Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Oranžová fáza

Dňom 11. septembra 2020 od 14.00 hod prechádza naša škola do oranžovej fázy nášho pandemického plánu. Kontaktoval nás totiž RUVZ s nasledujúcimi pokynmi:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ) v Prievidzi nariaďuje pre žiakov IV.B triedy domácu izoláciuPrerušuje sa školská dochádzka 33 žiakom celej triedy IV.B až do 17. 09. 2020.  Žiaci sú povinní zostať doma. Nesmú sa zúčastňovať žiadnych hromadných akcií (športové, spoločenské, rodinné, kultúrne...). Musia sledovať svoj zdravotný stav, v prípade zaznamenania príznakov ochorenia žiak musí kontaktovať svojho lekára, informovať triedneho učiteľa. Tzv. úzke kontakty budú preverované zamestnancami RUVZ. 

Vyučovanie ostatných tried prebieha podľa pôvodného plánu, tri naše vyučujúce odborných predmetov budú pre triedu IV. B  organizovať dištančné vzdelávanie. Škola urobí aj ďalšie opatrenia, v zmysle pokynov RUVZ a schváleného pandemického plánu. Ďakujeme za pozornosť, sledujte naše informačné kanály a opäť apelujeme na osobnú zodpovednosť každého žiaka, zamestnanca, zákonného zástupcu za dodržiavanie pokynov a odporúčaní doma, v škole i na verejnosti, čím môžeme prispieť prípadnému ďalšiemu rozšíreniu ochorenia nákazlivou chorobou.

 

Vzdelávacie poukazy

Vydali sme každému žiakovi vzdelávací poukaz. Poukaz treba podpísať zákonným zástupcom, alebo plnoletým žiakom a môžete ho dať poskytovateľovi záujmovej činnosti - našej škole a i. Ponúkame zaujímavé krúžky a prostriedky zo vzdelávacích poukazov môžu byť použité aj na iný účel, napr. na riešenie mimoriadnej situácie s COVID-19.. Ďakujeme
 

Pripomíname zásady prevencie na škole

Milí žiaci, zamestnanci, zákonní zástupcovia! Pripomíname vám dodržiavanie pokynov, ktoré vydal riaditeľ školy podľa manuálu ministerstva školstva v záujme prevencie šírenia koronavírusu a iných nákazlivých chorôb. 

Škola urobila množstvo opatrení a stará sa o to, aby bola bezpečným miestom pre členov svojej komunity - každý podpísal čestné vyhlásenia, robí sa ranný filter na vstupe, nikto s príznakmi nesmie vstúpiť do budovy, robí sa účinná dezinfekcia povrchov a priestorov, máme mimoriadny rozvrh pre zabezpečenie zdravotného komfortu, sociálneho odstupu a nepremiešavania skupín osôb, školské aktivity v exteriéri, vyhradenie karanténnej miestnosti atď.

Striktne treba dodržiavať pravidlá ROR: povinné rúška. Nie je zatiaľ povolené byť v interiéri školy bez rúšok. 

Žiaci a zamestnanci, ktorí sa zúčastnili hromadných podujatí alebo boli v zahraničí musia pozorne sledovať svoj zdravotný stav a pri prejavoch prípadnej infekcie ihneď informovať svojho lekára a triedneho, resp. priameho nadriadeného.

Ďakujeme, že dodržiavate pravidlá stanovené úradmi, aj kvôli hrozbe pokuty, aj pre vlastnú bezpečnosť a zdravie nás všetkých.

 

Pokyny pre začiatok školského roka a obdobie školského roka

Minister vydal a 26. augusta 2020 aktualizoval manuál pre stredné školy na rok 2020/2021 s prílohami. Podľa ministerstva školstva má každý riaditeľ školy vydať k začiatku školského roka 2020/2021 pokyny, upravujúce podmienky školy kvôli úprave režimu školy v období pandémie novým koronavírusom a kvôli úprave podmienok na zabezpečenie BOZP pri vyučovaní. Celoplošne sú stanovené podmienky pre vstup do školy.  Pokyny pre našu školu vydal riaditeľ OA Prievidza  dňa 24. augusta 2020 - celé znenie pokynov pre organizáciu začiatku školského roka a pandemický plán OA. Ďakujeme, že si ich dôkladne preštudujete a budete dodržiavať, rovnako aj všetky hygienické preventívne a bezpečnostné zásady.

Prílohy, ktoré prosíme doniesť vyplnené a podpísané v prvý deň nástupu do školy, resp. po troch pracovných dňoch neúčasti v škole:

 

Šťastný nový rok 2020/2021

V stredu 2. septembra 2020 sa prvýkrát stretneme v škole, na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza  v novom školskom roku 2020/2021. Vstup do školy hlavným vchodom bude spojený s čakaním pred školou kvôli rannému filtru (meranie teploty a dezinfekcia), potom sa v triede stretnú žiaci s triednymi učiteľmi, odovzdajú im prehlásenia zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (zamestnanci odovzdajú dotazníky a vyhlásenia priamemu nadriadenému), vypočujú si hymnu Slovenskej republiky, príhovor riaditeľa školy a sprostredkovanie pozdravu a priania od p. predsedu TSK J. Bašku. Žiaci dostanú prvotné školenie, pokyny a približne o pol desiatej idú domov. Príchody a odchody zo školy sa evidujú v dochádzkovom systéme, čipovaním pri vrátnici. Prváci dostanú čipy prvý deň. Obedy sa vydávajú od štvrtka 3.9.

Počas prvých dní vyučovania podľa rozvrhu (6 skrátených vyučovacích hodín) pri realizácii niektorých súčastí školského vzdelávacieho programu (kurz Svet školy, súvislá odborná prax pre 3. a 4. ročník v dielni školy, letný kurz, účelové cvičenie...) treba kvôli mimoriadnym nariadeniam a príkazom úradu verejného zdravotníctva, ministerstva a riaditeľa školy počítať s povinným nosením rúšok, dôslednou dezinfekciou, uplatňovaním pravidiel ROR, kontrolou na vstupe do školy, obmedzovaním premiešavania sa žiakov a učiteľov školy a podobne. Obed v školskej výdajnej jedálni sa už dá objednať cez edupage. Vydávať sa obedy budú po vyučovaní, pri sedení v jedálni sa nemajú premiešavať jednotlivé ročníky alebo triedy. Dodržiavajte zásady prevencie aj pri vchode, na chodbách, pred bufetom, v školskej jedálni, na školskom dvore, v altánku, na multifunkčnom ihrisku... Ďakujeme.

Naším spoločným cieľom je, aby sme mohli po počiatočnom nápore zvýšených opatrení proti rozšíreniu ochorenia COVID-19 od 21. septembra 2020 rozbehnúť vyučovanie podľa riadneho rozvrhu v tzv. zelenej fáze pandemického plánu školy, bez rúšok v triedach, ranného filtra atď. Nerušený začiatok a rozbeh vyučovania v novom školskom roku 2020/2021 stojí na disciplíne, informovanosti a ohľaduplnosti všetkých zúčastnených. Prajeme vám šťastný a úspešný nový školský rok!

 

Nový školský rok 2020/2021

Tešíme sa na začiatok nového školského roka. Školské vyučovanie v roku 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020 o 7.50 hod. Ministerstvo školstva vydalo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu škôl po dobu trvania pandémie COVID-19. Obsahuje úloiy pre zriaďovateľov, zamestnávateľov, zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov.

Naším spoločným cieľom a želaním je, aby sme mohli v školskom roku 2020/2021 počas pandémie  bez väčších problémov fungovať s prezenčným vyučovaním podľa riadneho rozvrhu v tzv. zelenej fáze pandemického plánu. Ale vzhľadom k tomu, že sa žiaci a zamestnanci vracajú do školy po prázdninách a dovolenkách, pričom pandémia je na vzostupe, aj obzvlášť v prievidzskom okrese, nedá sa vylúčiť, že by niektorý žiak alebo zamestnanec mohol byť nositeľom vírusu (či už s príznakmi, anamnézou alebo aj bez toho). Žiadam vás, aby ste dodržiavaním osobitných pokynov pomohli predísť tomu, aby sa vírus dostal do našej školy a ak by sa napriek všetkému dostal, aby sa nerozšíril naprieč celou školou... Ďakujem. 

Rozpracúvame pre vás podrobnosti o nástupe do školy, o čestných vyhláseniach, ako aj o stravovaní sa vo výdajnej školskej jedálni (pre stravovanie sa už v prvých septembrových dňoch, od 3. septembra, treba včas - podľa SOŠ OaS Kalinčiaka 1, Prievidza, už do 20. augusta 2020 - poslať peniaze na ich účet).

Ďakujeme, že sledujete našu stránku, kde vás budeme aktuálne informovať. Rozvrh zverejníme koncom augusta. Prvákom prístupové kódy do asc agendy a čipy na evidenciu dochádzky do školy odovzdáme prvý deň školy.

Prajeme vám veľa zdravia, pozitívnej energie a dobrej vôle v novom školskom roku 2020/2021.  

 

Rekonštrukcia strešného plášťa budov OA je ukončená

Projekt rekonštrukcie strešných plôch budov OA v Prievidzi máme úspešne ukončený. Od 1. júla do 13. augusta 2020 boli ošetrené a namaľované strechy na hlavnej budove a na telocvični našej školy. Vynovené exteriéry, zníženie energetickej náročnosti objektu ako aj nové multifunkčné ihrisko Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza sú prínosom pre náš región a sú ozdobou tzv. starého sídliska Píly v Prievidzi, za čo vďačíme európskym projektom a investíciám z vlastných zdrojov nášho zriaďovateľa, samosprávneho kraja, len od júla 2019 do augusta 2020 rok vo výške viac ako osemsto tisíc eur. 
 

Letné prázdniny 2020

Vydaním koncoročných vysvedčení sme 30. júna 2020 ukončili druhý polrok školského roka 2019/2020 a začali letné prázdniny. Prajeme všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza príjemné prežitie letných prázdnin. Veľa zdravia, slnka, pohody a oddychu. Dovidenia v stredu 2. septembra 2020!
 

Prijímame prihlášky aj na pomaturitné štúdium

Úspešným maturantom ponúkame možnosť pokračovať na strednej škole dvojročným denným pomaturitným kvalifikačným štúdiom v atraktívnom a perspektívnom odbore 6292 N hospodárska informatika. Akceptujeme prihlášky poštou, mailom, osobne. Nepožaduje sa potvrdenie od lekára. Stačí vyplniť prihlášku, priložiť kópiu (sken) maturitného vysvedčenia a doručiť do 31. mája, resp. do 31. júla 2020. Tešíme sa na vás, na budúcich žiakov I. P triedy OA Prievidza.

Kritériá prijímacieho konania

Prihláška

Kontakty: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza  IČO 00162094, EDUID: 100004222

adresa: F. Madvu 2, 971 29  Prievidza, pevná linka 046/543 8118 mobil 0903 210 269, mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www: https://www.oaprievidza.sk edupage: https://oaprievidza.edupage.org  

 

Druhé kolo prijímacieho konania

15. jún 2020. Podľa Rozhodnutia ministra školstva už len do dnešného dňa mohol riaditeľ školy vydať rozhodnutie o prijatí neprijatým uchádzačom, ktorí si podali odvolanie. Riaditeľ OA Prievidza oznamuje 100% naplnenosť tried budúceho prvého ročníka v študijnom odbore 6317M obchodná akadémia. Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021 skončilo takto:

Študijný odbor 6317 M:

počet prihlásených žiakov – 151

počet prijatých žiakov – 60

počet voľných miest – 0.

Na OA Prievidza sa tento rok neuskutoční prijímacie konanie v druhom kole na nenaplnený počet miest.

 

Likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Glory

Dňa 05. 06. 2020 sa konalo mimoriadne likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Glory.

Schválila sa Výročná správa a rozdelenie dosiahnutého zisku. Firma splnila základnú podmienku na výmaz zo simulovaného obchodného registra. Valné zhromaždenie sa konalo online cez WEBEX. Ďakujeme akcionárom za účasť na likvidačnom valnom zhromaždení, podporu a prejavenú dôveru.

 

 

Kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 02. – 04. 06. 2020  absolvujú žiaci 3. ročníka Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ).

Každý deň ich čaká iná zaujímavá aktivita formou dištančného vzdelávania. Už zajtra 02.06.2020 začneme kurz videokonferenciou s europoslancami  Vladimírom Bilčíkom a Monikou Beňovou, na aktuálnu tému : Európska únia pomáha členským štátom v časoch pandémie Covid – 19.

Ďalšie dni budú žiaci samostatne pracovať na úlohách a projektoch zameraných predovšetkým na ekológiu,  ktoré im budú postupne zadávané. Veríme, že to bude pre našich žiakov opäť nová a zaujímavá skúsenosť.

 

Obnovenie školského vyučovania

Rozhodnutím č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Trenčiansky samosprávny kraj vydal 17. júna 2020 Usmernenie, podľa ktorého považuje za vhodné otvorenie škôl a riaditeľ školy je povinný zistiť záujem žiakov a upraviť konkrétne podmienky otvorenia školy.

Podľa internetového zisťovania záujmu by od 22. júna nastúpilo iba asi 5 percent žiakov OA Prievidza a nik nemal záujem o stravovanie v školskej výdajnej jedálni. Riaditeľ OA Prievidza vydal 17. júna a 18. júna aktualizované pokyny, upravujúce činnosť školy v období od 22.06. do 30.06.2020.  Dokument vymedzuje podmienky obnoveného vyučovania a pravidlá pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

Učitelia a nepedagogickí zamestnanci nastupujú prezenčne do práce od pondelka 22.06.2020. Najprv vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

Žiaci nastupujú do školy v pondelok 29. júna od 7:50 do 11:30 hod, prídu dobrovoľne. Prinesú písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odovzdajú učebnice, vyprázdnia školské skrinky a vezmú si osobné veci domov. V utorok 30. júna budeme vydávať koncoročné vysvedčenia.

Zabezpečenie všetkých podmienok, úloh a termínov bude isto veľmi náročnou, zodpovednou úlohou, preto prosím o preštudovanie materiálov a rešpektovanie nastavených pravidiel v záujme nerušeného a bezpečného ukončenia tohto neuveriteľne zvláštneho a výnimočného školského roka.

 

Úprimnú sústrasť

Nesmierne nás zasiahli dnešné (11.06.2020) informácie o útoku páchateľa na zamestnancov a žiakov školy vo Vrútkach. Cítime smútok a žiaľ. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám a blízkym. 
 

Prijímanie 2020: počet voľných a obsadených miest

V súlade s Rozhodnutím ministra o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 riaditeľ školy zverejňujeme počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy:

Dňa 4. júna 2020 o 11:00 h máme pre študijný odbor 6317 M: 60 obsadených miest a 0 voľných miest.

 

Zoznam uchádzačov

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, v súlade s platnými predpismi a usmerneniami, v termíne do 29. mája 2020:

  1. rozhodol o prijatí alebo neprijatí každého jednotlivého žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania
  2. zverejnil zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
  3. doručil uchádzačom rozhodnutia prostredníctvom emailu.

Ďakujeme zákonným zástupcom prijatých uchádzačov, že nám posielajú potvrdenia o nastúpení alebo o nenastúpení na štúdium. Individuálne sme doteraz na na maily neodpovedali, napíšeme každému čoskoro a vydáme potvrdenie o štúdiu. Ak ste ešte neposlali potvrdenie, budeme naň čakať už len niekoľko dní.

Neprijatí uchádzači si môžu podať odvolanie proti neprijatiu a budeme sa snažiť im vyhovieť. 

 


Strana 8 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 9 hostí