Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Kritériá prijímacieho konania pre 2021/2022

Riaditeľ školy podľa § 65 školského zákona určuje po prerokovaní v pedagogickej rade formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. Kritériá sú uverejnené na publikovanom "padlete", fialová dlaždica vľavo hore. Návštevníci stránky https://padlet.com/oaprievidza/oaprievidza si môžu pozrieť aj množstvo iných materiálov o našej škole, vrátane atraktívnej multimediálnej prezentácie školy a pozvánky na Dni otvorenej komunikácie 25. februára a 25. marca 2021.
 

Krajské kolo spracovanie informácií na počítači

Dňa 10. 02. 2021 sa v našej škole Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza konal 55. ročník krajského kola Súťaže spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

·       písanie na počítači,

·       úprava textu na počítači - UTX,

·       profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Lukáš Blaho III. A, Adam Bošiak III. A a Emma Slošiarová z II. A. Lukáš Blaho sa umiestnil na 1. mieste. Na celoslovenskom kole našu školu budú reprezentovať Lukáš Blaho a Emma Slošiarová.

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás  zastupovali Lenka Roháčová IV. B, Samuel Rybiansky IV. B, Dušan Ondro III. A, Lukáš Blaho III. A, Sabína Chvojková III. B. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky a Sabina Chvojková, tretie miesto obsadila Lenka Roháčová. Postupovú tabuľku na celoslovenské kolo ešte nemáme.

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Roland Čiscoň IV. A, Patrik Belan IV. A, Lenka Roháčová IV. B, Denisa Richterová III. B, Viktória Tkáčiková III. A, Marek Kurinec II. A, Nikola Kmeťová II. A a Rebeka Želiezková II. A. Výsledky tejto kategórie ešte nie sú známe.

Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční 24. 03. 2021 a 25. 03. 2021.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. februára 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu obnovuje, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 77 zo dňa 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, od 8. februára 2021, školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza v týždni pred jarnými prázdninami, od 8.2.2021 do 12.2.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní všetkých ročníkov. Škola postupuje v zmysle bodu C rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 8. februára 2021: "Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie."

 

Aktuálna informácia! Do školy až po jarných prázdninách

Vláda SR schválila s platnosťou od 7. februára 2021 Covid automat: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/covid_automat_2_2_2021.pdf. V najhoršej, tzv. čiernej fáze sa otvoria len materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Zamestnanci školy a žiaci končiacich ročníkov môžu chodiť do školy prezenčne s podmienkou otestovania, so 7-dňovou platnosťou testu. Návrat do škôl si už akútne žiada súčasná spoločenská situácia a dôležitosť ochrany psychického i fyzického zdravia žiakov, zamestnancov.

V okresoch Prievidza a Partizánske zatiaľ pre viacero zhoršujúcich sa ukazovateľov RUVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi neodporúča prezenčné vyučovanie na stredných a iných školách od 8. februára 2021. Tieto dva okresy budú otvárať školy až po jarných prázdninách, najskôr v pondelok 22. februára 2021.  

 

Zvíťazila v okresnom kole olympiády z NEJ

Naša štvrtáčka, Veronika Gajdošová, zvíťazila v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku a postupuje do krajského kola. Ďakujeme za vynikajúci výkon, blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.
 

Harmonogram tohtoročného prijímacieho konania

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách upravuje tretí oddiel piatej časti zákona č. 245/2008 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. januára 2021.

 

Prinášame výpis dôležitých termínov:

·       28. január 2021: prerokovanie podmienok prijímacieho konania v pedagogickej rade OA Prievidza 

·       do 19. februára 2021: škola zašle podmienky prijatia na štúdium na TSK 

·       do 26. februára 2021: škola zverejní podmienky prijatia na štúdium

·       do 8. apríla 2021: zákonný zástupca doručí prihlášky na základnú školu

·       do 16. apríla 2021: základná škola odošle prihlášky na strednú školu

·       3. mája 2021: 1. termín prijímacích skúšok zo SJL a MAT

·       10. mája 2021: 2. termín prijímacích skúšok zo SJL a MAT

·       do 20. mája 2021: škola zverejní výsledky prijímacieho konania

·       do 20. mája 2021: škola doručí zákonným zástupcom rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky

·       do 25. mája 2021: zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy

·       do 6. júna 2021: škola zverejní konanie druhého kola

·       22. júna 2021: druhé kolo prijímacích skúšok

 

Podrobný harmonogram prijímacieho pokračovania pre ZŠ, ŠVS, SŠ, SK a školské úrady je zverejnený na stránke https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx. Ďakujeme za pozornosť a prosím, sledujte naše stránky, na ktorých budeme postupne uverejňovať aj ďalšie informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022, ako aj o pripravovaných možnostiach komunikácie záujemcov o štúdium s našou školou. 

 

Zákaz vstupu a výnimky zo zákazu vstupu do školy

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), platí od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, a rovnako platí aj povinnosť prevádzkovateľov, vrátane OA Prievidza, zamedziť vstup osôb do priestorov ich prevádzok. Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov OA Prievidza je zakázaný, pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu nepreukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve dokladom o výnimke. Zákaz vychádzania pre náš okres platí aj od 3. februára do 7. februára 2021. Kvôli získaniu výnimky zo zákazu vychádzania sa koná regionálne testovanie v dňoch 30. - 31. januára 2021, aj na našej škole. Zoznam všetkých odberných miest v Prievidzi je na stránke www.prievidza.sk.

 

Skríningové testovanie na OA Prievidza

Podľa uznesenia vlády SR sa organizuje rozsiahle skríningové testovanie antigénovými testami, s ktorým naša škola pomáha Trenčianskemu samosprávnemu kraju, okresu a mestu Prievidza. OA Prievidza má rozhodnutím RUVZ Prievidza schválené vlastné mobilné odberové miesto (MOM) pre testovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov. Toto naše zdravotnícke zariadenie v skríningovom testovaní v piatok, sobotu a nedeľu 22. - 24. januára 2021 nie je zapojené, ale škola poskytuje organizátorom priestory, ako aj rôzne služby, podporu a súčinnosť s krízovými štábmi. Preukázanie negatívneho test bude koncom januára a začiatkom februára (podľa Vyhlášky UVZ SR) aj výnimkou zo zákazu pre vstup do našej školy.

V sobotu a nedeľu 23. - 24. januára 2021 máme pre verejnosť na OA Prievidza dve odberné miesta - jedno s rezerváciou cez Bookio.sk, druhé na počkanie.

 

Projekt Európskej komisie SELFIE - o digitálnych schopnostiach školy

SELFIE je nástroj na sebareflexiu školy pre účinné vzdelávanie presadzovaním inovácií a prostredníctvom vzdelávacích technológií. Využívajú ho školy po celej Európe a je dostupný v 30 jazykoch, vrátane slovenčiny. Je iniciatívou Európskej komisie a financuje sa z programu Erasmus. Dotazníky SELFIE anonymne spracujú informácie od učiteľov, žiakov a vedenia školy a tieto údaje budú použité pre nájdenie slabých a silných stránok o využívaní technológií, podľa toho môže škola prijímať kvalifikované rozhodnutia pre neustále zlepšovanie spôsobu, akým sa digitálne technológie využívajú vo vyučovaní, učení a hodnotení výsledkov. Prosíme vás o vyplnenie dotazníkov. Informácie o SELFIE, inovačnom projekte v rámci IT akadémie na Prievidza, poskytne naša koordinátorka informatizácie RNDr. E. Kadlečíková
 

Úprimnú sústrasť

S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu, že vo veku 82 rokov dňa 13. januára 2021 skonal náš bývalý pán riaditeľ a dlhoročný učiteľ, kolega a priateľ

Ing. Štefan Kulich.

 

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a pozostalým, v ťažkých chvíľach cítime s vami, venujeme zosnulému Števkovi tichú spomienku.

 

Česť jeho pamiatke! 

 

Rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie o polročnej klasifikácii, o maturitách a prijímacích skúškach, rozhodol takto:

  • zrušuje sa EČ MS 
  • riadny termín klasifikácie za prvý polrok 2020/2021 sa môže posunúť do 31. marca 2021 
  • prijímacie skúšky sa môžu konať 3., 4. mája a 10., 11. mája 2021 
  • PFIČ SJL, CJ sa bude konať od 12. apríla 2021
  • PČOZ, UFIČ sa bude konať v riadnom skúšobnom období 2021, termíny školský úrad v Trenčíne a OA
 

Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO

Na stránke Portál základných a stredných škôl (ineko.sk) sú aktuálne údaje hodnotenia slovenských škôl a na ich základe sú aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Aj napriek tomu, že počas roku 2020 bolo obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania – Testovanie 9 či písomné maturity, podarilo sa INEKO zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov, o údaje za Testovanie 5, nezamestnanosti absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov, výsledky školskej inšpekcie či aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov.

Za šk. rok 2019/20 každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak od INEKO získala nové hodnotenie. Kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aj aktuálne výsledky žiakov v Testovaní 9 a v písomnej časti externej formy maturít, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri najnovšie dostupné roky, a preto Testovanie 9 aj maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené, a to prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2016/17 až 2018/19.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza získala za rok 2019/2020 veľmi dobré hodnotenie, celkové bodovanie 6,7. Lepšie sme v celej histórii hodnotenia INEKO ešte nemali. Podľa INEKO sme najlepšou strednou odbornou školou v regióne hornej Nitry (Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou).

Najnovšie hodnotenia INEKO (23.12.2020) nás tešia a zaväzujú, podporujú hrdosť na svoju školu, zodpovednosť a pracovitosť všetkých našich žiakov a zamestnancov. Ďakujeme.

 

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Vláda SR prijala uznesenie, ktorým pre pandémiu koronavírusom aj v nadchádzajúcich týždňoch obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, s výnimkami a diferencovane podľa situácie v krajine a v okresoch. 

V týždni od pondelka 25. januára 2021 bude naďalej riadne vyučovanie prerušené rozhodnutím ministra školstva z 8. januára 2021, do vydania ďalších platia pokyny riaditeľa školy Organizácia a podmienky vzdelávania... v znení zo 4. januára 2021. Uzatvárame klasifikáciu a dochádzku za prvý polrok školského roka. Vo štvrtok 28. januára máme online klasifikačnú poradu. V piatok 29. januára 2021 budeme mať triednické hodiny.

 

Vyučovanie od 11. januára 2021

Na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/  ministerstvo zverejnilo pokyny na najbližšie obdobie, od 11. januára, 18. januára atď... Od pondelka 11. januára 2021 je mimoriadne prerušené školské vyučovanie v školách a pre žiakov OA Prievidza je zabezpečené dištančné vzdelávanie https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/ 
 

Pokračujeme dištančne aj v roku 2021

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Viac na stránkach ministerstva: Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) 
 

Certifikát pre online dištančnú výučbu

 

V súčasných podmienkach, pri dlhotrvajúcich zákazoch a obmedzeniach prezenčného vzdelávania  je prvoradé, aby dištančné vzdelávanie pre žiakov každej školy bolo poskytované v čo najvyššej kvalite. Okrem priebežného sebahodnotenia zo strany vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov, je vhodné úroveň vyučovacieho procesu dať  zmerať aj nejakou externou autoritou.

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza nedávno prešla procesom certifikácie a úspešne splnila podmienky na vydanie certifikátu CODiV. Tiež učitelia školy splnili všetky úlohy a získali svoj personalizovaný certifikát. Spoločnosť KOMENSKY, s.r.o na portáli www.zborovna.sk na základe množstva splnených úloh potvrdila schopnosť našej školy na poskytovanie kvalitnej online dištančnej výučby.

Pozitívne motivovaní certifikáciou učiteľov a školy a ako reakciu na požiadavky rodičov, učiteľov a niektorých žiakov, tiež vzhľadom na blížiace sa maturity, aj na návrat do školy pre otestovaných žiakov najmä končiacich ročníkov, od januára 2021 odporúčame učiteľom OA Prievidza viesť online videokonferencie so žiakmi na vyučovacích hodinách tretieho a končiacich ročníkov počas celej vyučovacej hodiny. Ďakujeme.

 


Strana 4 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 11 hostí