Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Prijímame žiakov do pomaturitného štúdia

Informujeme, že ešte do konca júla prijímame prihlášky na pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore hospodárska informatika. Prihlásiť sa môžu absolventi všetkých typov stredných škôl s maturitou. Prihlášky sa podávajú sa na tlačive ŠEVT 51 268 0, ktoré sme pre vás pripravili a vyplnili sme niektoré položky: Prihláška na pomaturitné kvalifikačné štúdium na Obchodnej akadémii 

 

Duálne vzdelávanie

Obchodná akadémia v Prievidzi sa zapojila prvým ročníkom od školského roka 2019/2020 do systému duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317M obchodná akadémia. Praktické vyučovanie prebieha formou vyučovacieho predmetu odborná prax v dielni školy a u vybraných prestížnych zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí majú osvedčenie Republikovej únie zamestnávateľov o spôsobilosti pre vykonávanie praktického vyučovania a uzavrú so školou zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Systém duálneho vzdelávania prináša úzke prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe, je jedinečnou príležitosťou rozvoja, zvýšenia kvality vzdelávania. Poskytuje výhody pre všetkých zúčastnených – pre spoločnosť, pre firmy, pre školu i pre rodičov a žiakov našej školy. 

Duálne zmluvy máme v súčasnosti uzatvorené s tromi právnickými osobami - Mesto Prievidza, DELCO, s.r.o a TAXAT, s.r.o. Pre poskytovanie duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia sú certifikované aj ďalšie firmy prievidzského regiónu: MIP, s.r.o, DUKE, s.r.o,, HONEYWELL Partizánske, Meridiana Bojnice, s.r.o.

Pripravujeme ďalšie zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmami a orgánmi verejnej správy a samosprávy prievidzského regiónu, úpravy školského vzdelávacieho programu, resp. nový školský vzdelávací program pre systém duálneho vzdelávania, komunikujeme so zriaďovateľom, s Dualpointom v Trenčíne, s RUZ, s malými a strednými podnikmi, budeme kontaktovať rodičov a žiakov kvôli uzatváraniu učebných zmúv o duálnom vzdelávaní, spolupracujeme so základnými školami, inými školami s duálnym vzdelávaním... Spoločnou snahou a úsilím plníme náš cieľ a podarilo sa nám zabezpečiť už v prvom roku systému duálneho vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi možnosť inovovaného, perspektívneho a výhodného štúdia pre 5 žiakov prvého ročníka. V školskom roku 2020/2021 predpokladáme zvýšenie počtu zapojených o ďalších 5 žiakov budúceho prvého ročníka.

Ak máte záujem o bližšie informácie, či už v mene organizácie, alebo ako rodič či žiak budúceho prvého ročníka, kontaktujte nás. Ďakujeme.

 

Zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania na našej škole

Cez letné prázdniny 2019 na našej škole finišuje niekoľko už dlhšie pripravovaných a rozbehnutých projektov na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania. V plnom prúde je stavba Zníženie energetickej  náročnosti budovy OA, kde sa zatepľuje vonkajší plášť budov, vymieňajú sa okná, dvere a radiátory, a snažíme sa, aby bola aj namaľovaná strecha hlavnej budovy.

V spolupráci so zriaďovateľom, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, pripravujeme aj verejné obstarávanie zhotoviteľa, ktorý nám vybuduje na školskom dvore Multifunkčné ihrisko, kde bude možné hrať volejbal, hádzanú, streetbal a floorbal.

Stravovanie pre našich žiakov a zamestnancov od septembra 2019 bude poskytovať v našich priestoroch novozriadená výdajná školská jedáleň Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi. Nápojový automat na prvom nadzemnom podlaží bude od 09/2019 prevádzkovať firma VRBATA, s.ro.

Aj keď máme s uvedenými a ďalšími projektami na škole cez letné prázdniny veľa práce, ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prínos, tešíme sa, že projekty zvýšia spokojnosť žiakov a učiteľov, podporia hrdosť na svoju školu, zlepšia a zmodernizujú vzhľad budov, prinesú zlepšenie podmienok a zníženie energetickej náročnosti na prevádzku.

 

Slávnosť 70. výročia založenia našej školy

Obchodná akadémia v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) končí svoj sedemdesiaty školský rok.

Zaspomínať si na stredoškolské roky strávené v školských laviciach prišli v tretí júnový piatok do priestorov Kultúrneho a spoločenského strediska bývalí i súčasní študenti prievidzskej Obchodnej akadémie. Počas siedmich desiatok rokov sa z bývalej Strednej ekonomickej školy stala silná značka ekonomického a informatického odborného vzdelávania na hornej Nitre.     

Jubilantka oslavovala, ako sa patrí. Pogratulovať jej na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70. výročia založenia prišlo množstvo vzácnych hostí, medzi nimi aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý sa poďakoval vedeniu školu a všetkým bývalým i súčasným zamestnancom za prípravu študentov do ich budúceho života. Vybraní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy si z jeho rúk prevzali ďakovný list. Zdroj: tsk.sk  

Ďakujeme všetkým vzácnym hosťom, bývalým a súčasným žiakom, rodičom, zamestnancom, priateľom školy. Organizačný tím vykonal veľké množstvo práce pri príprave a počas oslavy a právom si zaslúži vďaku a ocenenie. Ďakujeme aj za obsažné a prajné príhovory, za vynikajúce umelecké výkony, za tortu a pamätné listy, za finančné a iné dary.

Ďakujeme sponzorom, osobám a firmám: Rodičovské združenie pri OA, mesto Prievidza, Priemstav, CP service, DUKE, COOP Jednota, Daffer, Medex fam, Športstav, Benystav, ELKO, SAD Prievidza, Humont, T-613 Vladimír Borko, Jaroslav Hanzel Rademar, Pavol Hraňo a ďalším. Za úspech nášho Starlabu - crowdfundingovej kampane na podporu vydania Pamätnice OA v Prievidzi vďačíme viac ako 25 darcom - konkrétnym aj anonymným.

 

 

 

Mladý účtovník 2019

V závere školského roka sa 19. júna 2019  stretli najlepší účtovníci II. a III. ročníka, aby si zmerali vedomosti v olympiáde z účtovníctva MLADÝ ÚČTOVNÍK 2019.

Žiaci riešili rôzne úlohy, v ktorých využili svoje schopnosti nadobudnuté na hodinách účtovníctva. Cieľom súťaže je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Výsledky: II. ročník:

 1. miesto Dávid Fajer, II. A
 2. miesto Patrik Belan, II. A
 3. miesto Tatiana Ilešičová, II. B

III. ročník:
 1. miesto Ben Paulík, III. A
 2. miesto Patrícia Blaháčová, III. A
 3. miesto Alexandra Plachá, III. A

 Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži.

 

Príprava školy na stavebné práce v exteriéri a v interiéri

V súvislosti s rozbiehajúcim sa projektom zníženia energetickej náročnosti budov Obchodnej akadémii v Prievidzi bude potrebné umožniť pracovníkom stavebných firiem vytvoriť priestor na kurenárske, okenárske, murárske, maliarske a čistiace práce, umožniť im výmenu všetkých  radiátorov, parapiet a všetkých okien v hlavnej budove, v telocvični a v budove školskej jedálne. Už teraz sa realizujú stavebné práce pod strechou hlavnej budovy a budovy školskej jedálne. Od 24.6.2019 sa začnú stavebné práce v exteriéri, na fasáde budov. Práce v interiéri, v jedálni a telocvični sa  začnú 4.7.2019 a v interiéri hlavnej budovy od 11.7.2019.

Pedagogická dokumentácia sa nesmie brať domov a bude uložená v trezore. Dokumenty, podliehajúce archivácii treba uložiť do archívu. Nepotrebné veci treba skartovať, separovať, zahodiť. Počítače, projektory, tlačiarne, prehrávače a iné zariadenia budú uložené v ŠVL. Rastliny v kvetináčoch budú premiestnené na chodby v prístavbe. Osobné veci zamestnancov zo zborovne a z kabinetov sa odnesú domov alebo budú uložené na určenom mieste v prístavbe. Nábytok, skrinky, stoly treba zamknúť a premiestňovať ho iba v najnutnejšej a v únosnej miere. Po prípadnej kumulácii ho treba zakryť fóliami a ochrániť pred poškodením a znečistením.

Splnenie tejto úlohy je dôležité z hľadiska ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov a žiakov, z hľadiska ochrany školského majetku pred stratou, zničením, poškodením alebo znečistením prachom, stavebným odpadom. Rovnako treba zabezpečiť aj ochranu  osobných údajov a predchádzať bezpečnostným incidentom, porušeniam GDPR. Aj na školskom dvore, v celom areáli treba dbať na pohyb cudzích osôb a mechanizmov, aby nedošlo ku nehodám.

Ďakujeme všetkým zamestnancom a žiakom za porozumenie a za koordinovanú spoluprácu pri zabezpečovaní uvedených náročných úloh, súvisiacich s realizáciou mimoriadne prospešného projektu ochrany životného prostredia a skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi.

 

 

Startupový projekt našej školy

Fundraising, crowdfunding, matching...

Aj takéto formy inovatívneho financovania startupov, coworkingu, podnikania alebo nejakého verejnoprospešného projektu učíme mladých ekonómov na Obchodnej akadémii v Prievidzi, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj.

Ku 70. výročiu založenia našej strednej ekonomickej školy v Prievidzi sme sa rozhodli vydať pamätnicu, na ktorej spolufinancovanie chceme vzorovo použiť aj príspevky z crowdfundingu. Na platforme Starlab sme ponúkli našim priaznivcom možnosť prispieť malou sumou na náklady vydania pamätnice. Takúto jedinečnú šancu môžete využiť  už len niekoľko dní. V piatok 21. júna 2019 o 15.00 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku bude oslava 70. výročia Obchodnej akadémie v Prievidzi, na ktorej pokrstíme aj úplne novú pamätnicu školy.

 
 

 

Horúce informácie pre záujemcov o preukaz ISIC

Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich študentov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je aj identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

S preukazom získava možnosti: 

 1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
 2. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 3. uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na  www.isicpausal.sk  
 4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka
 5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
 6.  mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania.

Naša škola bude objednávať preukazy viackrát v mesiaci jún a v auguste tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať okolo 20. júna, alebo spolu s vysvedčením alebo najneskôr pred začiatkom školského roka. 

Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 2.8.2019 (ak chcete preukaz čo najskôr, tak ešte dnes):

 • uhradili poplatok 20 eur za vystavenie preukazu prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN  SK39 1100 0000 0029 4804 3493 (Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) : špecifický symbol platby pridelený škole : 390411, variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR, do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy)
 • vyplnili a podpísali žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré Vám zasielame v prílohe tohto listu (je potrebné podpísať obe strany) a odovzdali ich na škole
 • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí

Preukaz si budete môcť prevziať na sekretariáte školy. Šetrite a získavajte výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia študenti stredných a vysokých škôl po celom svete. 

Informácie vám poskytne triedna učiteľka, p. Kadlečík alebo p. Hofierková.

 

Ústne maturitné skúšky v riadnom období 2019

V dňoch 27. - 31. mája 2019 budú naši 69 úspešní absolventi posledného ročníka štúdia na Obchodnej akadémii v Prievidzi  robiť ústne maturitné skúšky. Každý z odboru obchodná akadémia má pred sebou tri odpovede, vždy v iný deň, a niektorí ešte aj jednu dobrovoľnú skúšku. Skúšať sa bude v predmetových maturitných komisiách, podľa pripraveného harmonogramu a výsledky sa maturanti dozvedia na vyhlásení výsledkov - dopoludnia okolo 10.00, na obed po 12.00 alebo popoludní pred 15.00 hod.

Milí maturanti, spolu sa na našej škole v májovom maturitnom týždni koná viac ako dvesto skúšok a naším prianím je, aby ste všetci boli úspešní (ak by nie, tak zložíte opravné skúšky začiatkom septembra :-). Nech sa vám darí, ukážte, čo všetko dobré a múdre ste sa na našej škole naučili. Presvedčte členov komisie o svojej spôsobilosti uplatniť sa na trhu práce alebo v ďalšom celoživotnom vzdelávaní.

Harmonogram ústnych maturitných skúšok:

SJL     ANJ     NEJ     FRJ     TČOZ IVAC     TČOZ IVB    TČOZ IIP

 

Príspevok na rekreáciu pre našich zamestnancov

Podľa novely Zákonníka práce od januára 2019 je zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 49 zamestnancov povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu. Zamestnávateľ poskytuje príspevok na žiadosť zamestnanca.

Jedným z výsledkov májového, XVI. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja je potešiteľná informácia, že kraj poskytne príspevok na rekreáciu zamestnanca zo svojich zdrojov aj pre školy, ktoré zamestnávajú 1-49 zamestnancov a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci originálnych kompetencií. Vďaka takémuto rozhodnutiu poslancov TSK aj  naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, bude preplácať časť výdavkov na rekreáciu svojich 35 zamestnancov. Aktuálne pripravujeme metodiku, informácie a vzor žiadosti pre svojich zamestnancov, ktorí tak budú môcť využiť príspevok na rekreáciu v zmysle novely Zákonníka práce už v letných mesiacoch roka 2019.

 

Výsledky školského kola Mladý digitálny Európan 2019

V školskom kole súťaže Mladý digitálny Európan zvíťazili a získali hodnotné ceny nasledujúci šikovní žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi:

 1. miesto Dário Golubovič II. B
 2. miesto Dávid Takács III. B
 3. miesto Tomáš Šmidák II. B

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy, ktorá sa hrdí titulom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a Euroškola. Vďaka účasti v tejto modernej súťaži, ktorá sa konala v prostredí elektronického testovania, sme si opäť vyskúšali a spropagovali ETEST a zároveň sme podporili základné hodnoty európskej demokratickej kultúry. 

 

Spätná väzba ku prednáške a besede s p. Fellnerom

V pondelok 13.05.2019 sme mali prednášku s p. Ľubošom Fellnerom. Budeme radi, ak sa k nej vyjadríte. Pozývame vás vyplniť formulár:

feedback FELLNER

Vyplniť formulár

 

Motivácia na štúdium na našej škole

V hodnotení INEKO sme dlhoročne najúspešnejšia stredná odborná škola regiónu hornej Nitry. http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=996 Z Trenčianskeho kraja sú pred nami len školy z Považia, kde je, samozrejme, celkom iná situácia. Na hornej Nitre sme pred transformáciou, preorientovaním sa z regiónu, zaťaženom nezdravým životným prostredím a závislom na ťažkom priemysle, na región, kde sa bude rozvíjať moderná ekonomika, informatizácia, malé a stredné podniky, ekológia, mobilita, cestovný ruch, sociálne služby... mladí ľudia - neplánujte si život v zahraničí alebo v inom regióne Slovenska, ostaňte doma. Študujte v regióne, napríklad na našej škole, zapíšte sa na obchodnú akadémiu alebo na pomaturitné štúdium hospodárskej informatiky!

 

Propagácia Dní UNESCO

V rámci Dňa Európy, z princípu uznávania a dodržiavania všetkých ľudských práv a hodnôt, v prospech našich aktivít za zaradenie Obchodnej akadémie v Prievidzi do siete UNESCO škôl, sme vyhlásili súťaž o najlepší plagát, propagujúci vybraný Medzinárodný Deň UNESCO alebo Deň OSN. Naši žiaci sa zhostili tejto úlohy iniciatívne a inovatívne, niektorí s využitím svojich počítačových zručností vytvorili originálne grafické súbory.

 

 

Tešíme sa na budúcich prvákov

Prebieha prijímacie konanie do prvého ročníka v študijnom odbore 6317 M  obchodná akadémia. Prvé kolo prijímačiek bude 13. a 16. mája 2019. Všetko o prijímačkách nájdete na stránke https://prijem-oa.webnode.sk/

Tešíme sa na vás, milí prváci!

 

Zároveň prijímame prihlášky na pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore hospodárska informatika. Prihlásiť sa môžu absolventi všetkých typov stredných škôl s maturitou. Prihlášky sa podávajú sa na tlačive ŠEVT 51 268 0, ktoré sme pre vás pripravili a vyplnili sme niektoré položky: 

Prihláška na pomaturitné kvalifikačné štúdium na Obchodnej akadémii 

 

Beseda s Ľ. Fellnerom

V pondelok, 13. mája 2019, v deň konania prvého termínu prvého kola prijímacích skúšok do prvého ročníka, organizujeme prednášku a besedu s Ľ. Fellnerom z cestovnej kancelárie BUBO, v rámci projektu smevškole.
Stretneme sa všetci žiaci a učitelia pred aulou VŠ o 9.45 hod.  Akcia trvá približne do 12.00 a potom je možnosť prísť na obed do školy.
Prednášku podporila nezisková organizácia SEEDS, n.o, ktorá zasieva semienka zvedavosti, inšpiruje k poznaniu a cez poznanie k zodpovednosti.
 
 


Strana 8 z 45

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 12 hostí