Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Veľkonočné prázdniny

Pokojné a šťastné veľkonočné prázdniny, príjemné prežitie sviatočných dní

v milej spoločnosti priateľov a príbuzných vám želá kolektív Obchodnej akadémie v Prievidzi.  

 

Mladý účtovník 2023

Dňa 23. marca 2023 sa uskutočnilo 1. online kolo Olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila firma KROS, a. s. spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Zúčastnili sa ho žiačky IV. B – Christina Podolcová a Patrícia Adámiková a zo IV. A Viktória Vážanová. Žiačky preukázali vedomosti a zručnosti pri riešení čiastkových príkladov zameraných na konkrétne oblasti z účtovníctva. Bol to jubilejný 25. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. Všetky tri žiačky dosiahli výborné výsledky a prebojovali sa medzi 30 najlepších účtovníkov Slovenska. 

 

Postúpili do celoslovenského kola SOČ

Naši žiaci so svojimi školiteľmi tento rok pripravili tri mimoriadne kvalitné práce stredoškolskej odbornej činnosti. Absolvovali školské kolo, z ktorého postúpili priamo do krajského. Toto sa konalo v piatok 31. marca v Starej Turej a na našu obrovskú radosť a hrdosť, všetky tri práce postúpili z prvého alebo z druhého miesta na celoslovenské, ktoré bude koncom apríla v Modre.  Blahoželáme, ďakujeme za kus dobrej práce, za vzornú ukážku kvality vzdelávania na našej škole a držíme im palce v Modre, kde už budú vystupovať nielen za OA Prievidza, za naše mesto a okres, ale aj za celý Trenčiansky samosprávny kraj. 
 

Maturita pokračuje: PČOZ

Milí štvrtáci, v týždni pred Veľkou nocou vás čaká maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky. Držíme vám palce a veríme, že vyhoviete požiadavkám, splníte predpísané výkony a potvrdíte, že ste dobre pripravení stať sa absolventom OA Prievidza. Maturita nie je prekážkou, ale odrazovým mostíkom do sveta dospelosti, samostatnosti a zodpovednosti za seba a za svoju budúcu kariéru, rodinu, pohodlie, spokojnosť. 
 

OA Prievidza v Štrasburgu: Euroscola

Koncom marca sa našich 24 vybraných žiakov s dvomi učiteľkami zúčastnilo exkurzie do Štrasburgu, sídla Európskeho parlamentu.

Ako ambasádorská škola EP a víťaz celoslovenskej súťaže Euroscola 2021 sme boli pozvaní na zasadnutie Euroscoly 30. marca 2023.

Navštívili Colmar, Štrasburg, Mníchov a plní zážitkov a odhodlania sa šťastne v noci 1. apríla vrátili domov. 

 

Zasadnutie Rady školy

Vo štvrtok 30. marca 2023 rokovala na pôde OA Prievidza Rada školy. Obsahom rokovania boli informácie o škole (plánované počty žiakov, hospodárenie a rozpočet, zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu, úspechy školy, schvaľovanie dokumentov...), plodná diskusia, v ktorej rezonovalo množstvo rozvojových tém a plánov do budúcnosti OA Prievidza. Rada školy sa zaoberala koncepciou riaditeľa školy, vyjadrila sa a podporila plánované kroky. Zhodli sme sa, že nám všetkým záleží na kvalite OVP, podpore činnosti Centra OVP, Autorizovanej inštitúcie ďalšieho vzdelávania, chceme zachovať pomaturitné štúdium, podať žiadosť o zaradenie nového odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium, rozšíriť duálne vzdelávanie, zapojiť sa do výzvy Fond spravodlivej transformácie hornej Nitry, podnietiť podnikateľskú činnosť a i.

Aktuálne zloženie členov Rady školy je:  

 • Mariana Harvišová, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, predseda RŠ
 • Renata Úradníčková, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, podpredseda RŠ
 • Amália Antolová, Ing. Zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Radoslav Hanzel Zástupca rodičov
 • Michaela Sadloňová, Ing. Zástupca rodičov
 • Silvia Bartolenová, Ing. Zástupca rodičov
 • Nikolas Michal Zajac, Zástupca žiakov
 • Michal Ďureje, Mgr. Zástupca zriaďovateľa
 • Ján Daňo. Ing.,Zástupca zriaďovateľa
 • Eleonóra Porubcová, PaedDr. Zástupca zriaďovateľa
 • Peter Oulehle, MUDr. Zástupca zriaďovateľa 

 

 

Celoslovenské kolo SIP Wordprocessing - naši na stupňoch víťazov

Súťaž v spracovaní informácií na počítači má svojich víťazov. Nás nesmierne tešia výsledky žiakov OA Prievidza.

Majstrom Slovenska v kategórii Wordprocessing sa stal Pavol Svitok, druhá bola Nikola Kmeťová a tretie Rebeka Želiezková.

Blahoželáme vám a tiež ďalším našim študentom, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskom kole SIP v Seredi.

Oceňujeme aj vynikajúcu prácu učiteliek, najmä p. Balkovej, Hofierkovej, Kadlečíkovej.

 

Deň učiteľov 2023

V utorok 28. marca 2023 je Deň učiteľov. Výdajná školská jedáleň nebude fungovať, nebude teda zabezpečené stravovanie pre zamestnancov a žiakov. Budeme mať skrátené vyučovanie (siedma hodina končí 12:00). 

V pondelok 27. marca 2023 máme tiež skrátené vyučovanie, z organizačných dôvodov, výdajná jedáleň vydáva obedy.

Deň učiteľov sa na Slovensku už takmer 70 rokov oslavuje na narodeniny Jána Ámosa Komenského (1592 - 1670). 

Všetkým učiteľom, zamestnancom školstva patrí vďaka a úcta, uznanie a ocenenie za ich prácu, trpezlivosť, angažovanie, odhodlanie, pokoj, rozvahu, snahu, osobný vklad učiteľskému povolaniu.

 

Prihlášky na štúdium od 2023/2024

Ďakujeme zákonným zástupcom a ich deťom, žiakom 9. ročníka základných škôl, za podanie prihlášky na štúdium na našej škole od septembra 2023. Prijali sme a aktuálne spracúvame prihlášky od 143 uchádzačov, z ktorých sa nakoniec a definitívne bude môcť pre našu školu rozhodnúť a zapísať sa až 64 uchádzačov. Držíme vám palce na testovaní deviatakov 22. marca 2023, ešte raz ďakujeme za prejavenú priazeň, všetkých pozdravujeme a tešíme sa na vás. Na vzájomnú úzku komunikáciu budeme využívať web, mail, padlet, sociálne siete, edupage, slovensko.sk, tiež poštu, mobily alebo aj osobné stretnutia. 

 

Písomné maturity sú 14. a 15. marca 2023

Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) maturity zo slovenského jazyka a literatúry sú v utorok 14. marca 2023. EČ a PFIČ z cudzieho jazyka je v stredu 15. marca 2023. Milí maturanti, držíme vám palce, aby ste uspeli a vydaril sa vám prvý krok k zdarnému ukončeniu štúdia na OA Prievidza a získaniu maturitného vysvedčenia. 
 

Lyžiarsky kurz sme tento rok pre 1. ročník zrušili

OA Prievidza s penziónom Ski Jezersko spolupracuje na organizovaní lyžiarskych kurzov takmer 30 rokov. Každoročne sme konali dva alebo jeden turnus ku obojstrannej spokojnosti. 
Posledné dva roky sme kurzy nemohli konať pre pandémiu, tento rok (2022/2023) sme od začiatku roka robili všetky kroky pre úspešné uskutočnenie jedného turnusu pre 45 žiakov v termíne 20. - 24. marca 2023:
- urobili sme prieskum záujmu žiakov 1. ročníka v septembri 2022
- v eduzbere sme požiadali o finančný príspevok pre 45 žiakov, od ministerstva školstva
- telefonicky sme koncom roka 2022 rokovali o predpokladanom termíne v Ski Jezersko: šlo buď o dva turnusy v januári alebo jeden turnus v marci. Najmä kvôli cene pre žiakov sme rozhodli o marcovom termíne
- urobili sme prieskum trhu kvôli zisteniu predpokladanej hodnoty zákazky, dopravu aj samotný kurz (totiž ak by PHZ presiahla 10 tisíc bez DPH, museli by sme požiadať zriaďovateľa o VO cez elektronickú platformu so zverejnením)
- požiadali sme 23. februára RUVZ v Poprade o posúdenie zotavovacieho podujatia
- mali sme dva telefonáty z RUVZ Popradu, ktoré nám podmieňovali organizáciu podujatia, čo sme mali doplniť do žiadosti do 10.3. (meno zdravotníka z našej školy a upresnenie stravovania a ubytovania)
- Keďže sa nám napriek všetkej snahe (zo 45 prihlásených sa aktuálne záväzne nahlásilo len cca 20) nepodarilo splniť požiadavky RUVZ v Poprade, tiež pre ďalšie organizačné a personálne prekážky, z bezpečnostných a disciplinárnych dôvodov, pre aktuálne nestabilné počasie, choroby a vyššiu moc, sme sa nakoniec, v piatok 10. marca rozhodli, že podujatie musíme zrušiť.
 
Prvý ročník sa teda bude v týždni 20. - 24. marca učiť podľa riadneho rozvrhu. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že ďalšie roky budeme opäť môcť organizovať naše tradičné lyžiarske kurzy. V novom formáte, podľa najnovšej legislatívy, bez veľkých prekážok  a bezpečnostných rizík,  bez ohrozenia zdravia a disciplíny, pre potešenie a úžitok všetkých zúčastnených.
 

Exkurzia vo výrobnom podniku Slovaktual v Pravenci

Dňa 23. 02. 2023 sa počas 3. – 7. vyučovacej hodiny študenti II. A zúčastnili exkurzie do výrobného podniku v Slovaktual Pravenec. Bola zameraná na to, aby sa študenti oboznámili s fungovaním výrobného podniku, BOZP na pracovisku, marketingovými činnosťami a logistikou. Študenti si po úvodnom krátkom školení o BOZP obliekli reflexné vesty a za prísnych bezpečnostných opatrení prešli výrobnými halami, kde sa oboznámili s výrobou skla, ale aj s výrobou celého plastového okna. Zamestnanci im vysvetlili aj systém odbytu – dodávky k zákazníkom. V každej hale boli upozornení na bezpečnostné predpisy, označovanie v halách a videli aj automatizovanú výrobu. 2. časť sa odohrávala už v interiéri, kde im vedúci marketingového oddelenia predstavil prostredníctvom prezentácie aj históriu firmy Slovaktual, ich postavenie na trhu, ukázal im reklamy firmy a na záver sa venoval aj personálnej činnosti spoločnosti (ako napr. počet zamestnancov, benefity zamestnancov, teambuildingy a pod.).

Posledná časť sa odohrávala v hlavnej budove, kde pracovali pracovníci obchodu, ktorí majú na starosti zákazníkov. Vysvetlil im, že to je miesto, kam prichádzajú zákazníci. Dostávajú tu základné informácie o produktoch, cenové ponuky a celá miestnosť bola vybavená ukážkami ich plastových okien a dverí (otváracích, zasúvacích na terasu), aby si aj zákazníci vedeli prakticky predstaviť. Exkurzia bola uskutočnená v rámci predmetu podniková ekonomika a tovaroznalectvo. Študenti boli nadmieru spokojní, pretože videli prepojenie teórie s praxou, pýtali sa a hlavne sa zaujímali o to, ako to funguje vo výrobnom podniku. Ďakujeme aj pracovníkom, ktorí sa nám venovali počas exkurzie a zodpovedali naše otázky. 

 

Percentá darované rodičovskému združeniu

Aj v roku 2023, tento rok do konca marca, resp. do konca apríla je možné nášmu rodičovskému združeniu darovať jedno, dve (až tri) percentá už zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 niektorému prijímateľovi.

Niektorí naši zamestnanci, zamestnávatelia, zákonní zástupcovia, rodičia, priaznivci našej školy venujú príslušnú sumu občianskemu združeniu
 SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

 

Digitálny žiak

Všetci žiaci prvého ročníka, podľa pravidiel projektu Digitálny žiak však aj niekoľkí ďalší naši žiaci (v hmotnej núdzi, s nižším príjmom a podobne), získavajú príspevok 350 eur na nákup digitálneho zariadenia (notebook, tablet, AiO), ktoré bude najvhodnejšie pre ich individuálne a špecifické potreby. S nastavením projektu a úlohou školy, zákonných zástupcov a žiakov vás informuje predovšetkým stránka www.digitalnyziak.sk, ale do procesu vstupujú aj škola, predajcovia, triedni učitelia, zamestnanci a vedenie školy.  
 

Deň otvorených dverí vo štvrtok 09. 03. 2023 od 13:00 do 17:00

 

Medzinárodný zápas šestnásťročných hokejistov

V piatok 24. februára 2023 o 18:00 hod bude na prievidzskom Zimnom štadióne zápas prievidzskej mládeže s chlapcami, reprezentujúcimi Japonsko. 

Budú hrať aj naši žiaci, budeme im držať palce. Vstupenky, darované našej škole od organizátorov, získate od svojich učiteľov telesnej výchovy a športu. Pomôžte vytvoriť našim hokejistom na zimnom štadióne výbornú domácu atmosféru.

 


Strana 8 z 67
diplom2.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 25 hostí