermi diskutujúcimi so študentami v malých skupinách bez učiteľov v učebniach, kde sa zvyčajne  vyučujú školské predmety. 

Vo štvrtok 20. októbra 2022 sa takýto celodenný workshop uskutočnil na OA Prievidza, podujatie zabezpečila 1st CLASS AGENCY s.r.o na čele s Katarínou Remiaš a v spolupráci so zamestnancami našej školy, predovšetkým so špecialistkou,  koordinátorkou prevencie Ing. Katarínou Pekárovou. Každý žiak sa prihlasoval na tri z trinástich hodinových stretnutí. Na úvod dňa bol míting v Dome kultúry, kde sa všetci zoznámili a predstavili, potom v časoch 8:40, 9:40 a 10:40 prebehli zaujímavé, podnetné a prínosné rozhovory. Realizovaný projekt H3KNISA nás presvedčil o význame podobných iniciatív. Ďakujeme:

 Fotila Dr. Zuzana Vrtielová
 


Strana 5 z 62

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 19 hostí