Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Záujem o štúdium na našej škole

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí si plánujú podať prihlášku na štúdium na našu školu. Podľa dostupných údajov môžeme očakávať tradične vysoký záujem o prijímačky v prvom aj druhom termíne. Naša škola ponúka zákonným zástupcom a deviatakom výborné podmienky a nadpriemerne kvalitný proces vzdelávania v maturitnom študijnom odbore, v ktorom môžu dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pozývame vás absolvovať bezpečné, rešpektujúce a rozvojové, vynikajúce štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania na našej škole, tak ako tisícky spokojných absolventov za viac ako 70 rokov našej existencie. 

Máme výborné priestorové a materiálové podmienky, mimoriadne kvalifikovaných učiteľov, atraktívny školský vzdelávací program, ponúkame duálne vzdelávanie, sme UNESCO školou, IT akadémiou, certifikovanou školou pre elektronické meranie výsledkov vzdelávania, sme ambasádorskou školou Európskeho parlamentu, najlepšou Euroškolou, školou priateľskou k deťom, sme najlepší v spracovaní informácií na počítači... Pozrite si náš padlet - multimediálnu propagáciu našej školy a úložisko užitočných informácií. Ďakujeme za záujem o štúdium na našej škole.

 

Vyhodnotenie projektu Spolu úspešnejší 2

Tešíme sa, že v zozname podporených žiadateľov o finančný príspevok na dostupné a kvalitné doučovanie žiakov stredných škôl je medzi šiestimi úspešnými uchádzačmi z Trenčianskeho kraja aj naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza. Doučovanie bude na našej škole prebiehať v ôsmich skupinách od januára do júna 2022, záujemcovia sa môžu prihlásiť u svojich triednych učiteľov alebo koordinátorke projektu Dr. Kadlečíkovej. 

 

 

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v III. B

Od soboty 15. januára do pondelka 24. januára 2022  vrátane majú podľa školského semafora žiaci III. B triedy karanténne opatrenia a trieda III. B prechádza do dištančného vzdelávania. 
 

Najnovšie hodnotenie škôl inštitútom INEKO

V januári 2022 inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil najnovšie údaje. Tento inštitút už viac ako desať rokov spracúva rôzne dostupné údaje o školách a publikuje rebríčky najlepších škôl podľa druhov škôl a podľa krajov.

Obchodná akadémia v Prievidzi je podľa INEKO opäť najlepšou strednou odbornou školou v širšom regióne, z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. V porovnaní s ostatným SOŠ v regióne sme najlepší, s výrazným rozdielom aspoň 0,5 bodu. 

Pozíciu najlepšej strednej školy v hodnotení INEKO si vysoko ceníme. Snažíme sa stále zlepšovať, o čom svedčí aj grafické znázornenie vývoja indexu našej školy za celú históriu hodnotenia INEKO. 

Sme hrdí na našu školu, ďakujeme všetkým zamestnancom, žiakom a rodičom, priaznivcom. Objektívne meranie INEKO dávame do pozornosti zákonným zástupcom a širokej verejnosti, pozývame deviatakov ako aj absolventov s maturitou študovať na OA Prievidza!

 

 

Po vianočných prázdninách do školy

Po skončení prázdnin nastupujú žiaci do škôl v avizovanom termíne 10. januára 2022. Podľa ministra školstva  „epidemická situácia sa zlepšila, na základe dát z ministerstva zdravotníctva vidíme, že je nižší počet hospitalizovaných aj pozitívnych, a preto postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa vrátime v termíne 10. januára 2022“.

Úpravu organizácie a podmienok vyučovania na našej škole, podrobnosti a pokyny s platnosťou od 10. januára 2022 nájdete v prílohe.

 

Šťastný nový rok 2022

PF 2022

Letopočet 2022 je výnimočný svojimi tromi rovnakými číslicami. Také roky bývajú len raz za storočie. Niektorí sme mali šťastie už zažiť podobné 1999, 2000, naši starí rodičia možno aj 1911. Najbližšie bude pre ďalšie generácie až 2111. Tak sa, priatelia, tešme z tohto nového roka, nech bude v školskom známkovaní aspoň na dvojku.

Všetko najlepšie, PF!

 

Šťastné a veselé

 

Určený počet žiakov do budúceho prvého ročníka štúdia

Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil počet žiakov, ktorí budú môcť prijatí do prvého ročníka v prijímacom konaní pre štúdium na stredných školách v kraji od školského roka 2022/2023. Naša škola bude môcť v prijímacom konaní pre 2022/2023 do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia prijať 62 žiakov.

Viac o pripravovanom prijímacom konaní podľa najnovšej úpravy školského zákona a prezentáciu našej školy si všetci záujemcovia môžu pozrieť na našom aktualizovanom multimediálnom padlete alebo aj po kiknutí v hlavnom menu na prijímačky 2022/2023. 

 

Za Jarmilou Papákovou

Mgr. Jarmila Papáková bola nezabudnuteľnou učiteľkou všeobecnovzdelávacích predmetov, viacnásobnou triednou učiteľkou, venovala sa deťom v mimoškolskej záujmovej činnosti, v stredoškolskej odbornej činnosti, na lyžiarskych kurzoch, pôsobila v rôznych spoločenských organizáciách. Pre svojich spolupracovníkov bola prívetivou a empatickou Jarkou, nešetrila odbornými radami, odporúčaniami, pochvalou. Vždy vedela poskytnúť vhodné dobré slovo a povzbudenie, v súlade s jej životným mottom. Neujsť z boja. Nevzdať sa. Neprestať veriť v dobro a lásku.

Na Strednú ekonomickú školu, neskôr OA v Prievidzi nastúpila 21ročná ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka 1.9.1961 a pracovný pomer ukončila po 36 školských rokoch 30.6.1997. Celý svoj produktívny život pracovala u jediného zamestnávateľa, učila s nadšením, na najvyššej úrovni, vyžarovala ochotu a pozitívnu energiu, ktorú prenášala na svojich milovaných žiakov. 

Jarmila Papáková skonala 9. decembra 2021 vo veku 81 rokov. Smútime a vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, priateľom, bývalým kolegom  a známym.

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13.12.

Minister školstva. vedy, výskumu a športu rozhodol o mimoriadnom prerušení školského vyučovania, školy zabezpečia dištančné vzdelávanie. Rozhodnutie nadväzuje na uznesenie vlády z 8. decembra 2021. 
 

Online rozhovory s EP

V utorok 7.12.2021 sme pokračovali v Online rozhovoroch EP s pani Alena Čarnou z EP v Bruseli. Zas sme sa dozvedeli zaujímavé informácie a fakty o EÚ a fungovaní Európskeho parlamentu. Ďakujeme!
#AmbasadorskeSkolyEP  
 

Predvianočný čas – čas na lásku a radosť z obdarovania

Uplynulých dňoch naša Žiacka školská rada zrealizovala dve podujatia, ktorými dokázala, že škola ani v mimoriadnom období nie je len o učení, o zbieraní nových vedomostí, ale o dobrých a láskavých srdciach.

V pondelok 29. novembra sme odovzdali prievidzskej pobočke Úsmev ako dar k Mikulášu dve  veľké tašky sladkostí, ktoré spoločne žiaci a ich učitelia vyzbierali pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z nášho Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V priebehu celého týždňa zároveň finišovalo úsilie celej školskej komunity, aby sme sa ako škola zapojili aj do zbierky, ktorá je zas určená slovenským seniorom. Rozhodli sme sa prispieť aspoň niekoľkými krabičkami do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Zdalo by sa, že to bude ľahké – veď našim cieľom bolo odovzdať asi 10 škatuliek, lenže polovica tried bola až do utorka 27. novembra na dištančnom vzdelávaní, a tak napĺňanie škatuliek pokračovalo akosi pomaly.  Lenže keď sa veľmi chce, tak sa dá...

Nakoniec sme v piatok 3. decembra organizátorom zbierky odovzdali 32 škatuliek plných lásky. Ich obsah zodpovedá tomu, ako sme ku zbierke pristúpili – je bohatý na lásku, nápaditosť a radosť z obdarovania. Všetci naši darcovia veria, že tá ich krabička niekomu prinesie naozajstnú radosť a pocit lásky.

Ďakujeme všetkým - žiakom, rodičom, pedagógom za bohaté príspevky, lebo bez vašej podpory by to skutočne nešlo. Osobitná vďaka patrí p. K. Ďurčovej a tým ostatným ľuďom s veľkým srdcom, ktoré zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok organizujú už 4. rok.  

 

Medzinárodný deň ľudských práv 10. december

Výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv je Medzinárodným dňom ľudských práv. 

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako spoločný štandard, ktorý majú dosiahnuť všetky národy a štáty s cieľom, aby sa každý jednotlivec i každý orgán spoločnosti, majúc túto deklaráciu stále na zreteli, snažil výukou a výchovou zvyšovať úctu k týmto právam a slobodám a zabezpečiť postupnými vnútroštátnymi i medzinárodnými opatreniami ich všeobecné a účinné uznávanie a zachovávanie tak medzi národmi členských štátov navzájom, ako aj medzi národmi území spadajúcich pod ich právomoc.

 

Deň so SEEDS

Obchodná akadémia v Prievidzi je dlhoročným spolupracovníkom n. o. SEEDS. Na oživenie života v škole využila prednášky z projektu Vedieť viac. Absolvovali sme štyri interaktívne prednášky. Viac v článku na skolske.sk
 

Olympiáda v nemeckom jazyku 2021

26. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Na rozdiel od predošlých ročníkov prebiehalo inak, online, pričom žiaci vypracovali test, ktorý bol centrálne zadaný na stránke www.onlineolympiády.sk. Ústna časť prebehla individuálne na hodinách nemčiny. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií podľa ročníkov. V kategórii 2A, prvý a druhý ročník, sa súťaže zúčastnilo 7 žiakov a v kategórii 2B súťažilo 5 študentov.

V kategórii 1. a.2. ročník bolo umiestnenie nasledovné:

  1. miesto: Nina Ščipáková – I.A
  2. miesto: Branislav Gatial – I. B
  3. miesto: Sabina Švecová - II.B

V kategórii 3.a 4.ročník boli úspešní títo žiaci:

  1. miesto: Diana Švecová- IV.B
  2. miesto: Marek Kurinec – III.A
  3. miesto: Vašek Leporis – IV.A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, prajeme veľa síl a energie do ďalšieho štúdia a víťazom z 1.a 2.miesta z oboch kategórií, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole, prajeme veľa úspechov.

 

Zákaz prezenčného vzdelávania na škole od 6.12. do 17.12.2021

Vyhláškou RUVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach sa nariaďuje v územných obvodoch okresov Prievidza a Partizánske v období od 6. decembra 2021 do 17. decembra 2021 obmedziť 2. stupeň ZŠ, gymnáziá a stredné odborné školy

zákazom prezenčného vzdelávania.

Takže posledné dva týždne pred vianočnými prázdninami 2021 sa na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza budeme učiť dištančne. 

 


Strana 9 z 62

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 19 hostí