Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Umožňuje sa konať maturity a prijímačky!

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania nasledovných podmienok: 

Ad I/ skúšobná komisia

 • skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m,
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby, 
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.) 
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami. 

 Ad II/ študenti

 •  v rámci maturít pozývať študentov do miestnosti iba po jednom; 
 • v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch; 
 • pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu), 
 • v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov,
 • každý študent musí byť chránený rúškom, 
 • používať vlastné písacie potreby, 
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, 
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami, 
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.). 
Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov. V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať. Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.  Zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf

 

 

Učebnice na stiahnutie

Podľa ministra školstva je 558 titulov, 14 vydavateľov odteraz dostupných žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu... P. Grohling sa dohodol s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie. Sú tam aj niektoré všeobecnovzdelávacie i odborné ekonomické učebnice pre náš študijný odbor 6317 M obchodná akadémia - napríklad ADK, EKC, HOG, HVS, MKT, POE a iné.

Tu ich nájdete: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

meno: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
heslo: ucebnica

P.S: Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

 

Usmernenie ku známkovaniu žiakov v mimoriadnej situácii

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. V usmernení sú uvedené princípy a zásady hodnotenia, získavanie podkladov pre hodnotenie žiakov, postup do vyššieho ročníka a iné. Hlavné metódy, zásady a princípy sme dodržiavali aj pred usmernením, niektoré ustanovenia si bližšie rozoberieme na gremiálnej porade a v pedagogickej rade, v predmetových komisiách našej školy. 
 

Oznam výdajnej školskej jedálne F. Madvu 2

Oznamujeme rodičom, žiakom a zamestnancom školy, že nemusia uhrádzať poplatok za stravovanie až do odvolania mimoriadneho prerušenia prevádzky školského zariadenia – výdajná školská jedáleň.  Ak si neprerušíte príkazy na úhradu, budú Vám preplatky na konci školského roka vrátené (najneskôr v mesiaci júl 2020).

 

Činnosť školy počas prerušeného vyučovania kvôli COVID19

Až do odvolania je kvôli pandémii COVID19 prerušené vyučovanie na slovenských školách a školských zariadeniach. Školy podľa svojich možností a podmienok zabezpečujú vzdelávanie žiakov inou ako prezenčnou formou - elektronickou komunikáciou učiteľov a žiakov. Veľa informácií o tom, ako školstvo funguje, je na stránke www.ucimenadialku.sk. Mimoriadnu činnosť našej školy, Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza sme doteraz upravili takto:

 • Všetci pedagogickí zamestnanci pracujú, všetci home office. Veľmi dobre sa adaptovali na náročné podmienky, veľa študujú, pripravujú elearning, vytvárajú učebné materiály, upravujú obsah, formy, metódy, prostriedky. Zadávajú zadania žiakom v pondelok, utorok, štvrtok a piatok. Zadania žiakom a svoju  dochádzku evidujú v systéme edupage, ktorý je prepojený s databázou školy asc. Každý pondelok o desiatej dopoludnia je pracovná porada učiteľov a vedenia školy cez webex. Predmetové komisie aj jednotliví vyučujúci organizujú svoje online stretnutia. Vypracovali zadania maturitných tém a zadaní pre internú časť maturitnej skúšky, upravili tematické plány, navrhli úpravy školského vzdelávacieho programu, prerokovali kritériá na prijímacie skúšky. Vyhodnocujú vypracované odovzdané zadania a poskytujú individuálnu spätnú väzbu so zreteľom na potreby žiaka a pozitívnu motiváciu a s ohľadom na spoločenskú, rodinnú a zdravotnú situáciu žiaka. Prípadnú prekážku v práci majú ihneď oznámiť svojmu nadriadenému.
 • Elektronická komunikácia v rámci školy, so žiakmi, rodičmi sa deje predovšetkým cez edupage (zadania, testy, domáce úlohy, správy, nástenka, konzultačné hodiny a i.), prostredníctvom internetových stránok, vzdelávacích portálov, mailov, fejsbúku, mobilných aplikácií a hovorov, videokonferencií cez webex a iné...  Triedni učitelia koordinujú informácie o žiakoch a domácu prácu žiakov, uzatvárajú dochádzku žiakov z obdobia do 9. marca 2020. Názory na zatvorenie škôl môžu žiaci, rodičia, učitelia komunikovať aj na padlete.
 • Všetci žiaci sa pravidelne a aktuálne prihlasujú do edupage cez mobil, alebo počítač. Odporúčame žiakom častejšie pracovať cez počítač ako s mobilom, lebo na mobile sú niektoré možnosti aplikácií obmedzené. Žiakom vydávame prípadné potvrdenia alebo osobné veci a učebné pomôcky, ktoré ostali od 10.03. v učebniach či v šatňových skrinkách. Po telefonickej dohode 046/5438118 si veci môžu vyzdvihnúť medzi 9.00 a 10.00 na hlavnom vchode školy. Mimochodom, mnohé učebnice sú budú čoskoro dostupné na http://www.eaktovka.sk/. V prípade potreby a so súhlasom riaditeľa školy požičiame žiakom aj školský počítač. V jednotlivých prípadoch môžeme žiakom aj vytlačiť materiály a zadania pre samoštúdium. Školská poradkyňa poskytuje poradenské služby. Call centrum ministerstva školstva je 0800 138 033. Poradenstvo a podporu rodičom i žiakom ponúka Zelená linka Výskumného ústavu VÚDPaP 0800 864 333. Zdravotnícke call centrum pre korona vírus je na čísle 0800 221 234. Ak by žiak ochorel, alebo z nejakého iného dôvodu by nemohol študovať, treba to neodkladne komunikovať svojej triednej učiteľke.
 • V priestoroch školy a v okolí sa udržiava poriadok, kontrolujú sa budovy a učebne, stav materiálneho vybavenia, polievajú kvety, robí dôkladná dezinfekcia a hygiena. Nepedagogickým zamestnancom sa prideľuje práca tak, aby pracovali spravidla po jednom, v skrátenom pracovnom čase, nie každý deň.

Prajeme všetkým zamestnancom, žiakom a ich rodinám veľa zdravia, telesnej a duševnej pohody. Ďakujeme, že dodržiavate všetky preventívne a protiepidemické opatrenia. 

 

Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 až do odvolania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 školského zákona rozhodol:

 • vyučovanie v školách bude naďalej prerušené, aj od 30. marca, až do odvolania
 • ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2019/2020
 • ostatné časti maturít sa vykonajú do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr do 30.06.
 • prihlášky na stredné školy sa podávajú do 15. mája 2020, bez potvrdenia lekárom
 • prijímanie na vysoké školy rieši rektorská konferencia
 • na školách sa rozvíja a pokračuje rôznymi pestrými formami dištančné vzdelávanie, interaktívna komunikácia
 • rozširuje sa televízne vysielanie pre školy, 100 minút denne na dvojke
 • vzniká portál ucimenadialku.sk, kde odborníci i verejnosť v oblasti školstva nájdu na jednom mieste všetky materiály
 • minister podporuje a oceňuje doterajšie aktivity učiteľov a škôl, chce pozitívne, variabilné školstvo, spoluprácu
 • otázky na známky, vydávanie vysvedčení 30.06.2020, bližšie detaily o prijímačkách sa ešte nedajú zodpovedať

Zdroj: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ 

 

 

Potvrdenie o návšteve školy

Sprístupnili sme v edupage elektronické Potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa. Rodičia si môžu toto potvrdenie vytlačiť podľa návodu na stránke edupage
 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL

V školskom roku 2019/2020 sa aj OA Prievidza zapája do projektu PARTICIPATÍVNY  ROZPOČET ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL.

V participatívnom rozpočte študenti stredných škôl sami rozhodujú, ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu – 1 000 eur. Študenti ponúkajú riešenia spracované do konkrétnych projektov, hlasujú o ich poradí a najlepšie projekty zrealizujú. Učia sa rozmýšľať nad svojim okolím a konkrétnymi krokmi napomáhajú rozvoju školy (prípadne mestskej časti, mesta).

 

CIELE PROJEKTU:

 • podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí,
 • participácia ako nová téma vzdelávania na stredných školách,
 • vytvorenie metodiky zameranej na zvyšovanie povedomia o dôležitosti participácie (teoretická časť a praktická časť / vedomosti – zručnosti - postoje).

Projekt sa realizuje vo viacerých fázach. Študentov teraz čakajú dve najdôležitejšie:

 • v mesiacoch marec - apríl 2020: študenti prichádzajú s nápadmi na zlepšenie školského prostredia alebo školskej klímy, spolupracujú pri rozvoji nápadov do podoby projektov, diskutujú o projektoch svojich spolužiakov, vedú vlastné kampane a svojimi hlasmi rozhodujú o víťazných projektoch.
 • v mesiacoch máj - jún 2020  dôjde k realizácií víťazných projektov, ktoré sa na základe finálneho poradia projektov v hlasovaní zmestia do sumy vyčleneného participatívneho rozpočtu – 1 000 eur z rozpočtu TSK. Na každej strednej škole sa predpokladá realizácia 1 - 4 projektov.

Veríme, že aj naši študenti využijú možnosť tvorby tzv. PARTI PROJEKTU a obohatia svoju školu novými nápadmi a projektami, ktoré budú odrážať ich záujem o školskú komunitu a klímu.

 

Široké možnosti dištančného vzdelávania

Každý žiak OA Prievidza je počas dištančného vzdelávania povinný pravidelne sa prihlasovať do svojho edupage konta, riešiť zadania, komunikovať a spolupracovať s triednym učiteľom, s vyučujúcimiMinisterstvo školstva na svojej stránke informuje, že prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Niektoré z možností sú odteraz verejne dostupné pre samoštúdium našich žiakov alebo aj pre dištančné vyučovanie. Chce to len dobrú vôľu pracovať a v spolupráci s našimi pedagogickými zamestnancami - odborníkmi a intelektuálmi sa starať o rozvoj svojho vedomostného a osobnostného profilu:

Tento zoznam nie je samozrejme kompletný, každý z našich učiteľov má určite veľké množstvo vlastných skúsenosti dobrej praxe. 

 

Školy sú zatvorené kvôli vírusu - čo vy na to?

UNESCO vyzýva k vyjadreniu solidarity školám, ktoré musia byť zavreté kvôli Covid-19  a 290 miliónom žiakom, ktorí zostali doma po celom svete. Svoje pocity a myšlienky zo zavretia školy môžete vyjadriť na našom padlete. Pridajte poznámku, obrázok, fotku, video... 
 

Informácia o koronavíruse 2019-nCov

Na Slovensku máme  v súčasnosti (08.03.2020) zaznamenaných 5 infikovaných osôb a niekoľkí Slováci sú v karanténe v Rakúsku. Pre zabránenie šírenia vírusu prijímajú organizácie, inštitúcie, obce, mestá, samospráva a štátna správa na celom Slovensku rôzne potrebné a účinné opatrenia. Ďakujeme za pochopenie a za spoluprácu vo všeobecnom záujme znižovania rizika nákazy koronavírusom. 

Aj naša škola postupuje v súlade s odporúčaniami Hlavného hygienika SR, ministerstva zdravotníctvaministerstva zahraničných vecíministerstva školstva, Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je potrebné neustále situáciu monitorovať a zisťovať cestovateľskú anamnézu žiakov i zamestnancov a pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze a ochorení kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí, oznámte to triednej učiteľke alebo priamemu  nadriadenému. Všeobecne dbajte na dôkladnú osobnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu. Kontrolujte si svoj zdravotný stav a pri prípadných príznakoch ochorenia počas 14 dní po návrate z pobytu v rizikovej oblasti telefonicky kontaktujte lekára alebo záchranku.

Apelujeme na zákonných zástupcov, aby nikdy neposielali choré deti do školy. V prípadoch potvrdenej cestovateľskej anamnézy (po pobyte v zasiahnutých oblastiach) a súčasnej prítomnosti niektorých príznakov vírusového ochorenia (horúčka, bolesti hlavy, kašeľ, kýchanie a podobne) nechoďte do školy ani k lekárovi. Volajte svojmu lekárovi alebo pohotovostnú službu, taktiež regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bojniciach, v takom prípade sa môže nariadiť karanténa a ďalšie opatrenia. Dobrovoľnú karanténu žiaka a vylúčenie z vyučovania môže iniciovať len zákonný zástupca po dohode s riaditeľom školy. 

 

 

 

Krajské kolo spracovanie informácií na počítači

Dňa 13. 02. 2020 sa v našej škole Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza konal 54. ročník krajského kola Súťaže spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • písanie na počítači,
 • úprava textu na počítači - UTX,
 • profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Samuel Rybiansky III. B, Roland Čiscoň III. A, Adam Bošiak II. A a Lukáš Blaho II. A. Lukáš Blaho sa umiestnil na 1. mieste a Roland Čiscoň sa umiestnil na treťom mieste.

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás  zastupovali Lenka Roháčová III. B, Samuel Rybiansky III. B, Dušan Ondro II. A, Lukáš Blaho II. A, Sabína Chvojková II. B. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky a tretie miesto obsadil Dušan Ondro.

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Natália Lajtmanová IV. B, Veronika Domanická IV. A, Roland Čiscoň III. A, Patrik Belan III. A, Lenka Roháčová III. B, Mihaliková Gréta II. B, Denisa Richterová II. B, Dominika Vaňová II. B a Viktória Tkáčiková II. A. Žiaci našej školy obsadili prvých deväť miest. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová III. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň III. A, na treťom mieste sa umiestnila Veronika Domanická IV. A.

Na celoslovenské kolo postupujú deviati žiaci našej školy. Uskutoční sa na SOŠ dopravnej Martin-Priekopa. Reprezentovať nás budú: Lukáš Blaho II. A, kategória písanie na počítači, Samuel Rybiansky III. B a Dušan Ondro II. A v kategórii úprava textu na počítači – UTX, Lenka Roháčová III. B, Roland Čiscoň III. A, Veronika Domanická IV. A, Viktória Tkáčiková II. A, Denisa Richterová II. B a Natália Lajtmanová IV. B. Držíme im palce.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

OA Prievidza žiakom zabezpečí dištančné vzdelávanie

Na Slovensku je mimoriadna situácia a núdzový stav. Ústredný krízový štáb prijíma kvôli koronavírusu obmedzujúce preventívne opatrenia, ktoré radikálne ovplyvňujú všetky oblasti života nášho štátu. Zavedenie hraničných kontrol, zatvorenie medzinárodných letísk, školských, sociálnych a kultúrnych zariadení, úradov, športovísk, živností, obchodov, povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia a iné...

Najmenej na štrnásť dní od pondelka 16. marca do 27. marca 2020 sú zatvorené všetky školy, univerzity, predškolské zariadenia. Samozrejme aj naša Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza. Maturity a iné školské podujatia sa preto zatiaľ posúvajú na neskôr. Prijmime to, že z globálneho hľadiska sú teraz dôležitejšie iné veci - osobná hygiena a disciplína, súdržnosť v rodine, solidarita so zdravotníkmi a inými čo musia pracovať, empatia s chorými a viac ohrozenými obyvateľmi našej republiky, Európskej únie a sveta.

Škola zabezpečuje všetky nevyhnutné veci pre chod organizácie. Naši učitelia budú žiakom posielať rôzne úlohy, testy, učebné materiály, pokyny, odporúčania čo a ako sa môžu naučiť aj z domu. Využívajme pestré dostupné technické možnosti a informačné zručnosti, ktoré náhle získali ešte väčší význam pre svetovou epidémiou vynútený bezkontaktný spoločenský život.

Pravidelne sledujme dostupné informácie na internete, sociálnych sieťach, v televízii, rozhlase. Vyhodnocujme ich vlastným zdravým rozumom, nešírme hoaxy a nepravdy. Neriskujme ochorenie, neohrozujme prípadnou infekciu druhých, nosme rúška.

Ďakujem a oceňujem, že budete disciplinovane dodržiavať všetky nariadené preventívne opatrenia. Prajem vám pevné zdravie, pokoj, priaznivé podmienky na štúdium a život 24 hodín a 7 dní v týždni len doma. Teším sa na spoločné stretnutia po dlhom odlúčení.

Mgr. Ivan Kadlečík, riaditeľ školy
 

Prerušenie vyučovacieho procesu

 

Na základe príkazu predsedu TSK sa od 10. marca do 13. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza.

 

Podrobnosti:

 1. Priestory školy sa nesmú využívať na vyučovanie ani iné aktivity
 2. Zamestnancom organizácie a tiež žiakom školy sa odporúča obmedziť stretávanie sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.). 
 3. Dôrazne sa odporúča zamestnancom a tiež žiakom OA Prievidza zváženie účasti na verejných a hromadných podujatiach (návštevy kín, divadiel, športových podujatí a pod.) a zváženie akýchkoľvek súkromných ciest. 
 4. Odporúča sa 14-dňová izolácia od pracoviska zamestnancov v prípade ich návratu zo zahraničia a z domácich oblastí infikovaných koronavírusom v posledných 14-tich dňoch pred vydaním príkazu a v priebehu trvania príkazu. Zamestnanec oznámi riaditeľovi školy svoj návrat zo zahraničia a spolu dohodnú podmienky izolácie
 5. Zakazujú sa návštevy na pracovisku, s výnimkou návštev nevyhnutných pre chod organizácie. Zakazujú sa služobné cesty.
 6. Zamestnancom Obchodnej akadémie v Prievidzi sa nariaďuje neúčasť na pracovisku ako prekážka na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, s výnimkou nariadenia práce nevyhnutnej pre chod organizácie, prípadne prácu na doma.
 7. Odporúča sa oboznámiť sa s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pravidelne sledovať webové sídlo  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ a priebežne sa oboznamovať s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom. 

 

 

Tretia na majstrovstvách Slovenska

Žiačka Obchodnej akadémie v Prievidza, Vanda Vaňová zo IV. B triedy, získala na akademických majstrovstvách Slovenska vynikajúce tretie miesto medzi seniorkami v karate kata. Blahoželáme, Vanda!

 

Stravovanie 10.03 a 13.03.2020

Oznamujeme, že v utorok 10.03. a v piatok 13.03. sa z organizačných dôvodov na strane dodávateľa vo výdajnej školskej jedálni na OA Prievidza neplánujú vydávať dve jedlá v menu, iba jedno. 
 


Strana 9 z 51

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 11 hostí