Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Končí sa prvý týždeň dištančného vzdelávania...

Od pondelka 12. októbra 2020 bolo prerušené školské vyučovanie na našej škole a pomaly máme za sebou prvý týždeň  dištančného vzdelávania. Škola disponuje potrebným technickým vybavením a priestormi na prácu, takže učitelia dochádzajú do zamestnania podľa pracovnej zmluvy a podľa rozvrhu vykonávajú priamu vyučovaciu povinnosť. Je to veľmi náročné, musíme sa adaptovať na zmenené podmienky, dodržiavať ROR, usmernenia hlavného hygienika a iných štátnych orgánov, nekumulovať sa do veľkých skupín.

Uznanie, vďaka a úcta patrí všetkým učiteľom, že sa v tejto  ťažkej situácii dokážu neustále vzdelávať, inovatívne sa pripravovať na každú hodinu, opravovať elektronické žiacke práce, vytvárať učebné materiály, zastupovať za chýbajúcich kolegov a starať sa o svojich žiakov. Na dôvažok, ku všetkým prekážkam pre pracovnú pohodu sa od začiatku týždňa pridružilo aj daždivé počasie, lokálne povodne, ochladenie, nedostatok slnka.

Na rozdiel od žiakov základných škôl, naši sú doma, IV. A a IV. B dokonca v karanténe. Porušenie karantény ako aj iných pravidiel v núdzovom stave je neprípustné, môžete dostať aj pokutu. Aj v dištančnej forme vzdelávania platí školský poriadok, treba sa poctivo učiť, odovzdávať zadania, chodiť na hodiny, ospravedlňovať svoju neúčasť, spolupracovať v tíme, zachovávať pravidlá etiky a profesionality. Svet sa mení, možno aj vaše zamestnanie v budúcnosti bude home office a treba si zvykať na nové pravidlá, adaptovať sa na zmenený denný režime. Rešpektujeme zdravotné a iné znevýhodnenia, vieme vám poskytnúť školské zariadenie a záleží nám na tom, aby ste sa mohli každodenne vzdelávať.

Na dištančnom vzdelávaní používame najmä edupage, webex, maily, SMS a iné komunikačné nástroje. Inšpirujeme sa dobrými skúsenosťami iných škôl a zážitkami z kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Pre rozvoj vyšších poznávacích funkcií a podporu aktívneho učenia sa žiakov môžeme robiť workshopy, otvorené hodiny, diskusie, projekty, hry, prednášky, filmy, grafiku, padlet, konferencie, sli.do, pisomka.sk, zborovna.sk, ucimenadilaku.sk, viki, Planétu vedomostí, bádateľské metódy, konštruktívne vyučovanie, výstavy, problémové vyučovanie, stredoškolskú odbornú činnosť, súťaže, prezentácie... Prajeme vám veľa zdravia, dobrej vôle a úžasného pocitu zo získania nových vedomostí, zručností a zážitkov. 

 

OA Prievidza podporuje EKO aktivity

Trenčiansky samosprávny kraj je čoraz viac EKO, spolupracuje už aj so včelármi. Podobne ako náš zriaďovateľ, aj my,  Obchodná akadémia v Prievidzi, sa tiež vyznačujeme podporou ekologickým aktivitám - máme kvetinovú lúku, hotel pre hmyz a včely, ovocný sad, dlhodobo separujeme odpad, mnoho rokov tu pracuje ekologický krúžok, skrášľujeme prostredie, budovy boli zateplené pre zníženie energetickej náročnosti... Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu a UNESCO škola sa zapájame do svetových a európskych iniciatív proti zmene klímy. Vo štvrtok 15. októbra 2020 budeme online besedovať s europoslancom Michalom Wiezikom, docentom ekológie TU vo Zvolene. Mali sme na webexe Romanu Elischer, ktorá sa zaoberá recykláciou použitých výrobkov. Plánovaný workshop s drotárom p. Bartošom, propagáciu tradičného drotárskeho remesla, žiaľ musíme odložiť. Ale pripravujeme Európske solárne dni, výstavu ovocia a zeleniny, stretnutie s prof. Hričovským, významným slovenským ovocinárom a propagátorom záhradníctva, ovocinárstva, vinohradníctva a i. Zmena klímy sa prejavuje čoraz naliehavejšie, ľudstvo musí zmeniť svoje zvyklosti - mali by sme už ozaj viac separovať, recyklovať, znižovať odpady, menej ťažiť suroviny, šetriť energiou...
 

Od pondelka 12.10.2020 vzdelávajú stredné školy dištančne

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza je od pondelka 12.10.2020 uzatvorená. Škola zabezpečuje dištančné vzdelávanie žiakov podľa manuálu ministerstva školstva pre stredné školy.

Žiaci sú povinní zúčastňovať sa v čase podľa rozvrhu na vyučovaní všetkých predmetov a riadne sa vzdelávať. Eviduje sa ich dochádzka, zadávajú sa domáce úlohy, prebieha klasifikácia a neúčasť na vyučovaní sa rieši podľa pravidiel školského poriadku.

 

Karanténne opatrenia pre žiakov IV. A a IV. B do 17.10.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidzaso sídlom v Bojniciach nariadil od 10.10.2020 do 17.10.2020 karanténne opatrenia pre žiakov IV. A a IV. B triedy OA Prievidza. Preto musia strpieť určité obmedzenia, nezúčastňovať sa kultúrnych, spoločenských, športových stretnutí, ani nemôžu chodiť do školy. Pri komplikáciách kontaktovať telefonicky svojho lekára. 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza je v červenej fáze. Dodržiavajú sa, aj sprísňujú niektoré opatrenia pandemického plánu školy. Karanténne opatrenia z 11.10.2020, izolácia v domácom prostredí sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov žiakov IV. A a IV. B, ani na zamestnancov školy. Všetci pozorne sledujú svoj zdravotný stav, dôsledne dodržiavajú ROR (rúška, odstup, ruky). Učitelia zabezpečia pre žiakov v domácej izolácii dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu. Prajeme všetkým veľa zdravia, skoré uzdravenie.

 

Pripravujeme v októbri 2020

Do konca októbra 2020 by sme radi učili čo najviac prezenčne, skúšali a známkovali. A tiež napriek prekážkam a vďaka dobrej vôli a pozitívnej energii našich aktívnych žiakov i učiteľov by sme radi realizovali aj niektoré zaujímavé aktivity našich rôznych úspešných školských projektov, napr.:

  • online besedy s pánmi europoslancami Hajšelom (12.10.), Wiezikom (15.10.) a Šimečkom (20.10.)
  • spustenie zbierky Okuliare pre Afriku
  • workshop Drôtená krása s drotárom p. Bartošom (22.10.)
  • Európske solárne dni (27.10.) 
 

DEAL WITH NATURE by ROMI ELISCHER

Absolventka našej Obchodnej akadémie Romana Elischerová prijala pozvanie na online diskusiu s našimi študentmi v utorok 6. októbra 2020. Romana sa venuje maľovaniu, cestovaniu a písaniu, pričom jej hlavným poslaním je využiť to, čo už na svete máme. „Pretvoriť nepotrebnú vec na vec s pridanou hodnotou,“ ako hovorí. Maľuje personalizované rifľové bundy, pričom každá bunda má vlastný príbeh, vyrába cestovateľské mapy a vo svojich blogoch sa
venuje ekologickým témam.
Práve spolu s Romanou chceme vyhlásiť súťaž ZO STARÉHO NOVÉ a vyzvať našich žiakov, aby predviedli svoju kreatívnu stránku a dali svojim starým, nepotrebným a opozeraným veciam nový šat. Najlepšieho študenta odmeníme aj kreatívnym kúskom od Romanky.
 

Beseda s Miriam Lexmann

Sme radi, že pozvanie na besedu so študentami OA v Prievidzi prijala pani europoslankyňa p. Miriam Lexmann. V klubovni školy - našom EU InfoPoint - e sme sa v utorok 6. októbra 2020 počas zhruba hodinového online stretnutia dotkli rôznych aktuálnych tém – pozitív aj negatív sociálnych sietí, šírenia hoaxov a potreby kritického prijímania rôznych informácií, straty úcty k autoritám a vedeckým poznatkom v čase covidu, náročnosti riešenia problematiky nelegálnej migrácie do Európy a pomoci utečencom či princípu subsidiarity, ktorý uplatňuje EÚ - opatrenia prijímať na úrovni EÚ len vtedy, ak sú účinnejšie ako opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
Vypočuli sme si príbeh komunistickým režimom perzekuovaného prastrýka p. Lexmann, ktorý bol predstaveným v dominikánskom kláštore, pomáhal prenasledovaným, počas barbarskej noci bol zatknutý a po necelých dvoch rokoch neľudského zaobchádzania v komunistickom väzení zahynul. Ako povedala p. Lexmann – „každý z nás môže prispieť k zdravo fungujúcej spoločnosti – rešpektovaním sa, vzájomnou úctou a pomocou.“
Ďakujeme p. Lexmann, prajeme veľa zdravia a energie v práci v Európskom parlamente.
 

Sme najlepší v programe EPAS 2020!

V piatok 2. októbra 2020 počas online vysielania slávnostného vyhlásenia výsledkov 4. ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) sme sa zhovárali s europoslancami p. Šimečkom, Hajšelom a Štefancom, spolu s ďalšími ambasádorskými školami a s vedúcim kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Na záver sme sa s radosťou dozvedeli, že nás vyhodnotili ako najlepšiu EPAS školu tohto roka. Sme na prvom mieste spolu so strednou školou v Námestove. Získali sme prestížny titul Ambasádorská škola a ďalšie ceny. Blahoželáme našim žiakom, mladým  ambasádorom európskej demokratickej kultúry a ich vedúcim, p. Kadlečíkovej a p. Olejárovej. Ďakujeme za výbornú prácu a reprezentovanie OA Prievidza v tom najlepšom svetle. Komisii sa okrem mnohého páčilo aj toto video 

 

Kultúrne poukazy 2020

Vážení a milí žiaci, zákonní zástupcovia. Kultúrne poukazy 2020 by sme chceli použiť na sprístupnenie digitalizovaných umeleckých diel a inscenácií pre vyučovací proces v našej škole. Pomôžeme tak zároveň aj niektorým subjektom v oblasti kultúry, ktorá teraz trpí nedostatkom financií kvôli obmedzeniu verejných predstavení. Ďakujeme.
 

Náročný september 2020 sme zvládli na jednotku

Prvý mesiac školského roka 2020/2021 bol pre našu školu ozaj dosť náročný. V období nástupu druhej vlny pandémie koronavírusom sme výborne zvládli začiatok školského roka, mimoriadne opatrenia pandemického plánu, obmedzenie vstupu do školy, vyhlásenia o zdravotnom stave, ranný filter, nosenie rúšok, zvýšené hygienické a dezinfekčné úkony, nepoužívanie telocvične, karanténnu miestnosť, obmedzenie kontaktov... No zvládli sme aj náhradu dvojtýždňovej odbornej praxe žiakov tretieho a štvrtého ročníka, kurz Svet školy, letný kurz ochrany zdravia a života pre druhákov, účelové cvičenie, eduzber, vydanie a prijatie vzdelávacích poukazov, prihlášky na maturity 2021, aktualizáciu školského vzdelávacieho programu, Prekonali sme dve karanténne opatrenia a výluku prezenčného vzdelávania v škole - najprv v jednej triede (IV. B od 11.09 do 17.09) a potom v celej škole (od 17.09. do 21.09.), vtedy sme plynule prešli na dištančné vzdelávanie. Sme radi, že žiaci, ktorí mali pozitívny test na COVID19, chorobu porazili a v súlade s usmerneniami hlavného hygienika a svojich lekárov môžu pokračovať v školskej dochádzke.  Ďakujeme za doterajší prístup, za pochopenie a veríme, že aj naďalej strpíte rôzne obmedzenia, mimoriadne opatrenia, budete dodržiavať školský poriadok a iné nariadenia pre zníženie rizika nákazy.

 

Karanténne opatrenia: rozhodnutie RUVZ v Prievidzi

Rozhodnutím RUVZ v Prievidzi je Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza od vyhlásenia do 21. septembra 2020 povinná plniť nasledovné povinnosti:

  • žiaci a zamestnanci musia sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup niektorého príznaku: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu vzoriek bio materiálu 
  • prerušiť vyučovanie a vykonávať účinnú dezinfekciu priestorov vo zvýšenej frekvencii, zostať v domácej izolácii

Po dobu izolácie v domácom prostredí sú účastníci povinní strpieť v záujme ochrany zdravia iných ľudí obmedzenia ako je napríklad zdržanie sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí), zdržanie sa cestovania alebo činností, ktoré si vyžadujú opustenie miesta izolácie a lebo prijať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Po uplynutí termínu karanténnych opatrení, v utorok 22. septembra 2020, začne opäť vyučovanie podľa riadneho rozvrhu. Aby sa terajšia situácia neopakovala, bude opäť mimoriadne dôležité aby každý žiak a zamestnanec dôsledne dodržiaval  zásady ROR: nosiť rúška, držať si sociálny odstup a čisté ruky. Za to je každý jednotlivec osobne zodpovedný a škola to bude dôsledne vyžadovať a kontrolovať. Pri nástupe do školy nezabudnite ani na vyhlásenia o zdravotnom stave. Ďakujeme.

 

Prerušenie vyučovacieho procesu v škole 17. a 18. 09. 2020

Dôležitý oznam: riaditeľ školy pre aktuálne zhoršenie epidemiologickej situácie v OA Prievidza prerušuje vyučovací proces vo všetkých triedach školy v dňoch 17. a 18. septembra 2020. Pedagogickí zamestnanci zabezpečia žiakom formou home office dištančné vzdelávanie podľa pokynov vedenia a plánovaného rozvrhu. Ďakujeme za pochopenie a o ďalšom postupe a rozhodnutiach regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi vás budeme promptne informovať.
 

Nové COVID19 opatrenia od 1. októbra 2020

Štátne orgány prijali nové opatrenia od 1.10.2020 proti šíreniu vírusu COVID19. Pre našu školu znamenajú, v stručnosti:

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza vydal 1. októbra pokyny na aplikáciu týchto opatrení v podmienkach školy. Dodržiavanie týchto pokynov je dôležité preto, aby sme aj my prispeli každý svojou zodpovednosťou a disciplínou ku zastaveniu exponenciálneho súčasného nárastu pozitívnych prípadov COVID19 na Slovensku a v našom regióne.  

Výnimky pre pohyb bez prekrytia horných dýchacích ciest - bez nosenie rúšok sú podľa opatrenia úradu verejného zdravotníctva možné v podstate len v exteriéroch, pri vzdialenosti od ostatných osôb viac ako 2 metre, osoby pri výkone športu, zamestnanca, ktorý je na pracovisku sám a niekoľko ďalších výnimiek. Ak by žiak alebo zamestnanec chcel zložiť rúško, musí byť sám na pracovisku, čo je v podstate výnimočný prípad. Alebo by mohol ísť cez prestávku na školský dvor, udržiavať si dištanc  minimálne dva metre od ostatných, zložiť rúško a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Pre túto možnosť máme zatiaľ otvorený školský dvor. Naša škola (ako máloktorá iná) disponuje ohradeným a uzavretým areálom s plochou viac ako 60 árov, s altánkom, multifunkčným ihriskom, kvetinovou lúkou, ovocným sadom. Radi  poskytujeme tento priestor našim žiakom a zamestnancom. V žiadnom prípade však nesmie nikto fajčiť na školskom dvore, čo budeme prísne kontrolovať a trestať udelením výchovného opatrenia podľa školského poriadku a školského zákona. 

 

EDUZBER 2020

V týchto dňoch prebieha tzv. Eduzber 2020 - celoslovenské zisťovanie počtu a štruktúry žiakov na školách. Odoslali sme na https://rirs.iedu.sk databázy a protokoly, údaje o žiakoch a zamestnancoch našej školy, odovzdali sme tabuľky zriaďovateľovi, Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Máme 277 žiakov, 35 zamestnancov, 10 žiakov v duálnom vzdelávaní, 13 žiakov so zdravotným znevýhodnením, 4 žiaci dochádzajú z iných okresov. V pomaturitnom štúdiu máme 41 žiakov. Ďakujeme zákonným zástupcom, žiakom, zamestnancom školy za spoluprácu. Po viacerých rokoch sme zastavili pokles počtov, aj sú už určité príznaky nárastu. Očakávame, že aktuálna situácia na trhu práce a transformácia hornej Nitry bude vyžadovať od našej školy stále väčšie výkony. Veríme, že sa osvedčí aj ponuka duálneho vzdelávania v našej škole. Je nedostatok, zaznamenáva sa zvyšujúci dopyt po šikovných a stredoškolsky vzdelaných administratívnych zamestnancoch, informatikoch, samostatných účtovníkoch, daňovníkoch, v poisťovníctve, marketingu, financiách, personalistike, manažmente, cestovnom ruchu, vo verejnej správe a samospráve atď. Pozrite si istp.sk a alebo sustavapovolani.sk a trendyprace.sk a i. Ďakujeme.
 

Aktualizácia - pandemický plán školy

Podľa aktualizovaného manuálu ministerstva školstva sme 16.09.2020 vydali aktualizáciu pandemického plánu a opatrenia proti COVID19 do konca septembra a na školský rok 2020/2021. Prosíme žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov, aby si poriadne preštudovali a priebežne podľa potreby plnili všetky úlohy, vyplývajúce z týchto pokynov.  
 

Aktualizované odporúčania a tlačivá COVID-19

Dňa 16. septembra 2020 ministerstvo školstva aktualizovalo tlačivá pre zákonných zástupcov, pre zamestnancov, žiakov a zmenilo viaceré odporúčania pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách. Od 16. 9. 2020 sú aktuálne tlačivá na stránke: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/
 


Strana 7 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 17 hostí