Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Návšteva riaditeľa kancelárie EP na našej škole

Vo štvrtok 20. februára navštívil Obchodnú akadémiu, F. Madvu 2, Prievidza vedúci kancelárie Európskeho parlamentu, Dionýz Hochel. Zúčastnil sa na školskej konferencii EÚ a MY, diskutoval a vysoko ocenil prácu žiakov a zamestnancov OA Prievidza ako ambasádorskej školy EP a Euroškoly.

 

 

Okuliare z Prievidze do Afriky

V stredu 19. februára 2020 sme odovzdali v Bratislave dobrovoľníckej organizácii Lions Club Bona Fide školskú zbierku pre nás už nepotrebných okuliarov, ktoré po vyčistení a vytriedení môžu pomôcť riešiť problémy slabozrakých ľudí v rozvojových krajinách, najmä v Afrike.

Lions Club International je najväčšou svetovou dobrovoľníckou organizáciou, kluby Lions sú zamerané na pomoc nevidiacim, deťom v detských domovoch, mimoriadne talentovaným deťom, na boj proti drogám a iné. Zmocnenkyňa pre zber okuliarov v Lions Clube Bona Fide Bratislava, pani Jaroslava Thomasová s manželom od nás prevzali výťažok zbierky - okuliare, ktoré vyzbierali žiaci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza a sčasti prispeli aj žiaci SOŠ OaS v Prievidzi. Na odovzdaní okuliarí v Bratislave sa zúčastnil Mgr. Stanislav Malega ako hlavný iniciátor a organizátor zbierky, dvaja žiaci - Lenka Roháčová a Tomáš Šmidák, spolu s riaditeľom školy. Približne hodinové stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére, bolo plné porozumenia a kreativity, inovatívnych nápadov na rozvoj spolupráce. O podujatí informuje aj TSK na svojej hlavnej stránke s titulkom Okuliare z Prievidze poputujú až do Afriky.

Účasť našej školy v celosvetovom charitatívnom projekte zberu nepotrebných okuliarov je pozoruhodnou iniciatívou pre svoj hlboký etický, globálny a environmentálny rozmer. Takýmito aktivitami sa snažíme vysielať pozitívne odkazy lokálnej i celoslovenskej komunite, prezentujeme sa ako škola UNESCO, škola podporujúca európsku demokratickú kultúru, komunikatívna škola a škola reflektujúca súčasné problémy klímy a životného prostredia. Ďakujeme všetkým darcom a organizátorom.

  

 

Sme aj podľa INEKO veľmi dobrá škola

Vyhodnocujeme dva dni otvorených dverí vo februári 2020 pre širokú verejnosť Prievidze a okolia. Záujemcovia mohli na vlastné oči vidieť proces výchovy a vzdelávania, podmienky vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi, pozhovárať sa so zamestnancami a žiakmi. Ďakujeme za váš záujem, mali sme veľmi dobré odozvy. Aj v hodnotení inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy, spoločnosti INEKO vyznieva naša škola ako škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov, aktuálne má známku 6,1. Spracovali sme pre vás vrchol umiestnenia v rebríčku pre stredné školy a pre zaujímavosť aj pre základné školy hornonitrianskeho regiónu.

Rebríčky škôl netreba preceňovať, veď asi každá škola je v niečom najlepšia, má silné i slabé stránky. Každá škola si rôznymi formami analyzuje kvalitu vzdelávania a riadi podľa toho svoj progres. Takéto rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu sa rodičia na Dňoch otvorených dverí pýtali veľmi na DUÁL, na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce, páčilo sa im vybavenie školy, vysoká odbornosť, zanietenosť, ochota zamestnancov, dobré vzťahy v škole. Dôležité pre rodičov a uchádzačov o štúdium na našej škole sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Veríme, že výsledky našej školy a prezentácie na Dni otvorených dverí presvedčia deviatakov, aby si podali prihlášky, prišli na prijímačky a zapísali sa do štúdia. 

  

 

Simulované elektronické parlamentné voľby mládeže Trenčianskeho kraja

Naši žiaci sa môžu zapojiť od 14. februára do 28. februára aj do aktivity Rady mládeže Trenčianskeho kraja, na vyplňovaní simulovaných elektronických volieb a dotazníka k parlamentným voľbám, ktorý je určený mladým ľuďom vo veku od 13 do 20 rokov (vrátane).

Simulované elektronické voľby a dotazník je realizovaný v rámci projektu HLAS/D/1/ 2020, implementácie stratégie práce s mládežou a partnerskej spolupráce s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Výstupom simulovaných volieb a prieskumu sa má zistiť, do akej miery sa mladí ľudia zaujímajú o dianie v národnej politike a či sú nejakým spôsobom motivovaní ísť voliť v prípade, že dovŕšia 18 rokov. 

Dotazník je k dispozícií na adrese https://forms.gle/aRrAm4SV3M57gQKh6  Pre vstup do dotazníka je potrebné zadať kód, ktorý sa dozviete v škole, na nástenke pri zborovni. 

 

Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači 2020

Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači sme organizovali na našej škole v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne, vo štvrtok 13. februára 2020. S radosťou a hrdosťou na šikovných žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi, môžeme konštatovať, že vyhrali prvé miesto a tretie miesto v písaní na počítači a rovnako prvé a tretie miesto v úprave textu. Ďakujeme vám za mnoho hodín tréningu a za vzornú reprezentáciu OA Prievidza, blahoželáme k výborným výsledkom.

Do celoslovenského kola, ktoré bude v marci v Martine, zatiaľ postupujú Lukáš Blaho v rýchlom písaní, Samuel Rybiansky a Dušan Ondro v úprave textu. Veríme, že ďalší reprezentanti pribudnú po zverejnení výsledkov vo wordprocessingu.  

 

 

Študentské voľby 2020

Simulované školské voľby ponúkajú možnosť vyjadriť svoj názor, prispievajú k záujmu mládeže o svoju budúcnosť, o budúcnosť Slovenska. Študenti získajú praktickú skúsenosť s voľbami a zviditeľnia svoje názory pre skutočných oprávnených voličov.

Na Obchodnej akadémii v Prievidzi sme sa v piatok 7. februára 2020 pridali do projektu študentských volieb, lebo aj mladí majú dostatok kompetencie sa vyjadrovať k blížiacim sa parlamentným voľbám, ktoré budú v sobotu 29. februára 2020. 

Účasť stredoškolákov na našej škole bola 41,39%. Neplatné lístky boli 4 a platných volebných lístkov 109. Podľa najväčšieho počtu platných odovzdaných lístkov sa na prvých miestach umiestnili strany s volebným číslom 12, 4, 11, 3, 6 a 24, ďalej strany č. 7, 17 a 19. Ostatné strany získali u našich študentov jeden alebo žiaden hlas. Študentské voľby organizujú študenti - dobrovoľníci, od propagácie až po vyhodnotenie výsledkov za všetky školy. Údaje o študentských voľbách v piatok 7.2.2020, spracované volebnou komisiou zloženou zo žiakov OA Prievidza, sú chránené politikou ochrany súkromia celoslovenského projektu.

 

E-MATURITA 2020


E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné. E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test. Naša škola je certifikačnou školou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a máme 45 certifikačných licencií. Zo slovenského jazyka môžu teda maturovať elektronicky 45 žiaci a z matematiky všetci prihlásení. V dňoch 5. a 6. februára 2020 sa uskutoční generálna skúška, ktorej cieľom je absolvovať všetky procesy spojené s „ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test. Riadny termín E-MATURITY 2020 je 17. a 19. marca 2020. Viac sa o E-MATURITE dozviete na stránke http://www.etest.sk/e-maturita-2020/.

 

Exkurzia na veľtrh Slovakiatour

V piatok 24. januára sa žiaci III. B (voliteľný predmet Podnikanie v cestovnom ruchu) zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Doobeda začali prehliadkou historického centra Starého mesta a návštevou expozícií Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho paláci na Panskej ulici. Prezreli si výstavu diel Mateja Kréna , ktorý pri tvorbe využil knihy na metaforické vyjadrenie zmien, ktorými súčasná digitálna spoločnosť prechádza. Hlavnou témou výstavy sú teda knihy, ktoré autor zozbieral po vyradení z knižníc, prípadne odkúpil zo súkromných zbierok. Dielo Mateja Kréna (nar. 1958) je nezameniteľné mimoriadnym tvorivým rozpätím. V ostatných rokoch upútal na seba pozornosť vyhraneným prístupom k soche, objektu, inštalácii, kresbe, grafike, maľbe, akčnému umeniu, k filmu, hudbe, zvuku a slovu na mnohých prestížnych svetových prehliadkach umenia. Jeho inštalácia Pasáž sa stala ikonickým dielom Galérie mesta Bratislavy. Na výstave boli prezentované niektoré jeho doposiaľ na Slovensku nevystavené diela, ale aj viaceré projekty realizované priamo pre priestory Pálffyho paláca. Vzhľadom na technickú zložitosť a sugestívnosť jeho projektov sa jedná o  mimoriadne fascinujúcu, najnáročnejšiu výstavu v histórii Galérie mesta Bratislavy.

Poobede sa žiaci presunuli na druhú stranu Dunaja, aby navštívili v Inchebe 26. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín. Žiaci  mohli  porovnať  ponuky  cestovných  kancelárií, najvýznamnejších slovenských  kúpeľov, dozvedieť  sa  informácie  o obľúbených destináciách  od zástupcov  jednotlivých  krajín a regiónov,  prezrieť si  expozície  slovenských  a  českých krajov, regiónov, miest a obcí. Žiaci získali nové skúsenosti i rôzne propagačné materiály, mapy a publikácie, ochutnali výrobkov regionálnych výrobcov a zahraničných dodávateľov. Medzi tradičných vystavovateľov na veľtrhu  patrí TSK, ktorý sa na ňom zúčastňuje od roku 2003. V prezentačnom stánku krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región sa počas 4 dní trvania veľtrhu predstavili členské oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), konkrétne OOCR Trenčianske Teplice, ďalej OOCR Región Horné Považie, OOCR región Horná Nitra – Bojnice, OOCR Trenčín a okolie a mesto Púchov. Na návštevu stredovekých pamiatok pozívali zástupcovia Trenčianskeho hradu i hradu Beckov. Veľkolepé dravce predstavila sokoliarska skupina Aquila z Bojníc a program z Hornej Nitry doplnila bylinkárka. Pripravená bola aj ochutnávka regionálnych špecialít, pagáčov a syrov z Horného Považia, kúpeľných oblátok z Trenčianskych Teplíc, či unikátnych nátierok zo sumčeka afrického z Rybej farmy v Handlovej.

 

 

Koniec prvého polroka 2019/2020

Blíži sa koniec prvého polroka školského roka 2019/2020. Uzatvára sa klasifikácia vyučovacích predmetov, dochádzka, správanie. Riadime sa podľa školského vzdelávacieho programu, školského poriadku a metodického usmernenia pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov stredných škôl. Milí žiaci a zákonní zástupcovia, môžete sa spoľahnúť na profesionalitu vedenia školy, našich učiteľov a triednych učiteľov. Klasifikácia sa uzatvára v stredu 29. januára, dochádzka za prvý polrok dňom 24.01.2020 a od 25. januára sa vymeškané hodiny presúvajú do druhého polroka. Klasifikačná porada bude vo štvrtok 30. januára 2020 po skrátenom vyučovaní, v piatok 31. januára 2020 triedni učitelia vydajú výpisy a v pondelok 3. februára budú polročné prázdniny. Želáme si, aby toto pre všetky strany náročné obdobie prebehlo v pohode, aby ste náročné komunikačné situácie riešili s pokojom, so vzájomným rešpektom, úctou a dôverou. 

6. februára 2020 budeme mať Deň otvorených dverí, chceme širokej verejnosti prezentovať naše silné stránky a výhody štúdia na Obchodnej akadémii v Prievidzi, o ktorú je vysoký záujem deviatakov. Naša škola dosahuje dlhoročne najlepšie výsledky medzi strednými odbornými školami a vyznačuje sa presadzovaním európskej demokratickej kultúry, pozitívnou klímou školy, úspešnou inklúziou, podporou talentov, dlhoročnou tradíciou, realizáciou duálneho vzdelávania v podnikateľských subjektoch a vo verejnej správe, výnimočnou absorpciou absolventov na regionálnom trhu práce hornonitrianskeho regiónu. 

 

3. ročník Ekonomickej olympiády

K lepšiemu pochopeniu ekonomických súvislostí prispieva Ekonomická olympiáda, ktorá súťaživou formou približuje praktické otázky z ekonomického a finančného sveta. Ide o  postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Školského kola sa zúčastnili žiaci III. a IV. ročníka v týždni od 9. do 13. decembra 2019. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV). Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 20. 2. 2020, postúpil tak ako minulý rok,  žiak B. Paulík zo IV. A triedy.

 

Kurz zimných pohybových aktivít 2020

Kurz zimných pohybových aktivít sa pre žiakov  I. B koná od 12. januára do 17. januára 2020 a pre triedu I. A od 19. januára do 24. januára 2020. Ubytovanie a ďalšie služby poskytuje Ski JezerskoPrajeme našim prvákom výnimočné zážitky v krásnom a zdravom, zasneženom horskom prostredí Spišskej Magury a v tesnej blízkosti strediska Bachledka. 
 

Riaditeľské voľno 20. decembra 2019

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza poskytuje žiakom v piatok 20. decembra 2019 jeden deň voľna podľa § 150 ods. 5 školského zákona. Deň voľna všetkým žiakom Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza bude poskytnutý z organizačných a prevádzkových dôvodov. Škola bude v piatok 20.12.2019 zatvorená. Školské vyučovanie bude pokračovať po zimných prázdninách, v stredu 8. januára 2020.

 

Bezplatné počítačové školenia pre každého

Naša škola prenajala počítačovú učebňu pre združenie E&I z Partizánskeho, ktorá ponúka popoludní a cez víkendy pre širokú verejnosť bezplatné počítačové kurzy. Ide o dva kurzy, každý v ôsmich stretnutiach. Prvé školenie začína už v sobotu 18. januára a druhé školenie 8. februára. Prihlásiť sa možno a viac informácií máte na stránke https://ikso.net/pocitac-pre-kazdeho/
 

Testy ECDL

V rámci projektu IT akadémie budú v utorok 14. januára 2020 na Obchodnej akadémii v Prievidzi približne tridsiati naši žiaci a niekoľkí pedagogickí zamestnanci konať skúšky z dvoch modulov M2 a M6 na získanie Európskeho vodičského preukazu ECDL. Overia si svoje informatické zručnosti v spracovaní textu a v tvorbe prezentácií. Držíme vám palce! Bezplatné získanie medzinárodne uznávaného ECDL preukazu zlepší vaše možnosti uplatnenia sa a vyhliadky na získanie dobrej pozície na trhu práce i v celoživotnom vzdelávaní.  
 

Drotárstvo a jeho tradícia v UNESCO

Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO  12. 12. 2019, počas svojho 14. zasadnutia v meste Bogota (Kolumbia) rozhodol o prijatí Drotárstva a jeho tradícií na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

https://skolske.sk/clanok/51243/drotari-vtvorivejdielni-obchodnej-akademie-v-prievidzi

 

Projekt Strihaj sa OA PD

Sme Pridružená škola UNESCO od 6. augusta 2019. V pláne máme rôzne projekty. Jeden - Strihaj sa OA PD - je inšpirovaný Ligou proti rakovine, ktorá organizuje program Vystrihaj sa Slovensko. Úlohou je darovať svoje vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov. Prvou lastovičkou v našej školskej aktivite je Miša zo 4.B. :-))
  

 

 


Strana 10 z 51

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 9 hostí