Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Ústne maturitné skúšky 2020

Všetky známky na maturitné vysvedčenia boli tento rok vypočítané podľa prospechu počas štúdia a akceptované. Iba jedna ústna skúška sa koná v utorok 26. mája 2020. Ide o dobrovoľnú skúšku z nemeckého jazyka, B2, nášmu maturantovi držíme palce. 
 

Začína prvé kolo prijímacieho konania

20. máj 2020. Prijímacie konanie do prvého ročníka sa tento rok kvôli mimoriadnej situácii koná neštandardne, od 19. mája do 30. júna 2020. Prvé kolo prijímačiek vyvrcholí 29. mája, do kedy majú byť zverejnené definitívne zoznamy a doručené rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí. Po minulé roky by už bolo po prijímacích testoch zo SJL a MAT a robili by sme už zápisy. V súčasnosti však spracovávame prihlášky, ktoré nám v papierovej forme do 20. mája došli zo základných škôl. Je ich 151. Z z nich približne polovica uchádzačov vyznačila našu školu ako prioritnú. Počet získaných bodov podľa kritérií je od 529 po 49. Ďakujeme za vysoký záujem, budeme sa snažiť splniť očakávania a zároveň musíme dodržať maximálny počet určený zriaďovateľom.

Dôležitá bude úzka vzájomná komunikácia, ktorá sa bude diať hlavne elektronickou cestou, webom a mailom, telefonátmi. Veríme, že zákonní zástupcovia prijatých žiakov budú promptne reagovať - posielať nám potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení, a na druhej strane prosíme rodičov, aby vydržali, boli trpezliví a počkali si na rozhodnutie o prijatí. 

V najbližších dňoch pošleme maily, v ktorý bude kód uchádzača, počet získaných bodov a ďalšie pokyny. Ak by vám mail do konca týždňa neprišiel, prosíme, kontaktujte nás. Všetky naše kontakty uvádzame v inom článku.  

 

Kritériá prijímacieho konania pre 2020/2021

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F: Madvu 2, Prievidza po prerokovaní v pedagogickej rade a po odsúhlasení zriaďovateľom vydáva Kritériá prijímacieho konania pre prijatie na štúdium na OA Prievidza od šk. roka 2020/2021, podľa najnovšieho Rozhodnutia ministra školstva z 29. apríla 2020

Do štúdia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia možno prijať 60 žiakov. Prijímacie testy sa nekonajú, zrušené bolo aj Testovanie 9 2020, a o umiestnení sa v zozname prijatých a neprijatých uchádzačov rozhodne čo najvyšší počet bodov získaných

 • za klasifikáciu vybraných 8 predmetov na konci 8. ročníka a na polroku 9. ročníka
 • za priemerný prospech 1,00 v šiestom, siedmom a v ôsmom ročníku ZŠ
 • za umiestnenia v olympiádach alebo aj v športových súťažiach
Teoreticky maximálny počet bodov, ktoré je možné získať podľa prijatých kritérií, je 629. Prihlášky na vzdelávanie budú na našu školu prichádzať do 19. mája 2020. Bezprostredne po spracovaní prihlášok riaditeľ OA Prievidza rozhodne o prijatí uchádzačov. Rozhodnutie o prijatí bude doručené cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  mailu alebo poštou. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača niektorou z uvedených foriem doručí OA Prievidza Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium. Zoznam uchádzačov s výsledkami prijímacieho konania budú zverejnené do 29. mája 2020. 

Vážení zákonní zástupcovia a milí žiaci. Ďakujeme vám za dôveru a za záujem o našu školu. Budeme sa snažiť čo najviac vám uľahčiť prechod zo základnej na strednú školu v tejto mimoriadnej situácii, postaráme sa o rýchlu a efektívnu komunikáciu všetkými možnými spôsobmi a budeme vám vďační za všetky informácie a rozhodnutia. Ďakujeme základným školám za papierové prihlášky, ktoré nám prichádzajú. Ďakujeme aj za vypĺňanie elektronickej prihlášky - návratky, cez ktorú nám poskytujete ďalšie informácie, nevyhnutné pre zaradenie žiaka do konkrétnej triedy, nastavenie voliteľných predmetov a cudzích jazykov, zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania a i. Tešíme sa na vás.

Kontakty: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza  IČO 00162094, EDUID: 100004222

adresa: F. Madvu 2, 971 29  Prievidza, pevná linka 046/543 8118 mobil 0903 210 269, mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www prijímacie konanie: https://oaprievidza-prijimacky.webnode.sk/ 

www: https://www.oaprievidza.sk edupage: https://oaprievidza.edupage.org  

riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík 0907 758 025 mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

18 maturantov získalo ECDL preukaz

Vo štvrtok 14. mája 2020 sa na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza za prísnych opatrení, so súhlasom orgánu verejného zdravotníctva a v súlade s usmernením  hlavného hygienika na prevenciu šírenia COVID19 konalo testovanie ECDL. 18 naši žiaci IV. A, IV. B a II. P robili skúšky z modulov profesionálneho ovládania počítačových kancelárskych programov.

O vynikajúcej úrovni všeobecného a odborného vzdelávania na našej škole a výbornej práci učiteľov našej IT akadémie svedčí skutočnosť, že všetci skúšky urobili a získali medzinárodný počítačový preukaz ECDL. Certifikáty odovzdáme spolu s maturitnými vysvedčeniami. Blahoželáme a ďakujeme za  reprezentáciu našej školy. 

 

Oslava Dňa Európy - kalamajka 12.05.2020

Ďakujeme všetkým organizátorom, účastníkom a podporovateľom Dňa Európy 2020, ktorý pripravila pre širokú verejnosť naša OA Prievidza. Zapísal sa do histórie našej školy výnimočnou realizáciou - dištančne, s využitím facebooku, mailu, webexu..., desiatok a stoviek mobilov a počítačových zariadení, za ktorými boli tanečníci kalamajky, rozptýlení po Prievidzi, po celom Slovensku aj zahraničí. 

Tešia nás priaznivé ohlasy, ktoré stále prichádzajú, pekná video relácia od prievidzskej televízie, viacero článkov na weboch, MY Hornonitrianske noviny, reakcie od našich žiakov a zamestnancov, rodičov, bývalých žiakov, priaznivcov, úradov, inšitúcií. 

 

Aj tento mimoriadny školský rok sme sa v OA Prievidzi rozhodli Deň Európy - 9. máj patrične osláviť, i keď netradične, online. Naša oslava EU má niekoľko foriem – anketu o tom, ako vnímame ostatných členov EU, kvíz o kultúrnom dedičstve krajín V4 a UNESCO, ako tradične súťaž o najkrajší plagát ku Dňu Európy. Vyvrcholením bol 12. mája 2020 o 14:00 hod.  live stream KALAMAJKY, tradičného ľudového tanca, ktorý v sebe spája kultúrne dedičstvo strednej Európy. Prostredníctvom kamery by sme aj vás chceli vyzvať k tomu, aby sme spoločným tancom, úsmevom a radosťou z pohybu oslávili Deň Európy a kultúrny odkaz aj hornej Nitry. Tohtoročný projekt nadväzuje na oslavy EU v roku 2012, kedy sme kalamajkou zaplnili a roztancovali Námestie slobody v Prievidzi.

Všetko o projekte, jeho súčastiach ale hlavne o kalamajke a live streme nájdete na webovej stránke projektu https://deneuropyoapd2020.webnode.sk/.

Pridajte sa k nám!!! 

https://www.facebook.com/events/271755010527589/

 

Milí maturanti - je tu koniec školského roka a vášho štúdia na OA

Milí maturanti, žiaci IV. A, IV. B a II. P triedy. V stredu 6. mája 2020 máme koncoročnú klasifikačnú pedagogickú radu, kde zhodnotíme výsledky vášho vzdelávania v poslednom ročníku štúdia. Očakáva sa, že všetci budete mať vystavené úspešné koncoročné vysvedčenie s dátumom 7. mája 2020 a všetci budete môcť získať doklad o ukončení stupňa vzdelávania - maturitné vysvedčenie.

Maturitné známky na vysvedčení budú určené administratívnym výpočtom - jednoduchým aritmetickým priemerom známok z príslušnej skupiny predmetov zo všetkých koncoročných a posledných dvoch polročných klasifikácií. Môžete si ich aj sami vypočítať, ale  oficiálne potvrdené a odsúhlasené maturitnou komisiou vám ich oznámime začiatkom budúceho týždňa. Maturitné vysvedčenia budú budú s dátumom 15. máj 2020. Ak nebudete s niektorou známkou súhlasiť, oznámite nám svoj nesúhlas a skúška sa vykoná ústnou formou o dva - tri týždne. Aj dobrovoľná skúška z nemčiny sa bude konať ústnou formou, známka sa tu nevypočítava. V takýchto prípadoch bude mať maturitné vysvedčenie dátum konania vašej poslednej ústnej skúšky. 

Do konca júna 2020 si v spolupráci s triednymi učiteľkami vybavíte všetky formality. Verím, že sa budeme môcť ešte stretnúť a rozlúčiť sa. Prajem vám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. 

 

Výpočet výslednej známky na maturitnom vysvedčení

Základným predpokladom na zmaturovanie je v súčasnej mimoriadnej situácii už len to, aby maturant ukončil posledný ročník štúdia a bol úspešne klasifikovaný zo všetkých klasifikovaných predmetov, najneskôr do 7. mája 2020. Škola zorganizuje v týždni 4. - 7. máj 2020 klasifikačnú poradu, kde zhodnotí výsledky klasifikácie maturantov. Postupnosť krokov určuje rozhodnutie ministra, uverejnené na www.ucimenadialku.sk

Riaditeľ školy spolu so skúšajúcimi predmetovej maturitnej komisie určil na pedagogickej rade 27. apríla 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získa ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia. Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, výsledná známka sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z tohto predmetu alebo predmetov.

Aritmetický priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; t.j. stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

Administratívny výpočet známky kontrolujú skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a predseda školskej maturitnej komisie. Známky sa do 12. mája 2020 zverejnia cez edupage a maturant nemusí s nimi súhlasiť. Ak nesúhlasí, pošle do 15. mája 2020 písomne alebo cez edupage svoj nesúhlas a bude sa z tohoto predmetu preňho organizovať klasická interná maturitná skúška. Aj pre dobrovoľnú skúšku sa bude organizovať klasická ústna forma internej časti maturitnej skúšky - dištančne, alebo prezenčne. 

 

Menovanie skúšajúcich na maturity 2020

Podľa § 80, odsek (13) školského zákona vymenúva riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie (PMK) z pedagogických zamestnancov školy. V prípade PMK z nemeckého jazyka (pretože škola nemá dostatočný počet skúšajúcich PMK), riaditeľ školy menuje jedného skúšajúceho z pedagogických zamestnancov inej školy s jeho súhlasom a po dohode s jej riaditeľom. Menovanie skúšajúcich PMK je zverejnené na nástenke zborovne na edupage stránke školy.

Maturita 2020 sa koná a organizuje podľa rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.  

 

Maturitna 2020 sa vykoná administratívne, výpočtom zo známok počas štúdia

Vo štvrtok 24. apríla 2020 krátko popoludní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:
 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
 2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
 3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Viac v článkoch ministerstva školstva, ucimenadialku.sk a v médiách

O aplikácii rozhodnutia ministra na podmienky našej školy vás budeme čoskoro detailne informovať. Ako reakciu na zrušenie  globálnych prezenčných alebo aj online maturitných skúšok a kvôli dodržiavaniu nariadení hlavného hygienika v prvej fáze rušíme, resp. odsúvame na iné fázy aj akciu masového organizovaného vysťahovania osobných vecí z kmeňových učební jednotlivých tried, naďalej si môžete veci prísť vziať individuálne, po telefonickom dohovore.

 

Elektronická prihláška na prijímačky

Milí deviataci a zákonní zástupcovia! Na stránke https://oaprievidza.edupage.org/register/ sme pre vás sprístupnili elektronickú prihlášku súčasných deviatakov pre štúdium odboru 6317 M obchodná akadémia v prvom ročníku šk. roka 2020/2021. Prihláška nenahrádza papierovú, ktorú odovzdávate svojej základnej škole, ale vyplnením údajov nám pomôžete čo najlepšie zorganizovať prijímacie konanie, zadeliť zapísaných žiakov do tried a naplánovať voliteľné predmety. Pre vás je vyplnenie elektronickej prihlášky príležitosťou rezervovať si vopred rôzne možnosti, ktoré naša škola ponúka svojim žiakom (stravovanie, starostlivosť o zdravotne znevýhodnených, ISIC preukaz, účasť v systéme duálneho vzdelávania a i.).

Všetky dostupné informácie o prijímacom konaní nájdete na stránke https://oaprievidza-prijimacky.webnode.sk/ a keď budeme vedieť viac o termínoch a spôsobe konania prijímacích skúšok (či už online alebo prezenčne) v tomto mimoriadnom období, budeme okamžite informovať. Aj aktuálne, upravené kritériá pre prijatie do štúdia uverejníme najneskôr 30. apríla 2020. Ďakujeme za záujem o štúdium na našej škole.

 

Umožňuje sa konať maturity a prijímačky!

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania nasledovných podmienok: 

Ad I/ skúšobná komisia

 • skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m,
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby, 
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.) 
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami. 

 Ad II/ študenti

 •  v rámci maturít pozývať študentov do miestnosti iba po jednom; 
 • v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch; 
 • pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu), 
 • v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov,
 • každý študent musí byť chránený rúškom, 
 • používať vlastné písacie potreby, 
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, 
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami, 
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.). 
Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov. V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať. Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.  Zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf

 

 

Usmernenie ku známkovaniu žiakov v mimoriadnej situácii

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. V usmernení sú uvedené princípy a zásady hodnotenia, získavanie podkladov pre hodnotenie žiakov, postup do vyššieho ročníka a iné. Hlavné metódy, zásady a princípy sme dodržiavali aj pred usmernením, niektoré ustanovenia si bližšie rozoberieme na gremiálnej porade a v pedagogickej rade, v predmetových komisiách našej školy. 
 

Krajské kolo SOČ 16. 04. 2020

Mimoriadna situácia spôsobená vírusom COVID 19 zasiahla nielen do školského života, ale postihla aj organizovanie súťaží.

Stredoškolská odborná činnosť v tomto roku na našej škole začala ako každý školský rok prípravou prác. Šikovné študentky Michaela Šovčíková III.B a Sára Weindlingová II.A sa s elánom pustili do práce.

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 3. marca 2020. Sára Weindlingová II.A so školiteľkou Ing. Katarínou Pekárovou spracovali tému Sokoliarstvo, umenie lovu alebo koníček ? a Michaela Šovčíková III.B so školiteľom Mgr. Ivanom Kadlečíkom tému Kryptomeny. Práce boli na vynikajúcej úrovni a postúpili do obvodného kola, ktoré sa malo uskutočniť v Partizánskom 23. 03. 2020. Ale k tomu už nedošlo, vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú so zvládaním vírusu COVID 19.

ŠIOV ako organizátor sa rozhodol, že úsilie, ktoré vynaložili riešitelia SOČ v tomto roku, nezmaria. Rozhodli sa pre dištančnú formu súťaže. Práce hodnotili porotcovia na základe preštudovania práce bez predvedenia prezentácie.

Krajské kolo prebehlo do 16. 04. 2020 a tešíme sa, že aj napriek tomu, že sa naše študentky nemohli predviesť osobne s prezentáciou, ich práce zaujali porotu.

Sára Weindlingová II.A v odbore 07 uspela a získala II. miesto, postupuje do celoštátneho kola SOČ.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy postupujúcej gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole SOČ.

Ing. Katarína Pekárová – koordinátor SOČ

 

Oznámenie o neklasifikovaní TSV a PRX

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza oznamuje, že predmety telesná a športová výchova (TSV) a odborná prax (PRX) nebudú klasifikované na konci druhého polroka šk. roka 2019/2020.

Pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu. Vo vyučovacích predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v edupage, v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“. Samotné vyučovanie neklasifikovaných predmetov naďalej pokračuje, dištančnou formou, ako ostatné predmety.

 

Učebnice na stiahnutie

Podľa ministra školstva je 558 titulov, 14 vydavateľov odteraz dostupných žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu... P. Grohling sa dohodol s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie. Sú tam aj niektoré všeobecnovzdelávacie i odborné ekonomické učebnice pre náš študijný odbor 6317 M obchodná akadémia - napríklad ADK, EKC, HOG, HVS, MKT, POE a iné.

Tu ich nájdete: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

meno: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
heslo: ucebnica

P.S: Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

 

Oznam výdajnej školskej jedálne F. Madvu 2

Oznamujeme rodičom, žiakom a zamestnancom školy, že nemusia uhrádzať poplatok za stravovanie až do odvolania mimoriadneho prerušenia prevádzky školského zariadenia – výdajná školská jedáleň.  Ak si neprerušíte príkazy na úhradu, budú Vám preplatky na konci školského roka vrátené (najneskôr v mesiaci júl 2020).

 


Strana 9 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 11 hostí