Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Bilingválne duálne vzdelávanie v odbore 6317 M obchodná akadémia

OA Prievidza aktuálne žiada zaradiť medzi svoje študijné odbory novinku: bilingválny študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou žiadosti, o ktorej bude rokovať najprv Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, potom p. predseda TSK a aj ministerstvo školstva, sú všetky potrebné prílohy, vrátane podrobného zdôvodnenia, predbežných zmlúv so zamestnávateľmi, školského vzdelávacieho programu, zápisnica pedagogickej rady, vyjadrenie Rady školy, súhlasné stanovisko RÚZ a i.

Cieľom je rozvoj školy, upevnenie jej jednoznačnej profilácie, sme v Trenčianskom kraji prvé a zatiaľ jediné Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu ako aj Autorizovaná inštitúcia pre overovanie kvalifikácií v sektore národného hospodárstva ekonomika, financie, manažment. Sme členmi SOPK, ASOŠŠ, aktívni v projekte overovania kvalifikácií SOK, i v projekte SRI, kde sme členmi sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment. Bilingválne a duálne vzdelávanie v odbore obchodná akadémia bude na našej škole prvé a jediné na celom Slovensku. Bude prebiehať vo vzájomnej spolupráci aj s viacerými zamestnávateľmi regiónu hornej Nitry, s odborným garantom Slovenskou bankovou asociáciou. 

OA Prievidza veľmi úzko spolupracuje s vecne príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá aktuálne, v tomto školskom roku udelila OA Prievidza oprávnenie používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu. Ako jediná škola v TSK sme reagovali na výzvu RÚZ podať si žiadosť o COVP a excelentne sme uspeli. Označenie COVP je pre našu školu cťou a zároveň záväzkom zlepšovať, propagovať, rozvíjať vzdelávanie v danom sektore a v odbore obchodná akadémia i so zameraniami, s ktorými má OA Prievidza 75 ročné skúsenosti a tradíciu. Podľa platných súčasných pravidiel sa má a môže tak ako naša (v čom sme vzorom), tak aj každá stredná odborná škola rozvíjať svojím smerom odborného vzdelávania a prípravy. Vďaka vysoko kvalifikovanému a angažovanému pedagogickému zboru sme v našom sektore vlajkovou loďou a najlepšou strednou odbornou školou celoslovenských súťažiach z Trenčianskeho kraja, úspešní sme v SOČ, Mladý účtovník, SIP, olympiádach, EPAS, Euroscola, sme školou UNESCO, UNICEF, etwinning, erasmus, NIVAM, PP, KROS, SEEDS, JASlovensko a i. 

Dňa 8. júna 2023 v Trenčíne rokovala o našej žiadosti Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, väčšina členov sa zdržala hlasovania.   

Všetkým podporovateľom myšlienky bilingválneho duálneho vzdelávania na našej škole veľmi pekne ďakujeme a našu dobre spracovanú žiadosť podáme opätovne, čo najskôr.

 

EÚ kvíz s kolesom

Blíži sa naša školská slávnosť, Deň Európy. Naši študenti pripravujú europiknik, prezentácie jednotlivých štátov Európy, rôzne súťaže, hry a prehliadky tvorivosti. V stredu 7. júna 2023  tiež na našom školskom dvore vďaka zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku zaparkuje EdUtajner

Do konca školského roka bude tento mobilný priestor k dispozícii všetkým našim študentom, plný zaujímavých informácií, hier a kvízov. A od nás poputuje priamo na festival Pohoda...

Dovtedy si môžete vyskúšať kvíz o európskych krajináchhttps://kvizeu.sidasoft.sk/ 

 

Vedieť viac so SEEDS

Naši tretiaci mali 5. mája možnosť absolvovať prezentáciu a interaktívnu prednášku od neziskovej organizácie SEEDS na tému Sloboda a demokracia v rámci projektu Vedieť viac. Bola to skvelá skúsenosť, v ktorej mali možnosť získať nové informácie a zapojiť sa do zaujímavých aktivít. Úvod bol venovaný rozlíšeniu hoaxov, ktoré sa šíria po celom svete. Táto téma je v dnešnej dobe podstatná, pretože je dôležité vedieť rozoznať pravdivé informácie od klamstiev a manipulácií. V rámci prednášky sa zúčastnili simulovaných volieb do Európskeho parlamentu, čo bolo pre nich nové. Viac sa dočítate v článku Emmy Šmelcerovej na webe skolske.sk...
 

Workshop SadOVO na škole a plánovanie výsadby

Dňa 18. 05. 2023 (štvrtok) sa na našej škole konal workshop SadOVO k projektu školských ovocných sadov - SadOVO, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica s podporou Nadácie Tesco. Jeho cieľom je nadchnúť pre ochranu vzácneho odrodového dedičstva najmä mladú generáciu, a to výsadbou ovocných vysokokmenných sadov v areáli školy.

V úvode workshopu pán Ing. František Cimerman z neziskovej organizácie CEEV Živica zapojil žiakov I. A triedy hravou formou do ovocných aktivít zameraných na spoznávanie školskej záhrady, ako aj na problematiku a význam zachovania starých odrôd ovocných stromov a kríkov. Ďalšie aktivity smerovali k participatívnemu plánovaniu a vytyčovaniu výsadby. V závere programu žiaci vytýčili v areáli školy miesta pre výsadbu stromov, ktorá sa bude realizovať na jeseň tohto roka. Už teraz sa nevieme dočkať!  

 

 

Súťaže Expert, Klokan, Bulletin školy

V piatok 12. mája 2023 sme v klubovni odmeňovali peňažnými poukážkami najlepších študentov našej školy v súťažiach, ktoré pripravila resp. organizačne zabezpečovala Prírodovedná komisia na OA Prievidza.
Prvé tri miesta v rámci našej školy získali v celoslovenskej súťaži Expert Geniality Show títo študenti:
 1. Miroslav Zajíc, IV. A
 2. Kristína Beláková, IV. A
 3. Dávid Kováč, II. A
Najlepšie umiestnenia v rámci našej školy v súťaži Matematický klokan
 1. Patrik Grolmus, IV. A
 2. Miroslav Zajíc, IV. A
 3. Bronislava Trepáčová, IV. A
V čase DOD na našej škole sme finišovali so súťažou „Bulletin pre záujemcov o OA Prievidza“. Najlepšie toto zadanie podľa hodnotiacej komisie (zástupcovia študentov, RNDr. Kadlečíková, Mgr. Hraňová, Mgr. I. Kadlečík) zvládli tieto dievčatá:
 1. miesto: Melisa Morvaiová, III. A
 2. miesto: Ivana Havránková, II. A
 3. miesto: Adriana Vašková, III. A
Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme víťazom!  
 
 

Zverejnenie maturitných tém a maturitných zadaní

Podľa Vyhlášky 224/20222 Z.z. uverejňujeme maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: ANJ B1ANJ B2NEJ B1SJL.

Rovnako uverejňujeme maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sedem dní pred termínom konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v príslušnej škole: PČOZTČOZ IV. ATČOZ IV. B.

 

Lúčime sa so štvrtákmi

V piatok 12. mája je posledný deň štúdia našich štvrtákov. Nemali to ľahké. Celosvetová, celospoločenská situácia im pripravila prekážky, ktoré nikto neočakával. Nastúpili v septembri 2019 ako prváci, 15 ročné deti a museli, spolu s celou školou strpieť prebiehajúcu rekonštrukciu okien, radiátorov a fasády školy. Koncom leta pribudlo na školskom dvore multifunkčné ihrisko a vo februári sme slávnostne odovzdávali vysoko hodnotnú rekonštrukciu školy. 

V marci 2020 udrel koronavírus a nestretli sme sa osobne až do septembra 2020. Počiatky dištančného vzdelávania boli ťažké, čo sme však dobre zvládli a od septembra 2020 sme čelili mnohopočetným výlukám prezenčného vyučovania. V ďalšom školskom roku, od 2021 boli už "len" triedne karantény, no začiatkom 2022 nás zastihli tragické správy o vojne v susednom štáte, energetická kríza, zdražovanie. Školský rok 2022/2023 bol pomerne pokojný, snažili sme sa ako škola fungovať bezproblémovo, pribudli zahraniční študenti, boli aj veľké triedne slávnosti s odovzdávaním zelených stužiek, ... Absolvovali ste externé maturity, písomnú formu, praktickú časť odbornej zložky maturity

Milí štvrtáci, blahoželám vám ku úspešnému ukončeniu štvorročného vzdelávania na OA Prievidza. Čakajú  vás ústne maturitné skúšky a potom sa rozletíte do rôznych zamestnaní, po slovenských vysokých školách, po celej Európe. Nezabudnite na svoju školu, svoje triedne učiteľky a vyučujúcich, s úsmevom a radosťou spomínajte na strednú školu. Prajeme vám veľa úspechov, šťastia, zdravia a spokojnosti. 

 

Prihlášky na pomaturitné štúdium

Úspešným maturantom všetkých stredných škôl ponúkame možnosť pokračovať na strednej škole dvojročným denným pomaturitným kvalifikačným štúdiom v atraktívnom a perspektívnom odbore 6292 N hospodárska informatika. Akceptujeme prihlášky poštou, cez slovensko.sk, mailom, osobne. Stačí vyplniť prihlášku, priložiť kópiu (sken) maturitného vysvedčenia a doručiť do 31. mája, resp. do 31. júla 2023. Tešíme sa na vás, na budúcich žiakov I. P triedy OA Prievidza. 
 

Jazyková exkurzia Londýn 2023

V dňoch 2. mája – 5. mája 2023 naši učitelia Mgr. Rumpli a Ing. Pekárová zorganizovali exkurziu v zahraničí spojenú s výučbou anglického jazyka - formou leteckého zájazdu do Londýna.

Cieľom exkurzie bolo najmä posilnenie jazykových zručností a využitie anglického jazyka v praxi. Vybraní žiaci mali mnoho príležitostí komunikovať s miestnymi a tak zlepšiť úroveň svojej angličtiny. Exkurziu hodnotíme veľmi pozitívne, žiaci prišli domov obohatení o nové zážitky, informácie a skúsenosti. Viac si prečítajte v článku M. Kurinca a P. A. Krkoškovej zo IV. A
 

  

 

Pozývame deviatakov na prijímacie skúšky

Prvý termín: 4. máj 2023
Druhý termím: 9. máj 2023
Výsledky prijímacieho konania: 19. máj 2023.
Potvrdenie prijatia na vzdelávanie: do 24. mája 2023.

Držíme vám palce na skúške z MAT a SJL a tešíme sa na nových prvákov 2023/2024. 

 

Deň Zeme 2023. International Mother Earth Day 22 April

V sobotu si pripomíname Medzinárodný deň Zeme. Nech žije!

Vychovávame a vzdelávame žiakov aj v environmentálnej oblasti, pre ochranu životného prostredia. Je to jedna z prierezových tém v školskom vzdelávacom programe. Mali sme kurz aj účelové cvičenie na ochranu zdravia a života, propagujeme, separujeme, recyklujeme, swapujeme... Boli sme úspešní v prihláške do projektu Sadovo, kde budeme sadiť ovocné dreviny.

56 našich žiakov sa vďaka p. Klingovej zúčastnilo vedomostnej hry Ekoolympiáda pod záštitou UNESCO.

Deti sa aj sami môžu zapojiť do ekologických aktivít, meniť svoje okolie.

 

 

Účelové cvičenie

Dňa 05. 04. 2023 (streda) sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorého cieľom bolo formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, ako aj života iných ľudí. Ďalšie ciele spočívali vo formovaní predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti, celkovej odolnosti organizmu na fyzickú na psychickú záťaž, ako aj rozvoj morálnych vlastností, ktoré tvoria základ dobrovoľníckej činnosti zameranej na ochranu našej planéty.
Súčasťou účelového cvičenia bolo aj vyhlásenie požiarneho poplachu a následná evakuácia žiakov z budovy školy, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie – civilná ochrana. Nasledoval pobyt a pohyb v prírode, ako aj jej ochrana. Ochrana prírody spočívala v čistení priestoru od odpadu na zvolenej trase: OA PD – Zapotôčky – Necpaly – Kopaničky – námestie Slobody Prievidza (aktivita ku Dňu Zeme). Účelového cvičenia sa zúčastnilo spolu 44 žiakov, a to z tried: I. A, I. B, II. A, II. B a 8 učiteľov.
 

Deň Európy 2023

9. mája je Deň Európy. Naša škola si aktuálne pripomína a oslavuje Deň Európy aj testami Európskeho počítačového preukazu ECDL, účasťou v súťaži Mladý digitálny Európan, prípravami na inštaláciu Edutajnera na školskom dvore,  májovými exkurziami žiakov a učiteľov v Londýne a v Bonne, výzvami na partnerskú spoluprácu s niekoľkými českými školami, úspešným etwinningom, besedami o európskych demokratických hodnotách na vyučovacích hodinách a podobne. V júni sa navyše uskutoční europiknik. Všetko najlepšie, milá Európa, ku Tvojim symbolickým narodeninám! 
 

DEŇ NARCISOV – 20. apríl 2023

Aj dnes sa žiaci OA Prievidza zapojili do najväčšej celoslovenskej zbierky DEŇ NARCISOV. Našim študentom sa veru tento rok darilo. Po otvorení a sčítaní výnosov  zasielame na účet Ligy proti rakovine sumu 1070 €. Veľká vďaka patrí všetkým prispievateľom, ale tiež našim dobrovoľníkom z tried I.A, II. A, II. B a III. A, ktorým nezostal ani jeden narcis zo 600 ks. 

Ak vás mrzí, že ste sa nestihli zapojiť, zbierka pokračuje v podobe SMS v hodnote 3€ na číslo 842 až do 28. 4. 2023 alebo na účet Ligy proti rakovine SK 0900 000 0054 5454 5454.  

 

Mladí pre Prievidzu: Sebastián Fitzel z III. B

Naša škola, OA Prievidza má tisícky absolventov a stovky súčasných študentov. Mnohí disponujú neuveriteľným talentom a dosahujú, dosiahli famózne výsledky. V ekonomike, v účtovníctve, v informatike, ale aj v cudzích jazykoch, v kultúre, v športe, učia na vysokých školách, úspešne podnikajú, sú vo verejnej i štátnej službe. Tešíme sa a chválime sa nimi, evidujeme ich úspechy. Z najnovších ocenení vyberáme: Basketbalista roka 2022 - náš žiak Vladimír Brodziansky. Najlepšia slovenská golfistka roka 2022 - Michaela Vavrová. Mgr. Ľubomír Macek - Kulltúra 2022 za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry. Marek Jašš, kapitán BC Prievidza a slovenský reprezentant. Poďakovanie za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť získal doc. PhDr. Marán Žabenský. Novozvolený starosta obce Kanianka Peter Bielický a ďalší...

Žiaci OA Prievidza, zamestnanci, priaznivci, zákonní zástupcovia žiakov môžu byť právom hrdí na svoju školu. A sami môžu ešte rozvíjať dobré meno a úroveň školy. Tak ako aktuálny majster Slovenska vo wordprocessingu Pavol Svitok, ďalší naši reprezentanti v SIP, v SOČ, v Mladom účtovníkovi, v Euroscole a v mnohých oblastiach, podľa svojich záujmov a schopností. 

Sebastián Fitzel je študentom našej školy, chodí do III. B, zaujíma sa o kryptomeny, o obchodovanie s výrobkami,  komoditami, derivátmi, NFT na svetových trhoch a dosahuje vynikajúce výsledky, čo zaujalo Radu mladých v Prievidzi, Mestský mládežnícky parlament. V rámci projektu s CVČ v Prievidzi, Mladí pre Prievidzu, MŠ SR s ním natočili rozhovor, video dostupné na internete. Možno vás toto video ako aj ďalšie videá kanála Mladí pre Prievidzu zaujme, aktivizuje, inšpiruje zlepšovať sa, pracovať na sebe...

 

Štvrtok 13. apríla 2023

Tento štvrtok bude akýmsi checkpointom, kontrolným bodom aktuálneho školského roka. Bude skrátené vyučovanie, koná sa štvrťročná klasifikačná pedagogická porada, o 16:00 triedne rodičovské združenia a o 17:00 stretnutie vedenia so zástupcami jednotlivých tried. Sumarizujeme, informujeme, korigujeme, rozhodujeme, plánujeme. Všetci pozvaní zúčastnení sú dôležití a sú vítaní, pretože nám ide o jedno: vo vzájomnej spolupráci a v porozumení vzdelávať a vychovávať, rozvíjať pozitívne vlastnosti a výkony našich žiakov.
 


Strana 7 z 67
dangels.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 12 hostí