Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Ukážte sa v lepšom svetle

Vážení priatelia našej školy, milí kolegovia a žiaci, oznamujeme vám, že projekt OA Prievidza patrí medzi tie, ktoré môžu získať finančný grant Slovenských elektrární a Nadácie Pontis. Tentokrát je naším cieľom vybudovanie Zelenej učebne - altánku. Hlasovať môžeme do 9. októbra. Veríme, že nám opäť pomôžete. Ďakujeme. :)

 

 

Strava pre žiakov OA Prievidza

Dnes sme poslali rodičom prihlášku na stravu pre študentov našej školy.

Momentálne stačí keď vyplníte a pošlete do školy prihlášku na stravu. Po obdržaní čísla čipu môžete realizovať platbu. Potom si študent pomocou čipu objedná a odoberie jedlo. Prajeme všetkým dobrú chuť.

Pokyny pre stravníka

Žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať stravu, ale si zabezpečuje využiť túto možnosť.

Pri realizácii platby, prosím používajte IBAN: SK1256000000009063611002 a ako variabilný symbol (VS) použite číslo čipovej karty. Variabilný symbol je povinný údaj, aby bola platba správne priradená žiakovi.

Cena jedného obeda je 2,52 €, z toho žiak platí 1,47 €, doporučená mesačná platba je vo výške 29,40 €.

Platba za stravu sa uhrádza mesačne dopredu do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom (prípadne trvalým príkazom). Prvá platba v septembri 2016 na október 2016, posledná platba v máji 2017 na jún 2017.

Preplatky za neodobratú stravu sa ukladajú na účte čipovej karty a vracajú sa vždy na konci školského roka k 30. 6.

Čip si zakúpite pri odovzdaní vyplnenej prihlášky za poplatok 2,00 € na sekretariáte školy.

Pri strate, prípadnom poškodení čipu, je žiak povinný si zakúpiť nový čip. Zákonný zástupca v tomto prípade zmení variabilný symbol (VS) pri platbe.

Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné:

·         elektronicky       deň vopred do 13.00 hod

·         telefonicky        v deň výdaja do 8.00 hod na telefónne číslo 09xx xxx xxx.(t. č. nájdete na prihláške na stravu)

Mgr. Ľubomír Vida riaditeľ školy

 

 

Naša škola vzdeláva v predmete SJL nad úrovňou očakávania

NÚCEM informuje širokú odbornú a laickú verejnosť o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJL za tri ročníky absolventov v rokoch 2014, 2015 a 2016. Spomedzi viac ako 500 stredných škôl je 38 stredných škôl (vrátane OA Prievidza), ktoré sú dlhodobo nad úrovňou očakávania, z toho je 9 gymnázií a 29 stredných odborných škôl

Zjednodušene povedané - keď NUCEM porovnával, ako skončili naši maturanti v Maturite zo SJL a pred štyrmi rokmi v Testovaní 9 zo Slovenského jazyka a literatúry, v každom roku 2014 - 2016, sa v globále významne ("nad úrovňou očakávania") zlepšili pozície našich žiakov v celoslovenských rebríčkoch úspešnosti. 

Nie je vôbec  jednoduché určiť najlepšie školy zo všetkých stredných škôl na Slovensku - každá je jedinečná, mnohé sú v niektorej špecifickej oblasti najlepšie. Ale iba zo slovenčiny robia všetci maturanti na Slovensku národné testy na konci deviateho ročníka a potom tiež na maturite. Iba nedávno konštatovala školská inšpekcia, ako aj agentúra INEKO, výbornú kondíciu našej školy, preto sme ozaj radi, že v porovnávaní pridanej hodnoty zo SJL vychádzame najlepšie ako jediná zo všetkých stredných škôl na hornej Nitre a sme medzi šiestimi najlepšími strednými školami v celom kraji a medzi 38 najlepšími strednými školami v republike. Blahoželáme, ďakujeme, posnažíme sa udržať alebo aj zlepšiť svoje silné stránky.

 

POSILŇOVŇA V ZELENOM - PODPORTE SVOJU ŠKOLU

Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia, chceme vás po roku požiadať o podporu a spoluprácu. Naša škola ešte v lete podala projekt v grantovom programe SPPpoločne, ktorý sa volá POSILŇOVŇA V ZELENOM. Cieľ projektu je jasný - chceme za pomoci grantu vybudovať v areáli školy malú vonkajšiu posilňovňu. Vybrali nás do užšieho hlasovania, v ktorom rozhoduje verejnosť.

Boli by sme radi, keby ste za náš projekt zahlasovali na stránke http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/, SPP pre domovinu, skupina Západ a volá sa Posilňovňa v zelenom. Treba postupovať podľa pokynov, ktoré sú na stránke uvedené. Veríme, že nás do 3. októbra 2016 podporíte. Ďakujeme :) 

 

Deň s mládežou - oznam

Dňa 30. 09. (v piatok) sa na Námestí slobody v Prievidzi uskutoční 7. ročník podujatia DEŇ S MLÁDEŽOU, do ktorého sa opäť zapojí aj naša škola a jej ŽŠR. Našou úlohou je vytvorenie stánku OA a pripraviť krátky program.

Stretnutie záujemcov o reprezentáciu školy sa uskutoční 19.09. o 11:20 v miestnosti výchovného poradcu. 

 

Aktuálny rebríček INEKO nám robí radosť

Každý náš žiak, zamestnanec, rodič a priateľ môže mať veľkú radosť a môže byť byť hrdý na to, že sme objektívne a dlhodobo najlepšou strednou odbornou školou a druhou najlepšou strednou školou v regióne hornej Nitry! Pred pár dňami Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) opäť vydal  vylepšené rebríčky základných a stredných škôl (ZŠ a SŠ). Letná aktualizácia dopĺňa viaceré nové údaje dostupné o ZŠ a SŠ v Slovenskej republike, najmä s dôrazom na študijné výsledky žiakov.

Zo všetkých stredných škôl Trenčianskeho kraja (v štatistikách INEKO je ich viac ako 50) na prvých priečkach vládnu školy z Považia, najlepšia škola z Prievidze je na deviatom mieste a je to gymnázium v Prievidzi. Nás môže naozaj len tešiť, že hneď ďalšia najlepšia prievidzská (hornonitrianska) stredná škola je Obchodná akadémia v Prievidzi, na trinástom mieste zo všetkých stredných škôl Trenčianskeho kraja, s indexom 6,6.

Detailnejší pohľad na hodnotenie našej školy nám napovedá, že za veľmi dobré umiestnenie našej školy môžu výborné výsledky našej školy podľa komplexnej školskej inšpekcie v roku 2015 (máme výborné riadenie školy a najmä výborné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na škole), vynikajúce výsledky na maturitách zo slovenčiny (a tento rok dokonca aj z matematiky!), veľmi dobrá pridaná hodnotenia vzdelávania (porovnanie výsledkov tých istých žiakov v Monitore a na Maturite), prijímanie na VŠ. Ešte zlepšiť našu pozíciu môžeme, ak dosiahneme o niečo lepšie výsledky z maturity v cudzích jazykoch, finančných zdrojoch, trochu aj v nezamestnanosti absolventov, v mimoriadnych výsledkoch žiakov. Škole blahoželáme, ďakujeme všetkým za spoluprácu, za snahu a za podporu. Viac informácií nájdete na stránkach INEKO a TSK.

 

Vzdelávacie poukazy 2016/2017

Škola aj tento rok vydáva všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP) na podporu mimoškolskej záujmovej činnosti. Najneskôr do 20. septembra 2016 môžu žiaci odovzdať VP svojej triednej učiteľke a na zadnú stranu napísať ceruzkou názov krúžku, do ktorého budú chodiť.
 

Štipendiá v školskom roku 2016/2017

Podľa školského zákona § 149 ods. 3) štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy. Štipendium sa poskytuje žiakovi (nie rodičovi) mesačne. Tlačivo žiadosti o štipendium sa nachádza na riaditeľstve školy - u vedúcej úseku TEČ. Viac informácií o stredoškolských štipendiách...

 

Školské stravovanie študentov a zamestnancov Obchodnej akadémie v Prievidzi

Koncom minulého školského roku skončila zmluva na dovoz a výdaj stravy v školskej výdajni Obchodnej akadémie v Prievidzi. Prvú verejnú súťaž na nového dodávateľa sme museli zrušiť. Vyhlásili sme druhú verejnú súťaž na dovoz a výdaj stravy. Pri dodržiavaní zákonných časových limitov sme sa dostali až na koniec augusta. Momentálne čakáme na súhlas zriaďovateľa a na podpísanie zmluvy s novým dodávateľom stravy. Pripravená je aj firma na montáž hardvéru a softvéru pre objednávanie a odhlasovanie stravy, bezhotovostnú platbu cez čipovú kartu. Každý študent bude mať svoju čipovú kartu, rodič bude mať cez internet možnosť sledovať kredit na karte, na konci školského roku prebehne vyúčtovanie preplatkov. Ďalšie informácie zverejníme čo najskôr.

Mgr. Ľubomír Vida, riaditeľ školy

 

Oznam

Oznamujeme žiakom, rodičom, verejnosti, že v piatok 2. septembra 2016 bude škola zatvorená.
 

Prijímame na pomaturitné štúdium 2016/2017

Pomaturitné denné dvojročné kvalifikačné štúdium v atraktívnom odbore 6292 N hospodárska informatika ponúkame uchádzačom s ukončenou maturitou. Kritériá prijímacieho konania sú v priloženom súbore, formulár prihlášky tiež nájdete v prílohe.
 

OA je neNORMÁLne fér

V piatok 17. júna 2016 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien súťaže Som neNORMÁLne fér v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Do Bratislavy sme odchádzali trochu napätí, lebo v pozvánke umiestnenie súťažiacich uvedené nebolo. O to väčšia bola naša radosť, keď sme zistili, že sme vo svojej kategórii obsadili spomedzi 123  súťažiacich z celého Slovenska 1. miesto.

Hodnotnými cenami bola ocenená nielen súťažiaca  žiačka Anežka Boteková z II. C triedy, ale aj p. učiteľka, ktorá ju viedla, JUDr. Dagmar Majdanová. 

Boli sme hrdí, že na veľkoplošnej obrazovke v sále SND spolu s našou víťaznou prácou svietilo aj meno našej školy

Obchodnej akadémie v Prievidzi.

 

 

 

Svet školy - kurz pre 1. ročník

Aj tento školský rok otvoríme pre našich nových žiakov kurz SVET ŠKOLY, ktorého cieľom je urýchliť socializáciu našich prvákov, naučiť ich orientovať sa v novom prostredí, spoznať naše tradície, pravidlá bezpečnosti... Veríme, že výsledkom 3-dňového kurzu budú dobré medziľudské vzťahy nielen medzi spolužiakmi, ale aj medzi žiakmi a ich triednymi učiteľkami. Do kurzu je zapojené aj súkromné poradenské centrum SCPPPaP v Prievidzi, preto vás, vážení rodičia, poprosíme o spoluprácu - vyplňte a podpíšte Rozhodnutie o spolupráci, ktoré žiaci donesú domov. Služby poradne sú týmto pre vás bezplatné. Rozvrh, popis činností nájdete tu. (pozor, zmena v harmonograme)  Tešíme sa na vás :).  P.S. Tento školský rok do kurzu nie sú zapojení žiaci pomaturitného štúdia. Mgr. Hraňová Jana
 

Nový školský rok 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Termíny prázdnin sú uverejnené na stránkach ministerstva školstva www.minedu.sk. Do nového školského roka máme pre vás pripravených niekoľko noviniek - tešíme sa na spoluprácu a prajeme všeto dobré našim žiakom, rodičom, zamestnancom... 
 

Olympiáda Mladý účtovník

Dňa 16. júna. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník" pre žiakov 2. ročníka našej školy. Viac si prečítate v príspevku Ing. D. Karakovej
 

Bralová skala 2016

Každoročne žiaci prvých ročníkov končia školský rok geograficko - ekologickou exkurziou na Remätu a výstupom na Bralovú skalu. Nebolo tomu inak ani tento rok. Nenáročný výstup do nadmorskej výšky 826 m.n.m zvládli všetci bez problémov. Odmenou im bol pekný výhľad na časť hornej Nitry. Po kartografických cvičeniach, práci s buzolou a poznávanim flóry a fauny tohto regiónu žiaci prešli do obce Sklené v Turci. Návrat do Prievidze zabezpečil vlak z Hornej Štubne.

 

   

 


Strana 1 z 21

Partnerská škola JA SR

Euroscola

TancujPD 2014

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Krátke správy

Podľa školského zákona je vzdelávanie v školách organizované podľa dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Štátny vzdelávací program je pre školu záväzný a určuje základný rámec vzdelávania, definuje požiadavky štátu. V školskom vzdelávacom programe sú špecifikované jednotlivé vzdelávacie oblasti, predmety - obsahy, metódy, formy, prostriedky vzdelávania.

V školskom roku 2015/2016 naša škola vzdeláva žiakov vo dvoch študijných odboroch, podľa samostatných vzdelávacích programov, ktoré sú pravidelne upravované podľa najnovších predpisov, najnovších vedeckých poznatkov a tiež podľa odporúčaní školskej inšpekcie:

 


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 2 hostí