Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Týždeň 15. 03. 2021 – 19. 03. 2021

Počas celého týždňa prebieha dištančné vzdelávanie vo všetkých triedach. Zároveň sa na našej škole takmer každý deň deje niečo navyše, nejaká zaujímavá aktivita, súťaž, beseda... Prinášame prehľad akcií a prajeme, nech sa dobre vydaria a splnia svoje ciele.

 • 15. 03. – Testovanie AG v školskej MOM 13:00 - 14:00
 • 15. 03. – Diskusia Fake news: 4. hodina II. A, 5. hodina II. B 1. sk.
 • 16. 03. – 2. a 3. vyučovacia hodina Mladý podnikateľ, p. Úradníčková
 • 16. 03. – Beseda SEEDS 4. a 5. vyučovacia hodina I. B p. Pekárová
 • 17. 03. – online stretnutie projektu PP pre školy o certifikácii žiakov, p. Karaková
 • 18. 03. – Webinár MS Teams o 16:00, 
 • 18. 03. a 19. 03. – ECDL 5 žiakov a 2 učiteľky, p. Kadlečíková
 • 19. 03. – krajské kolo Ekonomická olympiáda, p. Karaková
 • 19. 03. – Sústredenie na celoštátne kolo súťaže SIP - 12 žiakov, p. Balková
 

Testovanie v škole v pondelok 15. marca

Aj v pondelok 15. marca 2021 poskytneme zdravotnícku službu otestovania antigénovým testom pre všetkých zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov, ktorí majú záujem. Ordinačné hodiny sme však zmenili: bude to medzi 13:00 a 14:00 hod. Ak by bolo na testovanie priveľa záujemcov, uprednostnení budú tí, čo sa zarezervujú cez bookio.sk
 

Ako máme používať v našej škole ochranné pomôcky na prekrytie nosa a úst

Na základe Vyhlášky č. 99 Úradu verejného zdravotníctva sa všetkým žiakom, zamestnancom a návštevníkom OA Prievidza nariaďuje povinnosť nosiť:

 • od 8. marca 2021 aspoň rúško, šatku, šál, respirátor v exteriéroch a interiéroch našej školy a 
 • od 15. marca 2021 respirátor najmenej FFP2 v interiéroch školy.

Povinnosť sa nevzťahuje napríklad na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. Ďakujeme, že tak ako doteraz budete chrániť pred nebezpečnou nákazou seba a zároveň ochránite aj ostatných.

 

Povinnosti OA Prievidza podľa Rozhodnutie RUVZ Prievidza

Rozhodnutím RUVZ Prievidza zo dňa 8. marca 2021, číslo: B/2021/00282-HDM/001197, podľa §48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) h) a n) zákona č. 355/2007 Z. z. je účastník konania Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza, IČO: 00162094 povinný v čase od telefonického oznámenia do konca trvania karanténnych opatrení t. j. do 19.03.2021 vrátane plniť nasledovné povinnosti:

a) sledovať zdravotný stav študentov, pedagogického personálu a nepedagogického personálu (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý toto rozhodnutie vydal a podrobiť sa odberu vzoriek biologického materiálu na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení,

b) prerušiť výchovno-pedagogický proces študentov a prácu pedagogického personálu v 4.A a 4. B. triedy, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza s potvrdeným ochorením COVID-19 a zostať v domácej izolácii,

c) vykonávať účinnú dezinfekciu priestorov školy vo zvýšenej frekvencii.

 

Prerušujeme prezenčné vyučovanie od 8. do 19. marca 2021

Dôležitý oznam: z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 sa od pondelka 8. marca 2021 do 19. marca 2021, resp. podľa rozhodnutia RUVZ Prievidza, prerušuje prezenčné vyučovanie tam, kde prebiehalo, t.j. v IV. A a IV. B triede Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Školské MOM uskutoční v pondelok 8. marca 2021 pre prípadných záujemcov testovanie antigénovým testom medzi 7:00 a 9:00. Po otestovaní sa žiaci a učitelia vrátia domov.  

Škola zabezpečí v období prerušeného prezenčného vyučovania pre všetky triedy dištančné vyučovanie, učitelia prechádzajú na home office, nepedagogickým zamestnancom sa tiež upravia podmienky výkonu práce. Ďakujeme za porozumenie, prajeme veľa zdravia a pokoja.

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. marca 2021

Minister školstva doplnil svoje rozhodnutie o obnovení prezenčného vyučovania od 8. februára o niektoré ustanovenia týkajúce sa materských škôl a prvého stupňa základných škôl, v súlade s uzneseniami vlády SR č. 122 a 123. Ustanovenia o stredných školách ostali týmto rozhodnutím z 2. marca 2021 nezmenené. V pondelok 8. marca od 7:00 do 9:00 opäť poskytneme našim žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom možnosť sa otestovať antigénovým testom - môžete si rezervovať vybraný čas cez bookio.sk
 

Testovanie AG testami v našom odbernom mieste

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, keďže je to potrebné pre vstup do školy a pre pohyb po okrese počas pandémie, ponúka svojim zamestnancom a žiakom, ba aj zákonným zástupcom jedinečnú možnosť - otestovať sa v školskej  MOM priamo v našej školeOtestovanie AG testom poskytujeme bezplatne pre vlastných zamestnancov a žiakov každý pondelok ráno, od 7:00 do 9:00. Po prvýkrát sa v našej MOMke testovalo v pondelok 22.02.2021. Najbližšie testovanie bude v pondelok 1. marca 2021. Zamestnanci a žiaci, zákonní zástupcovia našej školy sa môžu rezervovať na nasledujúcom odkaze:

Rezervovať
 

Od pondelka 22.02.2021 obnovujeme vyučovanie v škole

V piatich okresoch Trenčianskeho kraja (ktoré nie sú "čierne") sa po jarných prázdninách obnovuje prezenčné vyučovanie v končiacich ročníkoch stredných škôl. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza patrí medzi školy, ktoré sa po viac ako štyroch mesiacoch a po dôkladnej a veľmi náročnej príprave tešia na svojich žiakov IV. A a IV. B a učiteľov, ktorí učia v triedach IV. A a IV. B. Zaočkovaných prvou dávkou máme už 80 percent pedagogických zamestnancov.

Podmienkou pre vstup do priestorov školy je negatívny test alebo výnimka (Vyhláška 47 https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/ciastka_19_2021.pdf podľa paragrafu 1 odsek 2) Otestovať sa môžete v pondelok ráno u nás v škole, v MOM OA Prievidza - dá sa registrovať cez bookio.sk. Podrobnosti o návrate do školy sú v priloženom súbore

 

Kritériá prijímacieho konania pre 2021/2022

Riaditeľ školy podľa § 65 školského zákona určuje po prerokovaní v pedagogickej rade formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. Kritériá sú uverejnené na publikovanom "padlete", fialová dlaždica vľavo hore. Návštevníci stránky https://padlet.com/oaprievidza/oaprievidza si môžu pozrieť aj množstvo iných materiálov o našej škole, vrátane atraktívnej multimediálnej prezentácie školy a pozvánky na Dni otvorenej komunikácie 25. februára a 25. marca 2021.
 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. februára 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu obnovuje, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 77 zo dňa 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, od 8. februára 2021, školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza v týždni pred jarnými prázdninami, od 8.2.2021 do 12.2.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní všetkých ročníkov. Škola postupuje v zmysle bodu C rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 8. februára 2021: "Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie."

 

Zvíťazila v okresnom kole olympiády z NEJ

Naša štvrtáčka, Veronika Gajdošová, zvíťazila v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku a postupuje do krajského kola. Ďakujeme za vynikajúci výkon, blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.
 

Zákaz vstupu a výnimky zo zákazu vstupu do školy

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), platí od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, a rovnako platí aj povinnosť prevádzkovateľov, vrátane OA Prievidza, zamedziť vstup osôb do priestorov ich prevádzok. Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov OA Prievidza je zakázaný, pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu nepreukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve dokladom o výnimke. Zákaz vychádzania pre náš okres platí aj od 3. februára do 7. februára 2021. Kvôli získaniu výnimky zo zákazu vychádzania sa koná regionálne testovanie v dňoch 30. - 31. januára 2021, aj na našej škole. Zoznam všetkých odberných miest v Prievidzi je na stránke www.prievidza.sk.

 

Krajské kolo spracovanie informácií na počítači

Dňa 10. 02. 2021 sa v našej škole Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza konal 55. ročník krajského kola Súťaže spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

·       písanie na počítači,

·       úprava textu na počítači - UTX,

·       profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Lukáš Blaho III. A, Adam Bošiak III. A a Emma Slošiarová z II. A. Lukáš Blaho sa umiestnil na 1. mieste. Na celoslovenskom kole našu školu budú reprezentovať Lukáš Blaho a Emma Slošiarová.

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás  zastupovali Lenka Roháčová IV. B, Samuel Rybiansky IV. B, Dušan Ondro III. A, Lukáš Blaho III. A, Sabína Chvojková III. B. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky a Sabina Chvojková, tretie miesto obsadila Lenka Roháčová. Postupovú tabuľku na celoslovenské kolo ešte nemáme.

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Roland Čiscoň IV. A, Patrik Belan IV. A, Lenka Roháčová IV. B, Denisa Richterová III. B, Viktória Tkáčiková III. A, Marek Kurinec II. A, Nikola Kmeťová II. A a Rebeka Želiezková II. A. Výsledky tejto kategórie ešte nie sú známe.

Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční 24. 03. 2021 a 25. 03. 2021.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Aktuálna informácia! Do školy až po jarných prázdninách

Vláda SR schválila s platnosťou od 7. februára 2021 Covid automat: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/covid_automat_2_2_2021.pdf. V najhoršej, tzv. čiernej fáze sa otvoria len materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Zamestnanci školy a žiaci končiacich ročníkov môžu chodiť do školy prezenčne s podmienkou otestovania, so 7-dňovou platnosťou testu. Návrat do škôl si už akútne žiada súčasná spoločenská situácia a dôležitosť ochrany psychického i fyzického zdravia žiakov, zamestnancov.

V okresoch Prievidza a Partizánske zatiaľ pre viacero zhoršujúcich sa ukazovateľov RUVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi neodporúča prezenčné vyučovanie na stredných a iných školách od 8. februára 2021. Tieto dva okresy budú otvárať školy až po jarných prázdninách, najskôr v pondelok 22. februára 2021.  

 

Harmonogram tohtoročného prijímacieho konania

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách upravuje tretí oddiel piatej časti zákona č. 245/2008 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. januára 2021.

 

Prinášame výpis dôležitých termínov:

·       28. január 2021: prerokovanie podmienok prijímacieho konania v pedagogickej rade OA Prievidza 

·       do 19. februára 2021: škola zašle podmienky prijatia na štúdium na TSK 

·       do 26. februára 2021: škola zverejní podmienky prijatia na štúdium

·       do 8. apríla 2021: zákonný zástupca doručí prihlášky na základnú školu

·       do 16. apríla 2021: základná škola odošle prihlášky na strednú školu

·       3. mája 2021: 1. termín prijímacích skúšok zo SJL a MAT

·       10. mája 2021: 2. termín prijímacích skúšok zo SJL a MAT

·       do 20. mája 2021: škola zverejní výsledky prijímacieho konania

·       do 20. mája 2021: škola doručí zákonným zástupcom rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky

·       do 25. mája 2021: zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy

·       do 6. júna 2021: škola zverejní konanie druhého kola

·       22. júna 2021: druhé kolo prijímacích skúšok

 

Podrobný harmonogram prijímacieho pokračovania pre ZŠ, ŠVS, SŠ, SK a školské úrady je zverejnený na stránke https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx. Ďakujeme za pozornosť a prosím, sledujte naše stránky, na ktorých budeme postupne uverejňovať aj ďalšie informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022, ako aj o pripravovaných možnostiach komunikácie záujemcov o štúdium s našou školou. 

 

Skríningové testovanie na OA Prievidza

Podľa uznesenia vlády SR sa organizuje rozsiahle skríningové testovanie antigénovými testami, s ktorým naša škola pomáha Trenčianskemu samosprávnemu kraju, okresu a mestu Prievidza. OA Prievidza má rozhodnutím RUVZ Prievidza schválené vlastné mobilné odberové miesto (MOM) pre testovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov. Toto naše zdravotnícke zariadenie v skríningovom testovaní v piatok, sobotu a nedeľu 22. - 24. januára 2021 nie je zapojené, ale škola poskytuje organizátorom priestory, ako aj rôzne služby, podporu a súčinnosť s krízovými štábmi. Preukázanie negatívneho test bude koncom januára a začiatkom februára (podľa Vyhlášky UVZ SR) aj výnimkou zo zákazu pre vstup do našej školy.

V sobotu a nedeľu 23. - 24. januára 2021 máme pre verejnosť na OA Prievidza dve odberné miesta - jedno s rezerváciou cez Bookio.sk, druhé na počkanie.

 


Strana 3 z 51

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 7 hostí